Лабораторний практикум (з неорганічного синтезу) для 6.040101

Дисципліна – Лабораторний практикум (з неорганічного синтезу)
Викладач – к.т.н., доцент Хацевич О.М.
Дисципліна викладається для студентів-бакалаврів спеціальності 6.040101 – Хімія.
Форма контролю – залік.
Навантаження – 14 год. лекційних, 54 год. лабораторних, 112 год. самостійна робота.
Мета курсу: формувати у студентів вміння та навики самостійної роботи з стандартним лабораторним обладнанням і приладами, оволодіти основними методами синтезу та очистки неорганічних речовин, а також способами утилізації та знешкодження залишків.

Модульний контроль: одна модульна контрольна робота і реферат (презентація).
Тема 1. Синтез неорганічних сполук в розчині.
Тема 2. Концентрування, очистка, розділення неорганічних сполук різними методами.
Тема 3. Особливості реакцій у гомогенних і гетерогенних системах (загальна характеристика реакцій)
Тема 4. Синтез неорганічних сполук за участю газів.
Тема 5. Синтез неорганічних сполук з використанням електрохімічних реакцій.
Тема 6. Синтез неорганічних сполук з використанням йонного обміну.
Тема 7. Основні методи розділення і очистки в неорганічному синтезі

Рекомендована література:
1. 1. М.А. Якимов. Основы неорганического синтеза – М.: Химия, 1978. -135 с.
2. И.М. Вассерман. Химическое осаждение из растворов. – Л.: Химия, 1980.
3. Г.Г. Девятых и др. Введение в теорию глубокой очистки веществ. – М. : Химия, 1991.
4. Б.В. Степин и др. Методы получения особо чистых неорганических веществ. – Л.: Химия, 1989.
5. И. Г. Горичев и др. Руководство по неорганическому синтезу. – М.: Химия, 1997.