Лабораторний практикум (з органічного синтезу)

Дисципліна – Лабораторний практикум (з органічного синтезу)
Викладач – кандидат хімічних наук, доцент Лучкевич Є.Р.
Дисципліна викладається для студентів-бакалаврів спеціальності 102 – Хімія.
Форма контролю – залік.
Навантаження – 60 год. лабораторних, 120 год. самостійна робота.
Мета курсу: формування у студентів навиків проведення науково-дослідної роботи щодо синтезу органічних сполук, отримання певних речовин заданої чистоти з відповідних вихідних продуктів з використанням різноманітних синтетичних методів.
Модульний контроль: оцінка отриманих результатів проведення лабораторних робіт.
Тема 1. Введення в лабораторну практику (хімічний посуд, перемішування, нагрівання і охолодження, методи розділення).
Тема 2. Літературні джерела по органічному синтезу і робота з ними.
Тема 3. Планування синтезу, ретросинтези, захісні групи.
Тема 4. Синтетичні методи органічної хімії: проведення реакцій сульфування, нітрування, нітрозування, галогенування, конденсації, окиснення та відновлення, лужного гідролізу сульфонатних кислот, діазотування, алкілування та ацилування, заміна одних замісників на інші..
Тема 5. Вибір оптимальних умов синтезу.
Тема 6. Методи виділення цільових продуктів реакції.
Тема 7. Методи очистки органічних речовин.
Тема 8. Ідентифікація, якісний та кількісний аналіз органічних речовин.
Рекомендована література:
1. Мандельштам Т.В., Стратегия и тактика органического синтеза. – Л.: Издательство Ленинградского ун-та, 1989.
2. Титце Л., Айхер Т., Препаративная органическая химия. – М.: Мир, 1999.
3. Органикум. Практикум по органической химии. В 2 т. – М.: БИНОМ, 2008.
4. Бюлер К., Пирсон Д., Органические синтезы. В 2 т. – М.: Мир, 1973.
5. Коста А.Н., Общий практикум по органической химии. – М.: Химия. 1965.
6. Лабораторный практикум по синтезу промежуточных продуктов и красителей: учеб. пособие для вузов/ Под ред. А. В. Ельцова. –Л.:Химия, 1985.
7. Гитис С.С., Глаз А.И., Иванов А.В., Практикум по органической химии. – М.: Высшая школа, 1991.
8. Вейганд-Хильгетаг Ф.Х.Ґ., Методы эксперимента в органической химии. – М.: Химия, 1968.
9. Шарп Дж., Госни И., Роули А., Практикум по органической химии. – М.: Мир, 1993.