Миронюк Іван Федорович

вчений-винахідник, доктор хімічних наук, завідувач кафедри хімії
    лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки 1991 року

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Народився на Івано-Франківщині у 1951 році в с. Котиківка, що поблизу міста Городенка. Батько, Федір Іванович, та мати, Ганна Степанівна, працювали у місцевому радгоспі.

Навчався у восьмирічні школі №2 м. Городенки, після закінчення якої вступив у 1966 році до Львівського технікуму промислової автоматики. Після закінчення технікуму, крім «червоного» диплома техніка-електрика, отримав рекомендацію до вступу у вищий навчальний заклад. З 1970 до 1975 року навчався на фізичному факультеті Чернівецького державного університету. Здобувши вищу освіту, працював інженером на Калуському хіміко-металургійному комбінаті.

Свою наукову діяльність І.Ф.Миронюк розпочав, працюючи начальником лабораторії дослідного виробництва Інституту фізичної хімії АН УРСР в м. Калуші. На вказаній посаді він керував розробкою низки прикладних госпдоговірних тем на замовлення підприємств народного господарства та міністерства оборонної промисловості СРСР. Під його керівництвом створена технологія одержання жаростійкої теплоізоляції за програмою «Буран». Розроблені каталізатори для допалювання відхідних газів ТЕЦ і газокомпресорних станцій у вигляді стільникової кераміки, нові лікарські засоби адсорбційної дії серії «Силлард» (для аплікаційного та ентерального застосування).

Запропоновані І.Ф.Миронюком суспензійні засоби на основі метилаеросилу знайшли застосування для очищення поверхні транспортних засобів від радіонуклідів під час ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, починаючи з червня 1986 року. Ним вперше досліджений процес термостимульованої коалисценції наночастинок пірогенного кремнезему в температурному інтервалі 600-1300°С. Виявлено каталітичну дію на зазначений процес адсорбованих форм води та структурних гідроксильних груп. Встановлені основні закономірності концентрування наночастинок пірогенного кремнезему в повітряному та рідких дисперсійних середовищах різної полярності.

За його участю розроблені і впроваджені в практику препарати адсорбційної дії для очистки харчових напоїв. Для інтенсифікації процесу освітлення соків та виноматеріалів створені флотуючі адсорбенти на основі гідрофільних та гідрофобних аеросилів.

У 1987 році І.Ф. Миронюк організовує й очолює відділ нових матеріалів радіотехнічного призначення при Особливому конструкторсько-технологічному бюро Інституту хімії поверхні АН УРСР. За період роботи на посаді завідувача відділу під його керівництвом створено низку наукових розробок, що стосуються технології одержання електропровідникової кварцевої кераміки, наповнених полімерів, ефективних матеріалів для поглинання електромагнітного випромінювання.

Працюючи з 1993 року директором Дослідно-експериментального заводу Інституту хімії поверхні НАН України, І.Ф.Миронюк активно досліджує хімічні процеси, що мають місце при пірогенному синтезі нанодисперсного діоксиду кремнію. Вперше йому вдалося з’ясувати, що самоорганізація вихорів різного просторово-часового масштабу в полум’ї впливає на перебіг конденсаційних процесів. Каскадний процес трансформації великих вихорів у малі відповідальний як за створення в полум’ї первинних частинок, так і агломератів.

У 2001 році в Інституті хімії поверхні НАН України захистив докторську дисертацію на тему «Наукові основи керованого синтезу пірогенного кремнезему та його фізико-хімічні властивості».

З лютого 2005 року працював на посадах проректора з наукової роботи Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, завідувача кафедри органічної та аналітичної хімії Інституту природничих наук Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

 

Дисертації

1. Миронюк І.Ф. Синтез дисперсних форм SiO2 та одержання на їх основі аерогелей і скла: дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук / Київський політехнічний інститут. – К., 1988.

2. Миронюк І.Ф. Наукові основи синтезу пірогенного кремнезему та його фізико-хімічні властивості: дисертація на здобуття наукового ступеня доктора хімічних наук за спеціальністю 01.04.18 “Фізика і хімія поверхні” / Інститут хімії поверхні НАН України. – К., 2001

 

Наукове керівництво дисертаційними дослідженнями

1. Мандзюк Володимир Ігорович. Інтеркаляція іонів літію в кремнезем та цеоліти: дисертація на здобуття наукового звання канд.хім.наук / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2005.

Видані книги в допомогу студенту:

1. Остафійчук Б.К., Будзуляк І.М., Григорчак І.І., Миронюк І.Ф. Наноматеріали в пристроях генерування і накопичення енергії. Монографія. Івано-Франківськ: Видавничо-дизайнерський відділ ЦІТ Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2007. 200 с.

2. Миронюк І.Ф., Коцюбинський В.О., Остафійчук Б.К. Синтез, структура та електрохімічні властивості оксидних наноматеріалів. Монографія. Івано-Франківськ: Видавництво Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2011. 443 с.

