Біоорганічна хімія

Дисципліна – Біоорганічна хімія
Викладач – Тарас Т.М.
Дисципліна викладається для студентів-бакалаврів спеціальності 102 – Хімія.
Форма контролю – залік.
Навантаження – 32 год. лекційних, 32 год. лабораторних, 116 год. самостійна робота.
Мета курсу: формування системних знань про закономірності хімічної поведінки основних класів біологічних молекул у взаємозв’язку з їх будовою для використання набутих знань як основу під час вивчення процесів, що відбуваються у живому організмі. Біоорганічна хімія є галузь науки, що вивчає будову та механізм функціонування біологічно активних молекул у відповідності до законів органічної хімії.
Модульний контроль: Дві модульні роботи, домашня контрольна робота
Тема 1. Теоретичні основи будови біоорганічних сполук
Тема 2. Загальні закономірності реакційної здатності біоорганічних сполук
Тема 3. Амінокислоти і білки
Тема 4. Нуклеїнові кислоти.
Тема 5. Вуглеводи
Тема 6. Ліпіди та ліпідоподібні речовини
Тема 7. Низькомолекулярні біоорганічні сполуки
Рекомендована література:
1. Біохімія: Підручник / М.Є.Кучеренко, Р.П. Виноградова, Ю.Д. Бибенюк та ін. – К.: Либідь, 1995 – 464 с.
2. Боєчко Л.Ф. Основні біохімічні поняття, визначення та терміни: Навч. Посібник. / Л.Ф. Боєчко, Л.О. Боєчко. – К.: Вища школа, 1993. – 528 с.
3. Боєчко Ф.Ф. Біологічна хімія: навч. посібник. – 2-е вид., перероб і допов. / Ф.Ф. Боєчко. – К.: Вища шк., 1995. – 536 с.
4. Гонський Я.І. Біохімія людини: Підручник. / Я.І. Гонський, Т.П. Максимчук, М.І. Калинський. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2002. – 744 с.
5. Губський Ю.І. Біологічна хімія: Підручник. / Ю.І. Губський – Київ-Винниця НОВА КНИГА, 2009. – 664 с.
6. Губський Ю.І. Біологічна і біоорганічна хімія: Підручник у 2-х кн. Книга 2 / Ю.І. Губський, І.В. Ніженковська, М.М. Корда – Київ: Медицина, 2016. – 544 с.
7. Гринштейн Дж. Химия аминокислот и пептидов. / Дж. Гринштейн, М. Виниц. Пер. с англ. В.К. Антонова, Э.М. Бамдас, Ю.А. Овчинникова, под ред. М.М. Шемякина. – М.: Мир, 1965. – 821 с.
8. Копильчук Г.П. Біохімія: новч. посібник / П.П. Копильчук, О.М. Волощук, М.М. Марченко. – Чернівці: Рута, 2004. – 224 с.
9. Лендел В.Г. Біоорганічна хімія: навч. посібник. – Вид. друге, перероб та доп. / В.Г. Лендел, І.М. Балог, Н.П. Хрипак та ін. – Ужгород: ВАТ «Патент», 2008. – 360 с.
10. Марінцова Н.Г. Біологічна хімія: Підручник / Н.Г.Марінцова, Л.Р. Журахівська, І.І. Губицька, Л.Д. Болібрух, М.С. Курка, В.П. Новіков. – Львів: Видав. НУ «Львівська політехніка», 2009. – 324 с.
11. Марченко М.М. Біохімія інформаційних молекул: навч. посібник. / М.М. Марченко, Г.П. Копильчук. – Чернівці: Видав. Чернівецького націон. унів-ту «Рута», 2003. – 344 с.
12. Зіменковський Б.С. Біологічна і біоорганічна хімія: Підручник у 2-х кн. Книга 1 /Б.С. Зіменковський, В.А. Музиченко, І.В. Ніженковська, Г.О. Сирова – Київ: Медицина, 2014. – 272 с.