Аналіз технічної сировини і готової продукції

Дисципліна – Аналіз технічної сировини і готової продукції
Викладач – к.т.н., доцент Хацевич О.М.
Дисципліна викладається для студентів-бакалаврів спеціальності 102 – Хімія.
Форма контролю – екзамен.
Навантаження – 20 год. лекційних, 10 год. лабораторних, 60 год. самостійна робота.
Мета курсу: формування у студентів знань про закономірності та особливості технічного аналізу сировини і готової продукції. Програмою навчальної дисципліни “Аналіз технічної сировини і готової продукцїї” передбачається вивчення студентами основних методів аналізу сировини, напівпродуктів і готової продукції, які застосовуються заводськими лабораторіями, при контролі виробництв продуктів органічного та неорганічного синтезу.
Модульний контроль: одна модульна контрольна робота і реферат (презентація).
Тема 1. Вступ. Загальні фізичні методи аналізу продуктів органічного та неорганічного синтезу.
Тема 2. Загальний аналіз газів і контроль повітря виробничих приміщень.
Тема 3. Контроль якості виробничих та стічних вод.
Тема 4. Фізико-хімічні методи аналізу.
Тема 5. Загальні хімічні методи аналізу продуктів органічного та неорганічного синтезу.
Тема 6. Контроль якості готової продукції у відповідності до державного стандарту (ДСТУ).

Рекомендована література:
1. Пилипенко А. Т., Пятницкий И.В., Аналитическая химия.- М.: Химия.- 1990.-Т.2.
2. Основы аналитической химии. В 2-х кн. Учеб. для вузов. / Золотов Ю.А., Дорохова Я.Н., Фадеева и др. Под ред. Золотова Ю.А. – М.: Высш. шк. 2000.
3. Годовская К.И., Рябина Л.В., Новик Г.Ю., Гернер М.М. Технический анализ. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Высшая школа, 1979.
4. Колесников А.Л. Технический анализ продуктов органического синтеза. – М.: Высшая школа, 1986.