 1. Наукові публікації:
  1. Сушко Р.В., Гетте А.В., Миронюк И.Ф., Чуйко А.А. Изучение структурных превращений в титаносодержащих кремнеземах // Журнал прикладной химии. – 1983. – № 6. – С. 1230-1234.
  2. Миронюк И.Ф., Огенко В.М., Чуйко А.А., Кислый П.С. Температурное расширение синтетического кварцевого и титаносилоксанового стекла // Химическая технология. – 1985. – № 5. – С. 33-36.
  3. Миронюк И.Ф., Огенко В.М., Чуйко А.А., Кислый П.С. Спекание диоксида кремния // Химическая технология. – 1985. – № 4. – С. 22 26.
  4. Огенко В.М., Ивашечкин В.Г., Чуйко А.А., Миронюк И.Ф. Исследование структурных изменений частиц кремнезема в процессе дегидратации и хемосорбции // Теоретическая и экспериментальная химия. – 1985. –Т.21, № 6. – C. 745-748.
  5. Миронюк И.Ф., Огенко В.М., Чуйко А.А., Сушко В.А. Получение и исследование микропористых аэросилогелей // Химическая технология. – 1986. – № 3.  – С. 7-13.
  6. Сушко В.А., Калуга Н.В., Третинник В.Ю., Миронюк И.Ф.Закономерности концентрирования высокодисперсных кремнеземов в условиях ультрацентрифугирования и уплотнения // Физ. хим. механика и лиофильность дисперсных систем. – Киев: Наук.думка, 1990. – Вып. 21. – С. 82 88.
  7. Гусаков А.В., Синицын А.П., Синельник А.П., Миронюк И.Ф. Эффективные биокаталізаторы на основе глюкозидаты, иммобилизованной на макропористом аэросилогеле // Прикладная биохимия и микробиология. – 1991.–Т. 27, вып. 6. – С. 804-808.
  8. Чертов В.М., Литвин В.И., Миронюк И.Ф., Цырина В.В. Синтез и текстура ксерогелей на основе ультрадисперсных порошков оксида и моногидроксида алюминия // Неорганические материалы. – 1993. – Т. 29, № 7. – С.1019-1020.
  9. Тертышная Е.В., Геращенко И.И., Луцюк Н.Б., Миронюк И.Ф., Сушко Р.В. Влияние технологических особенностей производства высокодисперсного кремнезема на его белкосорбирующую способность // Украинский химический журнал. – 1996. – Т.62, № 12. – С. 87-90.
  10. Pustovit V.N. Garanina L.V., Mironyuk I.F., Shostak S.V. Effektive Dielectric Permittivity of Matrix Disperse Systemsin Differential Medium Approximation // Радиофизика и радиоастрономия. – 1998. – Т.3, № 3. – С. 434-438.
  11. Turov V.V., Mironyuk I.F. Adsorption layers of water on the surface of hydrophilic, hydrophobic and mixed silicas // Colloid. Surf. A. – 1998. – N 134. – P. 257 263.
  12. Миронюк І.Ф. Використання газоструменних інжекторних пальників в технологічному процесі одержання нанодисперсних кремнеземів // Фізика конденсованих високомолекулярних систем. –1998. – №6. – С. 59-61.
  13. Гусаков А.В., Синицын А.П., Синельник А.П., Миронюк И.Ф. Эффективные биокатализаторы на основе b– глюкозидазы, иммобилизо­ванной на макропористом аэросилогеле // Прикладная биохимия и микробиология. – 1999. – Т.27, № 6. – C. 804-808.
  14. Миронюк И.Ф., Гунько В.М., Зарко В.И. Система гидрофильный и гидрофобный кремнезем – вода // Доповіді НАН України. – 1999. – №3. – С.149 154.
  15. Миронюк И.Ф. Микроструктура и динамика суспензий энтеросорбента в водной среде // Доповіді НАН України. – 1999. – № 11. – С. 133-135.
  16. Миронюк І.Ф. Дослідження взаємодії бактерій Proteus mirabilis з кремнеземом методом фотон-кореляційної спектроскопії. // Вісник Вінницького державного медичного університету. – 1999. – Т. 3, № 1. – С. 238-240.
  17. Миронюк І.Ф. Зміна мікров’язкості води після контакту з модифікованим кремнеземом // Доповіді НАН України. – 1999. – № 4. – С. 86-91.
  18. Миронюк І.Ф. Особливості формування структури кремнеземів, одержаних гідролізом тетрахлориду кремнію // Вісник Прикарпатського університету. Математика, фізика, хімія. – 1999. – Вип.1. – С.176-186.
  19. Миронюк І.Ф., Лобанов В.В., Остафійчук Б.К., Григорчак І.І., Ільницький Р.В., Лісовський Р.П. Інтеркаляція літію в ТiO2: енергетичний рельєф, вплив на електронну структуру та особливості термодинаміки процесу // Вісник Прикарпатського університету. Математика. Фізика. – 2000. – Вип.1. – С.148-159.
  20. Миронюк И.Ф., Лобанов В.В., Огенко В.М. Электростатический потенциал и адсорбционные свойства триметилсилилированной поверхности кремнезема // Теоретическая и экспериментальная химия. –2000. – Т. 36, № 5. – С.291-295.
  21. Миронюк И.Ф., Мостовая А.В., Гречко Л.Г. Динамика бактерий Proteus mirabilis в водной фазе в присутствии энтеросорбента // Доповіді НАН України. – 2000. – № 5. – С. 177-179.
  22. Миронюк І.Ф., Гунько В.М. Туров В.В., Зарко В.І., Бухтій А.Д., Ільченко О.В. Структурні особливості пірогенного кремнезему та його взаємодія з водою і білками // Вісник Вінницького державного медичного університету. – 2000. – Т. 4, № 2. – С. 486-491.
  23. Миронюк І.Ф., Воронін Є.П., Пахлов Є.М., Чуйко О.О. Вплив умов одержання на гідрофільність високодисперсного пірогенного кремнезему // Український хімічний журнал. – 2000. – Т. 66, № 10. – С. 81-83.
  24. Миронюк І.Ф., Лобанов В.В., Огенко В.М. Гідрофобно-гідрофільні властивості частково триметилсилільованої поверхні кремнезему // Фізика і хімія твердого тіла. – 2000. – Т.1, №2. – С. 177-184.
  25. Миронюк І.Ф., Лобанов В.В., Огенко В.М. Енергетика реакцій послідовного силілювання поверхні кремнезему // Український хімічний журнал. – 2000. – Т. 66, № 12. – С. 91 94.
  26. Миронюк І.Ф., Огенко В.М. Концентрація гідроксильних груп поверхні пірогенного кремнезему як функція його дисперсності // Доповіді НАН України.  – 2000. – № 10. – С. 155-158.
  27. Миронюк І.Ф., Огенко В.М. Структурні перетворення в наночастинках кремнезему в області фазових переходів у його кристалічних модифікаціях // Український хімічний журнал – 2000. – Т.66, № 8. – С. 103-108.
  28. Миронюк І.Ф., Огенко В.М.,Чуйко О.О. Вплив умов одержання пірогенного кремнезему на розміри його проточастинок та агрегатів // Український хімічний журнал. – 2000. – Т. 66, № 11. – С. 25-30.
  29. Миронюк І.Ф. Особливості солянокислотного гідролізу тетрахлориду кремнію // Український хімічний журн. – 2000. – Т. 66, №3. – С. 19-22.
  30. Миронюк І.Ф. Хімічні перетворення в системі SiCl4-H2O при стехіометричному співвідношенні компонентів // Український хімічний журнал. –2000. – Т. 66, №7. – С.17-20.
  31. Паховчишин С.В., Огенко В.М., Шиманский А.П., Миронюк І.Ф.,Грищенко В.Ф. Особливості реологічної поведінки дисперсій пірогенного кремнезему з різною питомою поверхнею // Доповіді НАН України. –2000. – №9. – С. 140-145.
  32. Чуйко О.О., Миронюк І.Ф., Огенко В.М. Роль складу реакційної суміші та динаміки газового потоку в пірогенному синтезі високодисперсного кремнезему // Український хімічний журнал. – 2000. – Т. 66, № 9. – С. 18-22.
  33. M.Gun’ko V.M., Mironyuk I.F., Zarko V.I., Turov V.V., Voronin E.F., Pakhlov E.M., Goncharuk E.V., LebodaR., Scubiszewska-ZiebaJ., JanuszW., ChibowskiS., LevchukYu.N. andKlyuevaA.V. Fumed Silicas Possessing Different Morphologyand Hydrophilicity // J. ColloidInterfaceSci. – 2001. – N 243. – P. 90-103.
  34. F., Gun’koV.M., TurovV.V., ZarkoV.I., LebodaR. аndSkudiszewska-ZiebaJ. CharacterizationofFumedSilicasandtheir Interaction with Water and Dissolued Proteins // Colloid. Surf. A. – 2001. – N 180. – P.87-101.
  35. Гончарук О.В., Паховчишин С.В., Гунько В.М., Зарко В.І., Миронюк І.Ф., Чуйко О.О. Роль структурно-механічного бар’єру в водних дисперсіях гідрофільно/гідрофобного кремнеземів // Український хімічний журнал. –2001. – № 67, № 1.  – С. 36-39.
  36. Гунько В.М., Миронюк І.Ф., Воронін Є.П., Пахлов Є.М., Лебода Р. Контрольваний вплив на структуру високодисперсних кремнеземів // Фізика і хімія твердого тіла. – 2001.– Т. 2, № 1. – С. 57-64.
