Амінопласти

Дисципліна – Амінопласти
Викладач – к.т.н., доцент Федорченко С.В.
Дисципліна викладається для студентів-бакалаврів спеціальності 6.0401 – Хімія.
Форма контролю: залік
Навантаження – денна ф. навч.: 8 год. лекц., 8 год. лабор., 29 год. самост. роб.
заочн. ф. навч.: 4 год. лекц., 6 год. лабор., 35 год. самост. роб.
Мета курсу: отримання студентами чітких уявлень про основні положення теорії утворення карбамідоформальдегідних і меламіноформальдегідних олігомерів (смол), технології одержання смол і виготовлення матеріалів на їх основі, переробку та застосування карбамідоформальдегідних смол (КФС) і меламіноформальдегідних смол (МФС) в промисловості та побуті. Крім того, розглядаються сучасні теоретичні та практичні аспекти реакцій карбаміду, меламіну та інших сполук, що містять групи амідного типу, з формальдегідом, характерні закономірності їх проходження, механізми і кінетика найважливіших реакцій процесу смолоутворення, насамперед поліконденсації під впливом кислотно-основних каталізаторів та затвердження аміносмол.
Модульний контроль: контрольна робота, захист лабор. робіт, тестування,.
Змістовий модуль 1. Сировина та реагенти для КФС та МФС і інших аміносмол.
Тема 1. Основні реагенти для синтезу амінопластів.
Змістовий модуль 2. Хімічна теорія утворення аміноолігомерів.
Тема 2. Основні положення теорії утворення аміносмол.
Змістовий модуль 3. Властивості, технології одержання і галузі використання аміноолігомерів
Тема 3. Способи і технології синтезу аміноформальдегідних смол.
Програма лабораторного практикуму
Тема 1. Одержання карбамідоформальдегідних олігомерів.
Тема 2. Одержання карбамідоформальдегідного клею.
Тема 3. Визначення фізико-хімічних показників карбамідоформальдегідних смол.
Рекомендована література:
1. Хома М.І., Федорченко С.В. Карбамідо- і меламіноформальдегідні олігомери. – Івано-Франківськ: Плай, 2011. – 156 с.
2. Вирпша З., Бжезиньский Я. Аминопласты. – М.: Химия, 1972. – 344с.
3. Кучерявый В.И., Лебедев В.В. Синтез и применение карбамида. – Л.: Химия, 1972. – С.10-35.
4. Федорченко С.В. Синтез і модифікація карбамідоформальдегідних смол на основі форконденсату.– автореф. дис. к. т. н. – Львів, 2005.