Галогеновмісні полімери

Дисципліна – Галогеновмісні полімери
Викладач – к.т.н., доцент Федорченко С.В.
Дисципліна викладається для студентів-бакалаврів спеціальності 102 – Хімія.
Форма контролю – екзамен.
Навантаження – 16 год. лекц., 16 год. лабораторн., 13 год. самост. робота.
Мета курсу: вивчення студентами основ хімії і технології процесів одержання та переробки полімерів на основі галогеновмісних вуглеводнів, привиття вмінь, необхідних для практичного здійснення синтезу галогеновмісних полімерів, набуття уявлень про можливості і області їх застосування.
Модульний контроль: письмова контрольна робота за матеріалами робочої програми, яку студенти пишуть після вивчення її в лекційному курсі.
Змістовий модуль 1. Технологія виробництва, властивості та застосування пластмас на основі хлорованих ненасичених вуглеводнів.
Тема 1. Властивості і методи одержання полівінілхлориду і інших хлорвмісних полімерів.
Тема 2. Полімерні композиції на основі ПВХ і інших хлорвмісних мономерів.
Змістовий модуль 2. Технологія виробництва, властивості та застосування полімерів на основі флуорованих ненасичених вуглеводнів.
Тема 3. Будова, властивості та одержання політетрафлуоретилену ПТФЕ.
Тема 4. Будова, властивості та одержання флуоропласту–1, флуоропласту–2 і флуоропласту–3 та кополімерів флуормономерів.
Змістовий модуль 3. Типи, структура та властивості деяких видів хлорвмісних каучуків
Тема 5. Загальна характеристика хлорвмісних каучуків
Рекомендована література:
1. Курта С.А., Курганський В.С. Хімія і технологія високомолекулярних сполук: Навчальний посібник. – Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпатського нац. ун-ту. ім. В.Стефаника, 2010. – 291 с.
2. Гетьманчук Ю.П., Братичак М.М. Хімія і технологія полімерів: Підручник. – Львів: Бескид Біт, 2006. – 496 с.
3. Ульянов В.М., Рыбкин Э.П., Гуткевич А.Д. Поливинилхлорид. – М.: Химия, 1992. – 288 с.
4. Пахомов, С.И. Поливинилхлоридные композиции: учеб. пособие / С.И. Пахомов, И.П. Трифонова, В.А. Бурмистров; Иван. гос. хим.-технол.ун-т. – Иваново, 2010. – 104 с.
5. Бадасян Е.Б. Основы технологии синтеза поливинилхлорида. – М.: Химия, 1971.
6. Лебедев Н.Н. Химия и технология основного органического и нефтехимического синтеза. – М.: Химия, 1979.