  37. Миронюк И.Ф., Лобанов В.В., Огенко В.М., Чуйко А.А. Строение, свойства и структура гидрофобизированных поверхностей кремнезема // Химия поверхности кремнезема: в 2 ч. / Под ред. академика НАН Украины А.А.Чуйко. – К., 2001. – Ч.1. – С. 113-147.
  38. Миронюк І.Ф., Луканін О.С., Загоруйко В.А. Освітлення соків і виноматеріалів за допомогою суспензійних флотуючих адсорбентів на основі високодисперсних кремнеземів // Вісник аграрних наук. – 2001. – №3. – С. 44-49.
  39. Миронюк І.Ф., Лобанов В.В., Остафійчук Б.К., Григорчак І.І., Ільницький Р.В. Електронна структура та властивості діоксиду титану інтеркальованого металевим літієм // Фізика і хімія твердого тіла. – 2001. – Т. 2, № 3. – С. 493-499.
  40. Миронюк І.Ф., Лобанов В.В., Остафійчук Б.К., Манзюк В.І., Григорчак І.І., Яблунь Л.С. Про можливості проникнення літію у структурні канали кристалічних модифікацій діоксиду кремнію // Фізика і хімія твердого тіла. – 2001. – Т.2, № 4. – С. 653-659.
  41. Миронюк І.Ф., Огенко В.М., Остафійчук Б.К., Мандзюк В.І., Григорчак І.І. Термодинамічні особливості струмоутворюючого процесу в літієвих джерелах з катодом на основі пірогенного діоксиду кремнію // Фізика і хімія твердого тіла. – 2001. – Т. 2, № 4. – С. 661-667.
  42. Миронюк І.Ф. Хімічні аспекти пірогенного синтезу кремнезему // Химия, физика и технология поверхности. – 2001. – Вып. 3. – С.15-20.
  43. Огенко В.М., Миронюк И.Ф., Чуйко А.А. Спекание и получение аэрогелей // Химия поверхности кремнезема: в 2 ч. / Под ред. академика НАН Украины А.А.Чуйко. – К., 2001. – Ч.1. – С. 113-147.
  44. Gerashchenko B.I., Gun’ko V.M., Gerashchenko I.I., Mironyuk I.F., Leboda R., Hiroshi Hosoya. Probing the Silica Surface by Red Blood Cells // Cytometry. – 2002.– N 49. – P.56-61.
  45. Диоксид титана интеркалированный литием : термодинамические и рентгеноспектральные исследования / Б.К. Остафийчук, И.Ф. Миронюк, И.И. Григорчак, И.М. Гайсюк, Р.В. Ильницкий // Труды Харьковской научной ассамблеи ISTFE–IS: Сборник докладов 15-го Международного симпозиума. “Тонкие пленки в оптике и электронике” г. Харьков, 21-26 апреля 2003 г. – Харьков : Харьковский физико-математ. ин-т., 2003. – С. 275-278.
  46. Gun’ko V.M., Voronin E.F., Mironyuk I.F., Leboda R., Scubiszewska-Zieba J., Pakhlov E.M., Guzenko N.V., Chuiko A.A. The effect of heat, adsorption and mechanochemical treatments on stuck structure and adsorption properties of fumed silicas // Colloids Surf. A. – 2003. – Vol. 218, N 1-3. – P.125-135.
  47. Gun’ko V.M., Zarko V.I., Turov V.V., Voronin E.F., Goncharuk E.V.,Mironyuk I.F., Chuiko A.A., Janusz W., Leboda R. and Chibowski S. Connection between Structural and Adsorptive Characteristics of Fumed Oxides and Their Efficiency in Environmental and Human Protection Applications // The Second International Conference “Interfaces Against Population”, University of Miskolc, Hungary, May 25-30, 2002. NATO Science Series. – Kluwer, 2003. P. 445-455.
  48. Бахматюк Б.П., Григорчак І.І., Ільницький Р.В., Манзюк В.І.,Миронюк І.Ф., Остафійчук Б.К. Термодинамічні закономірності та кінетика електрохімічного впровадження літію в цеолітові структури // Фізика і хімія твердого тіла. – 2003. – Т.4, № 3. – С. 481-484.
  49. Мандзюк В.І., Миронюк І.Ф., Остафійчук Б.К., Григорчак І.І. Термодинамічні властивості електрохімічного кола Li / LiBF(γ-бутиролактон) / SiO2// Фізика і хімія твердого тіла. – 2004. – Т.5, № 4. – С. 767-773.
  50. Остафійчук Б.К., Ільницький Р.В., Будзуляк І.М., Григорчак І.І.,Миронюк І.Ф., Мандзюк В.І., Угорчук В.В. Особливості інтеркаляції літієм вихідного та лазерного опроміненого нанодисперсного ТiO2// Фізика і хімія твердого тіла. – 2004. – Т.5, № 4. – С. 776-782.
  51. Лісовський Р.П., Будзуляк І.М., Григорчак І.І., Мерена Р.І., Миронюк І.Ф., Остафійчук Б.К. Властивості суперконденсаторів на основі активного вуглецю інжектованого хромом // Фізика і хімія твердого тіла. – 2004. – Т.5, № 4. – С. 833-835.
  52. Мерена Р.І., Будзуляк І.М., Григорчак І.І., Лісовський Р.П., Миронюк І.Ф., Остафійчук Б.К. Дослідження характеристик електрохімічних конденсаторів, сформованих на основі активованого вуглецю, модифікованого високотемпературною обробкою // Фізика і хімія твердого тіла. – 2004. – Т.5, № 4. – С. 836-839.
  53. Остафійчук Б.К., Миронюк І.Ф., Будзуляк І.М., Ільницький Р.В., Мандзюк В.І., Григорчак І.І., Бахманюк Б.П. Вплив технологічних режимів синтезу діоксиду титану на термодинаміку та кінетику електрохімічної інтеркаляції літію // Металофизика и новейшие технологи. – 2004. – Т.26, № 8. – С.1049-1059.
  54. Gun’ko V.M., Scubiszewska-Zieba J., Leboda R., Khomenko K.N., Kazakova O.A., Povazhnyak M.O., and Mironyuk I.F.InfluenceofMorphology and Composition of Fumed Oxides on Changes in Their Structural and Adsorptive Characteristics on Hydrothermal Treatment at Different Temperatures // J. Colloid Interface Sci. – 2004. – Vol. 269, N 2. –Р. 403-424.
  55. Gun’ko V.M., Zarko V.I., Mironyuk I.F., Goncharuk E.V., Guzenko N.V., Borysenko M.V., Janusz W., Leboda R., Scubiszewska-Zieba J., Gregorczyk W., Charmas B., Matysek M. and Chibowski S. Surface electric and titration behavior of fumed oxides // Colloids Surf. A. – 2004. – 240. – Р. 9-25.
  56. Gun’ko V.M., Mironyuk I.F., Zarko V.I., Voronin E.F., Turow V.V., Pakhlow E.M., Goncharuk E.V., Niciporuk Y.M., Vlasova N.N.,  Gorbik P.P., Mishchuk O.A., Chuiko A.A., Kulik T.V., Palyanytsya B.B., Pakhovchishin S.V., Skubiszewska-Zięba J., Janusz W., Turov A.V., Leboda R. Morphology and surface properties of fumed silicas // Journal of Colloid and Interface Science. – 2005. – N 289. – P. 427-445.
  57. Миронюк І.Ф., Челядин В.Л., Остафійчук Б.К., Будзуляк І.М., Григорчак І.І., Коцюбинський В.О., Підлужна А.Ю., Міцов М.М. Електрохімічна інтеркаляція іонами літію синтетичного силікату магнію // Фізика і хімія твердого тіла. – 2005. – Т. 6, № 3. – С. 434-441.
  58. Миронюк І.Ф., Мандзюк В.І., Гергель Т.В. Розмірні ефекти в наночастинках пірогенного діоксиду кремнію // Фізика і хімія твердого тіла. – 2005. – Т.6, №1. – С. 34-38.
  59. Миронюк І.Ф., Остафійчук Б.К., Мандзюк В.І., Бахматюк Б.П., Григорчак І.І., Ріпецький Р.Й. Кінетичні характеристики процесу Li+іонної інтеркаляції кремнезем-вуглецевих нанокомпозитів // Фізика і хімія твердого тіла. – 2005. – Т.6, №2. – С. 212-217.
  60. Остафійчук Б.К., Миронюк І.Ф., Мандзюк В.І., Коцюбинський В.О., Григорчак І.І. Особливості електрохімічного впровадження іонів літію в синтетичні цеоліти типу пентасил та фожазит // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології. – 2005. – Т.3, №4. – С.1003-1021.
  61. Миронюк І.Ф., Стецьків А.О., Челядин В.Л. Фізико-хімічні процеси, що забезпечують формування нанодисперсного MgO при термічній дегідратації гідроксиду магнію // Матеріали ювілейної Х Міжнародної конференції «Фізика і технологія тонких плівок». – 2005. – Т. 2. – С.33-34.
  62. Мандзюк В.І., Миронюк І.Ф., Остафійчук Б.К., Григорчак І.І. Вплив дисперсності на кінетику впровадження іонів літію в пірогенний кремнезем // Матеріали ювілейної X Міжнародної конференції з фізики і технології тонких плівок. – 16-21, травень, Івано-Франківськ, 2005. Івано-Франківськ, 2005. – С. 83-84
