Лабораторний практикум (органічної хімії)

Дисципліна – Лабораторний практикум (органічної хімії)
Викладач – кандидат хімічних наук, доцент Лучкевич Є.Р.
Дисципліна викладається для студентів-бакалаврів спеціальності 6.040101 – Хімія.
Форма контролю – залік.
Навантаження – 14 год. лекційних, 54 год. лабораторних, 112 год. самостійна робота.
Мета курсу: ознайомлення з основними методами синтезу, засвоєння навиків щодо проведення нескладних синтетичних операцій, методів виділення і очистки готових продуктів їх якісного та кількісного аналізу.
Модульний контроль: оцінка отриманих результатів проведення лабораторних робіт.
Тема 1. Лабораторний посуд для проведення хімічних реакцій.
Тема 2. Методи розділення і очистки органічних речовин.
Тема 3. Визначення основних фізико-хімічних констант органічних сполук.
Тема 4. Органічні розчинники та їх очистка.
Тема 5. Правила безпечної роботи в хімічній лабораторії.
Тема 6. Методи синтезу органічних сполук.
Тема 7. Функціональний аналіз органічних сполук.
Рекомендована література:
1. Мищенко Г.Л., Вацуро К.В., Синтетические методы органической химии. – М.:Химия. 1992.
2. Титце Л., Айхер Т., Препаративная органическая химия. – М.: Мир, 1999.
3. Органикум. Практикум по органической химии. В 2 т. – М.: БИНОМ, 2008.
4. Бюлер К., Пирсон Д., Органические синтезы. В 2 т. – М.: Мир, 1973.
5. Лабораторный практикум по синтезу промежуточных продуктов и красителей: учеб. пособие для вузов/ Под ред. А. В. Ельцова. –Л.:Химия, 1985.
6. Гитис С.С., Глаз А.И., Иванов А.В., Практикум по органической химии. – М.: Высшая школа, 1991.
7. Шарп Дж., Госни И., Роули А., Практикум по органической химии. – М.: Мир, 1993.