Екохімія

Дисципліна – Екохімія
Викладач – к.х.н., доцент Луцась Анна Віталіївна
Дисципліна викладається для студентів-бакалаврів спеціальності 102 – Хімія.
Форма контролю – залік.
Навантаження – 14 год. лекційних, 16 год. лабораторних, 60 год. самостійна робота.
Мета курсу: забезпечити формування в студентів відповідні сучасним вимогам знання про хімічні основи екологічних явищ та проблем, а також процеси формування хімічних властивостей і складу оточуючого середовища – біосфери, атмосфери, гідросфери, літосфери.
Модульний контроль: одна модульна контрольна робота і реферат.
Тема 1. Предмет, об’єкт і завдання екологічної хімії. Хімічні основи екологічних взаємодій.
Тема 2. Хімічний етап еволюції біосфери. Структура біосфери.
Тема 3. Біогеохімічні цикли. Обмін в біосистемах та оточуючому середовищі.
Тема 4. Атмосфера. Екологічна хімія атмосфери.
Тема 5. Гідросфера. Екологічна хімія гідросфери.
Тема 6. Літосфера. Екологічна хімія літосфери.
Тема 7. Токсиканти оточуючого середовища.
Тема 8. Екологічний моніторинг.
Тема 9. Стандарти якості оточуючого середовища.
Тема 10. Основні напрямки та методи зниження екологічного ризику забруднення оточуючого середовища.
Тема 11. Екологічні проблеми і екологічно небезпечні райони України.
Тема 12. Хімія в забезпеченні комфортних умов існування людини.
Рекомендована література:
1. Іванов С.В., Новоселов Є.Ф., Спаська О.А. Екологічна хімія: Навч. посібник. – Київ: НАУ – друк, 2010. – 172 с.
2. Заверуха М.Н., Серебряков В.В., Скиба Ю.А. Основи екології: Навч. посібн. – К.: Каравела, 2006. – 368с.
3. Исидоров В. А. Экологическая химия: Учеб. пособие. – СПб: Химиздат, 2001. – 304 с.
4. Исидоров В.А. Введение в химическую экотоксикологию: Учеб. пособие. – СПб: Химиздат, 1999. – 144 с.