  63. Остафийчук Б.К., Будзуляк И.М., Ильницький Р.В., Коцюбинський В.О., Мыронюк И.Ф., Мандзюк В.И., Григорчак И.И., Попович Д.И. Влияние лазерного облучения на процессы электрохимической интеркаляции лития в нанодисперсный диоксид титана // TheIVInternationalConferenceNEET’2005, Zakopane, Poland, June, 21-24, 2005. – Zakopane, 2005. – P. 116-117.
  64. Мыронюк И.Ф., Мандзюк В.И., Остафийчук Б.К., Григорчак И.И., Бахматюк Б.П. Особенности кинетики процесса интеркаляции лития в нанодисперсные С-модифицированные диоксиды кремния // Материалы VI Международной конференции “Фундаментальные проблемы электрохимической энергетики”, 5-9 сентября, 2005, Саратов.– C. 244-247.
  65. Остафийчук Б.К., Будзуляк И.М., Ильницький Р.В., Коцюбинський В.О., Мыронюк И.Ф., Мандзюк В.И., Угорчук В.В. Влияние термического и лазерного воздействия на процессы интеркалирования в нанодисперсном ТіО2// Материалы VI Международной конференции “Фундаментальные проблемы электрохимической энергетики”, 5-9 сентября, 2005, Саратов.– C. 307-310.
  66. Челядын В.Л., Мыронюк И.Ф., Остафийчук Б.К. Синтетический тальк как новый стабильный материал для интеркалированных нанотехнологий // IVInternationalConferenceNEET’2005. Zakopane, Poland, June, 21-24, 2005. – Zakopane, 2005. – С. 33-36.
  67. Челядын В.Л., Ильницкий Р.В., Мыронюк И.Ф. Нанодисперсные композитные електродные материалы на основе диоксида титана // VI Международной конференции «Фундаментальные проблемы электрохимической энергетики», 20 сентября 2005. – С. 33-36.
  68. Б.К. Котлярчук, І.Ф. Миронюк, Д.І. Попович, А.С. Середняцький. Одержання нанопорошкових окисних матеріалів та дослідження їх люмінесцентних властивостей // Фізика і хімія твердого тіла. – 2005. – Т.7, №3. – С. 490-494.
  69. Остафийчук Б.К., Мыронюк И.Ф., Федорив В.Д., Ильницкий Р.В., Челядин В.Л., Мокляк В.В. Свойства нанодисперсного оксида железа, интеркалированного ионами лития // Материалы VI Международной конференции “Фундаментальне проблемы электрохимической энергетики”, 5-9 сентября 2005 г. – Саратов (Россия), 2005. – С.311.
  70. Котлярчук Б.К., Миронюк І.Ф., Попович Д.І., Середняцький А.С. Одержання нанопорошкових окисних матеріалів та дослідження їх люмінесцентних властивостей // Фізика і хімія твердого тіла. – 2006. – Т.7, №3. – С. 490-494.
  71. Mironyuk I.F., Gun’ko V.M., Povazhnyak M.O., Zarko V.I., Chelyadyn V.L., Leboda R., Skubiszewska-Zięba J., Janusz W. Magnesia formed on calcination of Mg(OH)2prepared from natural bischofite // AppliedSurfaceScience. – 2006. – V. 252, Issue 12, 15 April.– P. 4071-4082.
  72. Миронюк І.Ф., Остафійчук Б.К., Григорчак І.І., Федорів В.Д., Коцюбинський В.О., Челядин В.Л., Підлужна А.Ю. Будова та електрохімічні властивості наночастинок титан діоксиду легованого ферумом // Фізика і хімія твердого тіла. – 2006. – Т. 7, № 4. – С. 687-694.
  73. Миронюк І.Ф., Яремчук Б.М., Гергель Т.В., Мандзюк В.І.  Закономірності росту частинок гіпогенного кремнезему за умов турбулентності реакційного середовища // Фізика і хімія твердого тіла. – 2006. – Т.7. – №4. – С. 731-741. (
  74. Мыронюк И.Ф., Фэдорив В.Д., Ильницкий Р.В., Мокляк В.В. Мессбауэровские исследования процесса интеркаляции ионов Li+в наносистему TiО2<Fe> // Материалы IX Международной конференции “Фундаментальне проблемы преобразования энергии в литиевых электрохимических системах”, 14-18 августа 2006 г. – Уфа (Россия), 2006. – С.310.
  75. Електрохімічна інтеркаляція іонів літію в Мg(ОН)2. Миронюк І.Ф., Челядин В.Л., Ільницький Р.В., Григорчак І.І. // Тезисы докладов XXII научной конференции стран СНГ «Дисперсные системы», Одесса, 18-22 сентября 2006 года. – Одесса, 2006. – С. 236-237.
  76. Будзуляк И.М., Лисовский Р.П., Мерена Р.И., Миронюк И.Ф., Остафийчук Б.К., Соловко Я.Т. Модификация свойств активированного углерода, используемого в конденсаторостроении // Электрохимическая энергетика. – 2006. – Т.6, №2. – С.97-101.
  77. Миронюк І.Ф., Остафійчук Б.К., Федорів В.Д. та ін. Будова та електрохімічні властивості нанодисперсного залізовмісного діоксиду титану // Фізика і хімія твердого тіла. – 2007. – Т.8. – №1. – С.687-694.
  78. Миронюк І.Ф., Остафійчук Б.К., Ільницький Р.В. та ін. Будова та жаротривкість наночастинок діоксиду титану // Матріали ХІ Міжнародної конференції «Фізика і технологія тонких плівок та наносистем» (7-12 травня, Івано-Франківськ). – Івано-Франківськ, 2007. – Т.1. – С.37-39.
  79. Будзуляк И.М., Миронюк И.Ф., Яблунь Л.С., Рачий Б.И. Исследование термохимических превращений в процессе получения и модификации нанопористого углерода // 5thInternationalConference “NEET-2007” (Zakopane, Poland, June 12-15, 2007). – Zakopane, 2007. – P.52.
  80. Гунько В.М., Миронюк І.Ф., Челядин В.Л. та ін. Структуні і адсорбційні властивості пірогенних оксидів TiO2, TiO2/SiO2TiO2/Al2O3// Фізика і хімія твердого тіла. – 2007. – Т.8, № 2. – С.357-362.
  81. Миронюк І.Ф., Остафійчук Б.К., Григорчак І.І. та ін. Структурні перетворення в пірогенному TiO2при електрохімічній інтеркаляції літію // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології. – 2007. – Т.5, №2. – С.1001-1019.
  82. Остафійчук Б.К., Миронюк І.Ф., Сегін М.Я. та ін. Структура та електрохімічна активність TiO2фірми “Aldrich” // Матеріали ХІ Міжнародної конференції «Фізика і технологія тонких плівок та наносистм» (7-12 травня, Івано-Франківськ). – Івано-Франківськ, 2007. – Т.1. – С.28-29.
  83. Gun’ko V.M., Turov V.V., Myronyuk I.F. Comparative characterization of polymethylsiloxane hydrogel and silylated fumed silica and silica gel // J. Colloid Interface Sci. – 2007. – Vol. 308, N1. – P.142-156.
  84. Ostafiychuk B.K., Myronyuk I.F.,L. etc. Synthesis, Properties and Possibilitiesof the TiO2Use in Lithium Electric Energy Sources // 5th International Conference “NEET-2007” (Zakopane, Poland, June 12-15, 2007). – Zakopane, 2007. – P.57.
  85. Chelyadyn V.L., Kovalenko O.S., Myronyuk I.F. Features of Lithium Insertion in Nanoporous Tio2Preparated by Template Synthesis // International Conference “advanced Batteries and Accumulators – ABA 2007” (Brno, Czech Republic, June 03-07, 2007). – Brno, 2007. – P.44-48.
  86. Остафійчук Б.К., Миронюк І.Ф., Коцюбинський В.О., Глуханюк В.Д., Челядин В.Л., Нагірна Н.І. Сонячні елементи на основі сенсибілізованих барвниками напівпровідників (огляд) // Фізика і хімія твердого тіла. – 2008. – Т.9. – №1. – С. 11-18.
  87. Остафійчук Б.К., Миронюк І.Ф., Магомета О.Д., Яблонь Л.С., Будзуляк І.І., Рачій Б.І. Дослідження термохімічних перетворень в процесі одержання і модифікації нанопористого вуглецю // Фізика і хімія твердого тіла. – 2008. – Т.9. – №1. – С. 30-35.
  88. Миронюк І.Ф., Челядин В.Л., Ільницький Р.В., Коцюбинський В.О., Джура У.Я. Синтез, будова та електрохімічні властивості рентгеноаморфного H2TiO3// Фізика і хімія твердого тіла. – 2008. – Т.9. – №1. – С. 36-50.
  89. Мандзюк В.І. , Миронюк І.Ф. , Остафійчук Б.К. , Джура У.Я. Вплив лазерного опромінення на термодинамічні властивості електрохімічної системи Li / SiO2– C // Фізика і хімія твердого тіла. – 2008. – Т.9. – №1. – С. 72-76.
  90. Миронюк І.Ф., Челядин В.Л., Коцюбинський В.О., Костів І.Ю., Джура У.Я. Будова та морфологічні особливості частинок гідроксиду магнію, одержаного методом осадження // Фізика і хімія твердого тіла. – 2008. – Т.9. – №3. – С. 555-563.
  91. Миронюк І.Ф., Челядин В.Л., Коцюбинський В.О., Костів І.Ю., Джура У.Я. Будова та морфологічні особливості частинок гідроксиду магнію, одержаного методом осадження // Вісник Національного університету «Львівська Політехніка». – 2008. – № 609. – С. 404-412.
