Відходи виробництва та їх утилізація і рециклінг

Дисципліна – Відходи виробництва та їх утилізація і рециклінг
Викладач – Матківський М.П.
Дисципліна викладається для студентів-бакалаврів спеціальності 102 – Хімія.
Форма контролю – залік.
Навантаження – 14 год. лекційних, 16 год. лабораторних, 60 год. самостійна робота.
Мета курсу: формування у студентів знань про закономірності та екологічні проблеми технологій очищення і знезараження відходів виробничої діяльності на підприємствах хімічного комплексу.
Модульний контроль: одна модульна контрольна робота і реферат.
Тема 1. Предмет, об’єкт і завдання курсу. Роль сучасних технологій очищення і знезараження в системі екологічних знань. Методи досліджень відходів виробничої сфери.
Тема 2. Очищення газових відходів від твердих частинок, аерозолів та шкідливих компонентів.
Тема 3. Водопідготовка та методи очищення побутових стічних вод.
Тема 4. Сучасні схеми хімічного та біологічного очищення стічних вод.
Тема 5. Утилізація та знезараження твердих відходів.
Тема 6. Технології переробки та утилізації спеціальних хімічних засобів (пестицидів, отрутохімікатів та засобів військового призначення).
Тема 7. Альтернативні екологічно-чисті технології.

Рекомендована література:
1. Кучерявий В.П. Основи екології: Підручник / В.П. Кучерявий – Львів: Світ, 2009. – 386 с.
2. Семенюк Н. В. Екологія людини: Навчальний посібник / Н. В. Семенюк. – Хмельницький: ТУП, 2002. – 356 с.
3. Кучерявий В.П. Урбоекологія: Підручник / В.П. Кучерявий – Львів: Світ, 2010. – 360 с.