КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН завершення підготовки дипломних робіт

1. Підготовка тексту дипломних робіт (у не зброшурованому вигляді, для перевірки на плагіат) до 31.05.2020.

2. Рецензія (внутрішня або зовнішня) з 27.05.2020.до 07.06.2020.

3. Підготовка демонстраційного матеріалу до 07.06.2020.

4. Підготовка доповіді на попередній захист до 20.05.20.

5. Попередній захист робіт на кафедрі – 22.05.2020.

6. Корегування доповіді і демонстративного матеріалу до 18.06.2020.

7. Збір документів до захисту дипломних робіт – до 19.06.2020.

8. Представлення на кафедру дипломних робіт та документів до них до 15.06.2020.:
– друкований (1екз.) та електронний варіанти (CD або DVD);
– письмовий відгук наукового керівника;
– рецензія (внутрішня або зовнішня) на дипломну роботу;
– довідки або акти про впровадження наукових досліджень, листи
замовлення підприємств на виконання кваліфікаційної роботи (за
наявності);
– копії публікацій за темою дипломної роботи;
– подання голові Екзаменаційної комісії щодо захисту випускних робіт з
висновком кафедри.

9. Допуск студентів до захисту кваліфікаційних робіт рішенням кафедри хімії до 20.06.2020.

10. Захист дипломної роботи за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти на засіданні ЕК з 22-24.06.2020.