  92. Миронюк І.Ф., Челядин В.Л., Коцюбинський В.О., Костів І.Ю., Григорчак І.І., Джура У.Я. Електрохімічна інтеркаляція іонів літію в гідрооксид магнію // Фізика і хімія твердого тіла. – 2008. – Т.9. – №4. – С. 835-843.
  93. Зауличний Я.В., Фоя О.О., Гунько В.М., Зарко В.І., Миронюк І.Ф., Гергель Т.В., Челядин В.Л. Вплив розміру наночастинок пірогенного кремнезему на енергетичний стан валентних електронів // Фізика і хімія твердого тіла. – 2008. – Т.9. – №4. – С. 852-858.
  94. Миронюк І.Ф., Курта С.А., Гергель Т.В., Воронін Є.П., Челядин В.Л., Курта О.С. Хемосорбція олігополіметилсилоксану на поверхні пірогенного кремнезему // Фізика і хімія твердого тіла. – 2008. – T.10. – №1. – С. 157-165.
  95. Миронюк І.Ф., Челядин В.Л., Коцюбинський В.О., Джура У.Я., Миронюк Л.І. Одержання ортотитанової кислоти та дослідження її каталітичних властивостей // Фізика і хімія твердого тіла. – 2008. – Т.10. – №1. – С. 36-45.
  96. Миронюк І.Ф., Огенко В.М., Челядин В.Л., Гергель Т.В. Спікання триметилсилільованого аеросилогелю // Фізика і хімія твердого тіла. – 2009. – Т.10, №1. – С.121-128.
  97. Миронюк Ф.Ф., Курта С.А., Гергель Т.В., Воронін Є.П., Челядин В.Л., Курта О.С. Хемосорбція олігополіметилсилоксану на поверхні пірогенного кремнезему // Фізика і хімія твердого тіла. – 2009. – Т.10. №1. – С.157-165.
  98. Миронюк І.Ф., Челядин В.Л., Коцюбинський В.О., Джура у.Я., Миронюк Л.І. Одержання ортотитанової кислоти та дослідження її каталітичних властивостей // Фізика і хімія твердого тіла. – 2009. – Т.10. №2. – С.347-356.
  99. Миронюк І.Ф., Коцюбинський В.О., Челядин В.Л., Костів І.Ю., Джура У.Я. Одержання наночастинок MgO шляхом термічної деструкції Mg5(CO3)4(OH)2∙ 4H2O // Фізика і хімія твердого тіла. – 2009. – Т.10. – №4. – С. 848-856.
  100. Миронюк І.Ф., Мандзюк В.І. Вплив лазерного опромінення на кінетику процесів електрохімічної інтеркаляції літію в нанокомпозит SiO2-C // Матеріали XII Міжнародної конференції з фізики і технології тонких плівок та наносистем. 18-23 травня, 2009. – Івано-Франківськ, 2009. – Т.1. – С.416-417.
  101. Джура У.Я., Миронюк І.Ф., Челядин В.Л. Інтеркаляція іонів літію в Mg(OH)2// Десята Всеукраїнська конференція студентів «Сучасні проблеми хімії», 19-22 травня 2009 р. – Київ, 2009. – С.11.
  102. M. Gun’ko, V.M. Bogatyrev, I.F. Myronyuk, V.L. Chelyadynetal. Morphological, structural and adsorption features of oxide composites with silica and titania matrices // Apllied Surface Science, 256, pp. 5263-5269 (2010).
  103. Миронюк І.Ф., Челядин В.Л., Якубовський Р.Р., Коцюбинський В.О. Атомна будова та морфологія наночастинок пірогенного кремнезему // Фізика і хімія твердого тіла. – 2010. – Т.11. – №2. – С. 409-418.
  104. Миронюк І.Ф., Челядин В.Л. Електродні матеріяли сучасних літієвих та літіййонних джерел електричної енерґії (огляд) // Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Серія Хімія. – 2010. – Випуск ХІ. – C. 8-21.
  105. Миронюк І.Ф., Челядин В.Л. Методи одержання діоксиду титану (огляд) // Фізика і хімія твердого тіла. – 2010. – Т.11. – №4. – С. 815-831.
  106. Челядин В.Л., Коваленко О.С., Коцюбинський В.О., Миронюк І.Ф., Ільїн В.Г. Інтеркаляція іонів літію в мезопористий діоксид титану // Фізика і хімія твердого тіла. – 2010. – Т.11. – №4. – С. 868-875.
  107. В.І. Мандзюк, І.Ф. Миронюк, В.А. Тьортих, І.С. Березовська, В.В. Янишпольський. Електрохімічна інтеркаляція іонів літію в мезопористий діоксид кремнію // Фізика і хімія твердого тіла. – 2010. – T.11, №3. – C. 679-685.
  108. І.Ф. Миронюк, В.Л. Челядин, В.О. Коцюбинський, Л.І. Миронюк. Будова та морфологія частинок SnO, одержаних пірогенним і рідкофазним методами // Фізика і хімія твердого тіла. – 2011. Т. 12. – № 1. С. 174-182.
  109. В.Л. Челядин, В.О. Коцюбинський, І.Ф. Миронюк. Струмоутворення у літієвих джерелах з катодом на основі гідратованого діоксиду титану // Вісник Прикарпатського націо­нального університету імені Василя Стефаника. Серія Хімія. – 2011. Випуск XII. – C. 4–31.
  110. І.Ф. Миронюк, В.І. Мандзюк, В.О. Коцюбинський, Р.В. Ільницький, В.Л. Челядин. Вплив умов отримання станум діоксиду на енерґоємнісні параметри електрохемічної системиLi / SnO2// Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Серія Хімія. – 2011. Випуск XII. – C. 32–38.
  111. Obtaining of titanium dioxideby TiCl4 hydro chlorid-acidhydro lysis / [V. L. Chelyadyn, F. Myronyuk, V. O. Kotsyubynsky, V. V. Dmytruk] // MaterialsoftheMediterranean-East-Europe Meeting “MultifunctionalNanomaterials (NanoEuroMed 2011)”, 12–14 May 2011 y., Uzhgorod : meetingreports. – Uzhgorod, 2011. – P. 180–181.
  112. Hydrated nanodispersed anatase as cathode material for lithium power sources /[V. O. Kotsyubynsky, V. L. Chelyadyn, F. Myronyuk, V. V. Moklyak] // Abstracts Book of 7th InternationalConference “New Electrical and Electronic Technologies and their Industrial Implementation – NEET’2011”, 28 June–01 July 2011 y., Zakopane, Poland : thesis reports. – Zakopane, 2011. – P. 37.
  113. Lithium ions intercalation in nanodispersed rutile: structure and electrochemical properties / [V. Kotsyubynsky, Myronyuk, V. Chelyadyn, V. Moklyak] // Proceedings of the 2nd International Conference on Nanotechnology: Fundamentals and Applications, 27–29 July 2011 y., Ottawa, Ontario, Canada : thesis reports. – Ottawa, 2011. – P. 343-1–343-5.
  114. Синтез и свойства нанокомпозитных материалов на основе диоксида титана и оксидов переходных металлов / [В. О. Коцюбинский, В. Л. Челядын, И. Ф. Миронюк и др.] // Сборник VI Международного симпозиума «Фуллерены и наноструктуры в конденсированных средах» ФНС-2011, 14–17 июня 2011 г., Минск, Бел­ларусь : науч. стат. – Минск : Издательский центр БГУ, 2011. – С. 222–228.
  115. В.І. Мандзюк, Н.І. Нагірна, В.В. Стрельчук, С.І. Будзуляк, І.М. Будзуляк, І.Ф. Миронюк, Б.І. Рачій. Електричні та оптичні властивості пористого вуглецевого матеріалу // Фізика і хімія твердого тіла. – 2012. – T.13, №1. – C. 94-101.
  116. І.Ф. Миронюк, В.В. Гуменяк, В.І. Мандзюк, Н.А. Безрука Будова та морфологія частинок Al2O3, одержаних за різних умов газофазного синтезу // Фізика і хімія твердого тіла. 2012. – Т. 13, № 3 С. 715-722.
  117. Л.І. Миронюк, В.Л. Челядин, І.Ф. Миронюк. Атомна будова та морфологія частинок політитанатних кислот, одержаних за різних умов рідкофазного синтезу // Фізика і хімія твердого тіла. – 2012. – Т. 13, №  – С. 156–165.
  118. І.Ф.Миронюк, В.В. Гуменяк, В.І. Мандзюк, Н.А. Безрука  Будова та морфологія частинок Al2O3, одержаних за різних умов газофазного синтезу // Фізика і хімія твердого тіла. – 2012. – T.13, №3. – С.203-210.
  119. Myronyuk, I.F. Myronyuk, V.L. Chelyadyn, V.M. Sachko, M.A Nazarkovsky, R. Leboda, J. Skubiszewska-Zieba, VM Gun’ko Structural and morphological features of crystalline nanotitania synthesized in different aqueous media // ELSEVIER «Chemical Physics Letters 583» (2013) p. 103-108.
  120. В.І. Мандзюк, В.М. Сачко, І.Ф. Миронюк. Анодні матеріали літієвих джерел струму на основі кремнію та кремнійвмісних сполук (огляд) // Фізика і хімія твердого тіла – Т. 15 – № 1 (2014) – С. 130-146
  121. Gun’ko V.M. Interfacial phenomena at a surface of partially silylated  nanosilica / V.M.Gun’ko, V.V.Turov, F.Myronyuk, O.V.Goncharuk, E.M.Pakhlov, N.A.Bezruka, E.Skwarek, W.Janusz, J.P. Blitz // Journal of Colloid and Interface Science – 434(2014) – P.28–39
