Медична хімія

Дисципліна – Медична хімія
Викладач – к.ф.-м.н. Базюк Лілія Володимирівна
Дисципліна викладається для студентів-магістрів спеціальності 102 – Хімія.
Форма контролю – екзамен.
Навантаження – 14 год. лекційних, 16 год. лабораторних, 60 год. самостійна робота.
Мета курсу: ознайомити з предметом дослідження дисципліни: фізіологічно активними речовинами, що знаходяться у живих організмах, чи потрапляють до них з оточуючого середовища з харчовими продуктами, водою, повітрям і фармацевтичними препаратами, навчити визначати взаємозв’язок між хімічною структурою і властивостями фізіологічно активних речовин, сторонній вплив на них речовин зовні; вирішувати зворотнє завдання – пошук і конструювання штучних структур із заданими фізіологічними властивостями..
Модульний контроль: чотири змістові модулі, звіти до лабораторних робіт, реферат, одна підсумкова екзаменаційна робота.
Тема 1. Хімічний склад людського організму.
Тема 2. Хімія біогенних первнів.
Тема 3. Кислотно-основні рівноваги в біологічних розчинах.
Тема 4. Біофізика та біохемія складних систем. Біомеханіка. Біореолоґія та гемодинаміка.
Тема 5. Термодинаміка біологічних систем. Термодинамічні та кінетичні закономірності перебігу процесів в живих орґанізмах. Основи біоенергетики.
Тема 6. Фізико-хемія поверхневих явищ. Основи адсорбційної терапії.
Тема 7. Біоорганічна хімія як наука. Класифікація, будова та реакційна здатність біоорганічних сполук.
Тема 8. Реакційна здатність вуглеводнів (карбогідрогенів) та їх похідних.
Тема 9. Біологічно важливі карбонільні та карбоксильні сполуки.
Тема 10. Біологічно важливі гетерофункціональні та гетероциклічні сполуки.
Тема 11. Біохімія білків, вуглеводів, ліпідів, нуклеїнових кислот, вітамінів, ферментів, гормонів.
Тема 12. Обмін різних речовин як єдине ціле Біологічне окиснення. Біоенергетика.
Рекомендована література:
1. Медична хімія: Підручник / В.О. Калібабчук, Л.І. Грищенко, В.І. Галинська та ін. / В.О. Калібабчук. – Київ: Інтермед, 2006. – 460 с. – ISBN 966-96192-3-8.
2. Миронович Л.М., Мардашко О.О. Медична хімія: Навч. посібник. – К.: Каравела, 2008. – 165с. – ISBN 966-8019-69-5.
3. Мороз А.С., Луцевич Д.Д., Яворська Л.П. Медична хімія. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2006. – 776 с. – ISBN 966-8609-53-0.
4. Музиченко В.П., Луцевич Д.Д., Яворська Л.П. Медична хімія: Підручник / Під ред. Б.С. Зіменковського. – Київ: Медицина, 2010. – 496 с. – ISBN 978-617-505-051-4.
5. Ахметов Н.С. Общая и неорганическая химия. –М.: Высш. шк., 1988. – 640с.
6. Білий О.В., Біла Л.М. Фізична і колоїдна хемія. – К.: Вища шк., 1981. – 128с.
7. Біонеорганічна, фізколоїдна і біоорганічна хімія. Вибрані лекції: Навч. посібник / Л.О. Гоцуляк, О.О. Мардашко, С.Г. Єригова та ін.; За ред. Л.О. Гоцуляка. – Одеса: Одес. держ. мед. ун-т, 1999. – 248 с.
8. Біофізична та колоїдна хімія / А.С. Мороз, Л.П, Яворська, Д.Д. Луцевич та ін. – Вінниця: Нова книга, 2007. – 600с.: іл. (162 рис.). – Табл. 35. – Контр. запит. і задачі в кінці гл. – Бібліогр.: с. 598-599 (29 назв). – Предм. покажчик: с. 590-597. – Авт. покажчик законів. – с. 576-589. – ISBN 978-966-382-024-8.
9. Биохимия человека: В 2 т. Пер. с англ. / Р. Марри, Д. Гренер, П. Мейес, В. Роздуэлл. – М.: Мир, 1993. – 795 с.
10. Гомонай В.І. Фізична та колоїдна хімія. – Підручник. – Вінниця: Нова книга, 2007. – 496с.: іл. (93 рис.). – Табл. 26. – Бібліогр.: с. 486 (18 назв). – Предмет. покажчик: с. 477-485. – Додаток: С. 473-476 (5 табл.). – ISBN 978-966-382-056-9.
11. Гонський Я.І., Максимчук Т.П., Калинський М.І. Біохімія людини: Підручник. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2002. – 744 с. – ISBN 966-7364-17-8.
12. Губський Ю.І. Біологічна хімія: Підручник. – 2-ге вид. – Вінниця: Нова книга, 2009. – 664 с. – ISBN 978-966-382-186-3.
13. Зіменковський Б.С., Музиченко В.П. Біоорганічна хімія. – Л.: Кварт, 2009. – 402 с.
14. Каданер Л.І. Фізична і колоїдна хемія. – 2е вид., перероб і доп. – К.: Вища шк., 1983. – 288 с.: іл. (110 рис.). – Табл. 4. – Додатки: с. 282-283 (2 табл.).
15. Медична біофізика і медична апаратура: Підручник / В.П. Марценюк, В.Д. Дідух, Р.Б.Ладика та ін. – Тернопіль: ТДМУ; Укрмедкнига, 2008. – 356 с. – ISBN 978-966-673-131-2.
16. Пономарев В.Д. Аналитическая химия. – М.: Высш. шк., 1982. – Ч.1. – 288 с., Ч.2. – 288 с.