Металознавство

Дисципліна – Металознавство
Викладач – к.х.н., доцент Татарчук Т.Р.
Дисципліна викладається для студентів-бакалаврів спеціальності 6.040101 – Хімія.
Форма контролю – залік.
Навантаження – 20 год. лекційних, 12 год. практичних, 58 год. самостійна робота.
Мета курсу: ознайомити студентів з будовою і властивостями різноманітних металів та стопів, а також закономірностями їх зміни при механічній, тепловій та хімічній обробці.
Модульний контроль: одна модульна контрольна робота, реферат.
Тема 1. Вступ до металознавства. Загальна характеристика металів.
Тема 2. Властивості металів та стопів,
Тема 3. Атомно-кристалічна будова металів.
Тема 4. Основні методи дослідження металів.
Тема 5. Діаграми стану подвійних систем.
Тема 6. Залізо та стопи на його основі.
Тема 7. Кольорові метали та стопи на їх основі.
Рекомендована література:
1. О. А. Кузін, Р. А. Яцюк. Металознавство та термічна обробка металів. Підручник. – Львів, Афіша 2002. – 302 с.
2. Адаскин А. М. Материаловедение (металлообработка): учеб, пособие для нач. проф. образования / А. М. Адаскин, В. М. Зуев. — 6-е изд., стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2009. – 288 с.
3. Клименко В.М. Матеріалознавство. Вінниця, 2010. – 112 с.