  122. Миронюк І.Ф. Реологічні властивості суспензій органокремнеземів із різним співвідношенням силанольних та триметилсилільних груп / І.Ф.Миронюк, В.І.Мандзюк, Н.А.Безрука, Є.П.Воронін, О.В.Гончарук, В.М.Огенко // Фізика і хімія твердого тіла – Т. 15, № 2 (2014) – С.527-534
  123. Мандзюк В.И., Миронюк И.Ф., Гуменяк В.В. Электродный материал химических источников тока на основе композита Al2O3-C Будова та морфологія частинок Al2O3, одержаних за різних умов газофазного синтезу/ І. Ф. Миронюк, В. В. Гуменяк, В. І. Мандзюк, Н. А. Безрука // Фізика і хімія твердого тіла. – 2012. – Т. 13, № 3. – С. 715-722.
  124. KotsyubynskyO. Rutile nanorods: synthesis, structure and electrochemical properties / Kotsyubynsky V.O., Myronyuk I.F., Chelyayadyn V.L., Moklyak V.V. // Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University – Vol. 1, No. 1 –  2014 – P. 27-32 .
  125. В.І. Мандзюк, В.Г. Хоменко, В.М. Сачко, І.Ф. Миронюк, В.З. Барсуков. Літієві джерела струму на основі пористого вуглецевого матеріалу // Фізика і хімія твердого тіла. – 2015. – Т. 16, №1. – С. 217-220.
  126. І.Ф. Миронюк, В.І. Мандзюк, В.М. Сачко. Струмоутворюючі процеси в літієвих джерелах струму з композиційним катодом SiO2– C // Фізика і хімія твердого тіла. – 2015. – Т. 16, №3. – С. 562-568.
  127. І.Ф. Миронюк, В.І. Мандзюк, В.М. Сачко, Ю.О. Кулик. Морфологія та струмопровідні властивості композиційного матеріалу SiO2– C // Фізика і хімія твердого тіла. – 2015. – Т. 16, №4. – С. 1-6.
  128. В.О.Kоцюбинський, І.Ф. Миронюк, В.Л.Челядин, М.Г.Мізилевська, О.Х.Тадеуш Катодний матеріал літійових джерел струму на основі нанокомпозиту анатаз/бруксіт //Наноносистеми, наноматериали, нанотехнологіі. ІМФ ім. Курдюмова НАН України – 2015, Т.13, С. 293 – 303.
  129. O. Kotsybynsky, I.F. Myronyuk, B.K. Ostafiychuk, V.L. Cheladyn. The effect of SO42-sulphate anions on the ultrafine nucleation // Journel of Vasil Stefanek Precarpation Univerity. – 2016. – vol.3, №1., – P. 29-37.
  130. I.F. Myronyuk, V.I. Mandzyuk, V.M. Sachko, V.M. Gun’ko. Structural and morphological features of disperse alumina synthesized using aluminum nitrate nonahydrate // Nanoscalle Research Letters. – 201 – V.11 (153). – P. 1-8.
  131. І.Ф.Миронюк, В.І. Мандзюк, В.М. Сачко. Вуглецеві електродні матеріали для електрохімічних конденсаторів (огляд) // Фізика і хімія твердого тіла. – – Т. 17, №2. –C. 262-268.
  132. І.Ф.Миронюк, В.І. Мандзюк, В.М. Сачко, Р.П. Лісовський, Б.І. Рачій. Морфологічні та електрохімічні властивості вуглецевих електродних матеріалів, отриманих на основі лактози // Журнал нано-та електронної фізики. – 2016. – Т. 8, №3. – C. 03028-1-03028-7.
  133. І.Ф.Миронюк, І.П. Яремій, І.М. Коваль, В.І. Мандзюк. Домішкові елементи у свинцевих пломбах і печатях княжої доби та фазовий склад їх патини // Фізика і хімія твердого тіла. – – Т. 17, №3. –C. 430-434.
  134. І.F. Myronyuk, V.I. Mandzyuk, V.M. Sachko, V.M. Gun’ko. Structural features of carbons produced using glucose, lactose, and saccharose // Nanoscalle Research Letters. – 201 – V.11 (508). – P. 1-9.
  135. O. Kotsyubynsky, І.F. Myronyuk, V.L.Chelyadyn, A.B. Hrubiak, V.V. Moklyak and Sofia V. Fedorchenko The Effect of Sulphate Anions on the Ultrafine Titania Nucleation // Nanoscale Research Letters. – 2017 . – V.12. – P. 369-373.
  136. I.F.Myronyuk, Y.P. Voronin, V.І. Mandzyuk, N.A. Bezruka, T.V. Dmytrotsa. The dimensional effect in trimethylsilylated silica nanoparticles //Journal of Nano- and Electronic Physics. – 2017 9, N. 5. – P. 05030-1-05030-5.
  137. I.F.Myroniuk, T.R.Tatarchuk, H.V.Vasylyeva, I.P.Yaremiy, I.M.Mykytyn. Morphology, Phase Composition and Radiological properties of Fly Ash obtained from the Burshtyn Thermal Power Plant. PCSS, vol.19, №2 (2018) p.171-178
  138. I.FMyronyukH.VVasylyevaV.IMandzyukN.ABezrukaT.VDmytrotsa. The Kinetics of adsorption binding of Ba2+ions by trimethylsilylated silica // Фізика і хімія твердого тіла. – 2018. – Т. 19, №1. –C. 66-73.
  139. Mandzyuk, V.I.,  Myronyuk, I.F.,  Sachko, V.M.,  Rachiy, B.I.,  Kulyk, Y.,  Mykytyn, I.M.  Structure and electrochemical properties of Saccharide-derived Porous carbon materials.  Journal of Nano- and Electronic Physics, (2018) Volume 10, Issue 2, 02018 (7pp).
  140. В.И. Мандзюк, И.Ф. Mиронюк, В.М. Сачко, И.М Мыкытын. Темплатный синтез мезопористых углеродных материалов для электрохимических конденсаторов // Электронная обработка материалов. – 2018. – Т. 54, №4. – С. 52-58.
  141. Mironyuk, I., Tatarchuk, T., Vasylyeva, H., Naushad, M., Mykytyn, I. Adsorption of Sr(II) cations onto phosphated mesoporous titanium dioxide: Mechanism, isotherm and kinetics studies // Journal of Environmental Chemical Engineering. 7 (2019)
  142. Tetiana Tatarchuk, Alexander Shyichuk, Ivan Mironyuk, Mu Naushad, A review on removal of uranium(VI) ions using titanium dioxide based sorbents, Journal of Molecular Liquids, 2019, 111563, https://doi.org/10.1016/j.molliq.2019.111563.
  143. I. Mironyuk, T. Tatarchuk, Mu. Naushad, H. Vasylyeva, I. Mykytyn. Highly efficient adsorption of strontium ions by carbonated mesoporous TiO2, Journal of Molecular Liquids, 285 (2019) 742-753.
  144. T. Tatarchuk, N. Paliychuk, R. B. Bitra, A. Shyichuk, Mu. Naushad, I. Mironyuk, D. Ziolkovska, Adsorptive removal of toxic Methylene blue and Acid Orange 7 dyes from aqueous medium using cobalt-zinc ferrite nanoadsorbents, Desalination and Water Treatment 150 (2019) 374–385.
  145. I. Mironyuk, T. Tatarchuk, H. Vasylyeva, V. M. Gun’ko, I. Mykytyn, Effects of chemosorbed arsenate groups on the mesoporous titania morphology and enhanced adsorption properties towards Sr(II) cations, Journal of Molecular Liquids, 282 (2019) 587-597.
  146. I.F. Mironyuk, V.M. Gun’ko, H.V. Vasylyeva, O.V. Goncharuk, T.R. Tatarchuk, V.I. Mandzyuk, N.A. Bezruka, T.V. Dmytrotsa, Effects of enhanced clusterization of water at a surface of partially silylated nanosilica on adsorption of cations and anions from aqueous media, Microporous and Mesoporous Materials, Volume 277, 2019, Pages 95-104.
  147.  Raghuvanshi, P. Tiwari, S.N. Kane, D.K. Avasthi, F. Mazaleyrat, Tetiana Tatarchuk, Ivan Mironyuk, Dual control on structure and magnetic properties of Mg ferrite: Role of swift heavy ion irradiation, Journal of Magnetism and Magnetic Materials, Volume 471, 2019, Pages 521-528
  148.  Tatarchuk, N. Paliychuk,  M. Pacia,  W. Kaspera,  W. Macyk,  A. Kotarba,  B. F. Bogacz,  A. T. Pędziwiatr, I. Mironyuk,  R. Gargula,  P. Kurzydło, A. Shyichuk, Structure–redox reactivity relationships in Co1−xZnxFe2O4: the role of stoichiometry, New J. Chem. 43 (2019) 3038-3049
  149.  Tetiana Tatarchuk, Ivan Mironyuk, Volodymyr Kotsyubynsky, Alexander Shyichuk, Mariana Myslin, Volodymyra Boychuk, Structure, morphology and adsorption properties of titania shell immobilized onto cobalt ferrite nanoparticle core, Journal of Molecular Liquids, 2019, 111757
  150.  Tetiana Tatarchuk, Mariana Myslin, Ivan Mironyuk, Mohamed Bououdina, Antoni T. Pędziwiatr, Renata Gargula, Bogdan F. Bogacz, Piotr Kurzydło, Synthesis, morphology, crystallite size and adsorption properties of nanostructured Mg–Zn ferrites with enhanced porous structure, Journal of Alloys and Compounds, 2019, 152945
  151. Ivan Mironyuk, Tetiana Tatarchuk, Natalia Paliychuk, Iryna Heviuk, Alexander Horpynko, Oleg Yarema, Ihor Mykytyn, Effect of surface-modified fly ash on compressive strength of cement mortar, Materials Today: Proceedings, 2019
  152.  Tetiana Tatarchuk, Mariana Myslin, Ivan Mironyuk, Przemysław Kosobucki, Piotr Ścigalski, Volodymyr Kotsyubynsky, Removal of Congo Red dye, polar and non-polar compounds from aqueous solution using magnesium aluminate nanoparticles, Materials Today: Proceedings, 2019.
  153.  V. Vasylyeva, I. F. Mironyuk, I. M. Mykytyn. Адсорбція катіонів Co2+ і радіоактивного 60Со мезопористим TiO2. Хімія, фізика та технологія поверхні, 2019, 10 (4), 446-457.
  154. H. V. Vasylyeva, I. F. Mironyuk, I. M. Mykytyn, N. Danylyuk. Адсорбція йонів барію та цинку мезопористим ТіО2 з хемосорбованими карбонатними групами. Фізика і хімія твердого тіла, Том 20, № 3 (2019), Р. 282-290. 
  155. Mandzyuk, V.I., Mironyuk, I.F., Kulyk, Y.O., Bezruka, N.A. Structural-morphological and conductive properties of C-Al2O3 composite materials, Journal of Nano- and Electronic Physics, 2020, (1), 01013.
  156. Mandzyuk, V.I., Myronyuk, I.F., Sachko, V.M., Mykytyn, I.M. Template Synthesis of Mesoporous Carbon Materials for Electrochemical Capacitors.. Surface Engineering and Applied Electrochemistry, 2020, 56(1), pp.93-99.
  157. Mironyuk, Ivan, et al. “Sodium-modified mesoporous TiO2: Sol-gel synthesis, characterization and adsorption activity toward heavy metal cations.” Journal of Molecular Liquids 316 (2020): 113840.
  158. Mironyuk, I.F.Soltys, L.M.Tatarchuk, T.R.Tsinurchyn, V.I. Ways to improve the efficiency of TiO2-based photocatalysts (Review).  Physics and Chemistry of Solid State. 2020.
  159. Myronyuk, I. F., et al. “Atomic Structure and Morphology of Fumed Silica.” Physics and Chemistry of Solid State 21.2 (2020): 325-331.
  160. Tatarchuk, Tetiana, et al. “Synthesis, morphology, crystallite size and adsorption properties of nanostructured Mg–Zn ferrites with enhanced porous structure.” Journal of Alloys and Compounds 819 (2020): 152945.
  161. Soltys, L., et al. “Zeolite-based Composites as Slow Release Fertilizers.” Physics and Chemistry of Solid State 21.1 (2020): 89-104.
  162. Tatarchuk, Tetiana, et al. “Structure, morphology and adsorption properties of titania shell immobilized onto cobalt ferrite nanoparticle core.” Journal of Molecular Liquids 297 (2020): 111757.
  163. I.F. Mironyuk, I.M. Mykytyn, O.Ye. Kaglyan, D.I. Gudkov, Nucl. Phys. At. Energy 21(4) 347 (2020).
  164. I.F. Mironyuk, T.R. Tatarchuk, V.O. Kotsyubynsky, et al., J. Nano- Electron. Phys. 12 No 6, 06024 (2020).
  165. Tatarchuk, T., Myslin, M., Mironyuk, I.F., Bououdina, M., Pędziwiatr, A.T., Gargula, R., Bogacz, B.F., & Kurzydło, P. (2020). Synthesis, morphology, crystallite size and adsorption properties of nanostructured Mg–Zn ferrites with enhanced porous structure. Journal of Alloys and Compounds, 819, 152945.
  166. Myronyuk I. F., KotsyubynskyV. O., DmytrotsaT. V., SoltysL. M., & Gun’koV. M. (2020). Atomic Structure and Morphology of Fumed Silica. Physics and Chemistry of Solid State21(2), 325-331.
  167. Mironyuk I., SoltysL., Tatarchuk T., & Tsinurchyn V. (2020). Ways to Improve the Efficiency of ТіО2-based Photocatalysts (Review). Physics and Chemistry of Solid State, 21(2), 300-311.
  168. Mironyuk I. F., SoltysL. M., TatarchukT. R., & SavkaK. O. (2020). Methods of Titanium Dioxide Synthesis (Review). Physics and Chemistry of Solid State, 21(3), 462-477.
  169. Mandzyuk V. I., Mironyuk I. F., & Kulyk Y. O. (2020). Structure-Morphological and Electroconductive Properties of Carbon Materials Based on Saccharose and Citric Acid. Physics and Chemistry of Solid State, 21(3), 486-491.
  170. Mironyuk, I. Mykytyn, H. Vasylyeva, K. Savka, Sodium-modified mesoporous TiO2: Sol-gel synthesis, characterization and adsorption activity toward heavy metal cations, J. Mol. Liq.,316, 113840 (2020).
  171. H. Vasylyeva et al., “Adsorption of zirconium ions by. X-type zeolite,” Biointerface Res. Appl. Chem., vol. 11, no. 5, pp. 13421 – 13431, Feb. 2021.
  172. I.F. Myronyuk, V.O. Kotsyubynsky, V.M. Boychuk, et al., J. Nano- Electron. Phys. 13 No 1, 01001 (2021).
  173. Myronyuk I.F., Kotsyubynsky V.O., Chelyadyn V.L., Boychuk V.M., Hodlevskyi M.A. Template synthesis, structure, morphology and electrochemical properties of mesoporous titania,”Nanosistemi, Nanomateriali, Nanotehnologii. 2021. V.19, No 2. P. 281-286.
  174. Ivan Mironyuk, Volodymyr Kotsyubynsky, Igor Mykytyn, et al., J. Nano- Electron. Phys. 13 No 6, 06023 (2021).
  175. Mandzyuk V., Mironyuk I., Ivanichok N., & Rachiy B. (2021). Impedance spectroscopy of capacitor systems based on saccharide-derived porous carbon materials. Physics and Chemistry of Solid State, 22(4), 711-716.
  176. Mironyuk I., Danyliuk N., Tatarchuk T., Mykytyn I., & Kotsyubynsky V. (2021). Photocatalytic degradation of Congo red dye using Fe-doped TiO2 nanocatalysts. Physics and Chemistry of Solid State, 22(4), 697-710.
  177. Vasylyeva H, Mironyuk I, Mykytyn I, Savka K. Equilibrium studies of yttrium adsorption from aqueous solutions by titanium dioxide. Appl Radiat Isot. 2021 Feb;168:109473.
  178. DanyliukN., Mironyuk I., TatarchukT., & ShyichukA. (2021). Optimal H2O2 concentration in advanced oxidation over titanium dioxide photocatalyst. Physics and Chemistry of Solid State, 22(1), 73-79.
  179. Vasylyeva H., Mironyuk I., Mykytyn I., Strilchuk M., Maliuk I., Tryshyn V., & Savka K. (2021). Application of Titanium Dioxide for Zirconium Ions Adsorption and Separation from a Multicomponent Mixture. Physics and Chemistry of Solid State, 22(3), 460-469.
  180. Mironyuk I., Myslin M., Lapchuk I., Tatarchuk T., & Olkhovyy O. (2021). Adsorption of azo dye Congo red on the Sn-doped TiO2 surface . Physics and Chemistry of Solid State22(3), 561-567.
  181. H. Vasylyeva, I. Mironyuk, M. Strilchuk, I. Maliuk, V. Tryshyn. A new way to ensure selective zirconium ion adsorption. Radiochimica Acta, 109(12), (2021).
  182. H. Vasylyeva, I. Mironyuk, M. Strilchuk, I. Maliuk, Kh. Savka, O. Vasyliev, Adsorption and possibility of separation of heavy metal cations by strong cation exchange resin, Chem. Phys. Impact (2021), 100056.
  183. RibunV., Myronyuk I., & RoshkoY. (2022). An overview of modern ways of cleaning from rust and preservation of iron historical artefacts. Physics and Chemistry of Solid State, 23(2), 195-203.
  184. DanyliukN., TatarchukT., Mironyuk I., KotsyubynskyV., & MandzyukV. (2022). Performance of commercial titanium dioxide samples in terms of dye photodegradation assessed using smartphone-based measurements. Physics and Chemistry of Solid State, 23(3), 582-589.
  185. Mironyuk I., Mykytyn I., & Vasylyeva H. (2022). Structural and morphological properties of titanium dioxide nanoparticles dopped by Boron atoms. Physics and Chemistry of Solid State, 23(3), 542-549.
  186. Mironyuk I, Kaglyan A, Vasylyeva H, Mykytyn I, Gudkov D, Turovska L. Investigation of the chemical and radiation stability of titanium dioxide with surface arsenate groups during 90Sr adsorption. J Environ Radioact. 2022 Oct;251-252:106974. 
  187. Mironyuk I., Danyliuk N., Turovska L., & Mykytyn I. (2022). Structural, morphological and photocatalytic properties of TiO2 obtained by thermolytic decomposition of the [Ti(OH2)6]3+•3Cl¯ aquacomplex. Physics and Chemistry of Solid State, 23(4), 741-755.
  188. Savka Kh., Kilivnik Yu., Mironyuk I., Vasylyeva H., Sych O., Karbovanets M., Yevych M. Ba2+ ions adsorption by titanium silicate. Chemical Physics Impact. Vol.6, 2023. 100151.

   

  Навчально-методичні публікації:

  1. Стецьків А.О., Лімбах В.М., Миронюк І.Ф., та інші. Практикум з аналітичної хімії: Якісний аналіз Івано-Франківськ: Медичний національний університет, 2007. – 102 с
  2. Миронюк І.Ф., Микитин І.М Електрохімія та її практичні аспекти:навчальний посібник. – Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2016. – 174 с. ISBN 978-966-2716-73-3.

   

  Тези доповідей на конференціях

  1. Букатюк В.В., Мандзюк В.И., Миронюк И.Ф. Катодный композиционный материал SiO2 C. // Сборник материалов ІІІ Всероссийской молодёжной конференции с элементами научной школы «Функциональные наноматериалы и высокочистые вещества» (29 мая – 1 июня 2012 г. г. Москва). – М: ИМЕТ РАН, РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2012. – С. 95-96.
  2. Мандзюк В.И., Миронюк И.Ф., Гуменяк В.В. Электродный материал химических источников тока на основе композита Al2O3-C // Всероссийская молодежная научная школа “Химия и технология полимерных и композиционных материалов”. Москва. 26-28 ноября 2012. – С. 201.
  3. Миронюк Л.І., Челядин В.Л., сачко В.М., Миронюк І.Ф. Рідкофазний синтез кристалічних модифікацій // Фізика та технологія тонких плівок та наносистем Міжнародна конференція Івано-Франківськ: 2013, 55-56с.
  4. Mandzyuk V. I., Myronyuk I. F., Lisovskyy R. P., Sachko V. M. Compositional material based on pyrolytic carbon and copper nanoparticles // The international summer school nanotechnology: From fundamental research to innovations and International research and practice conference “nanotechnology and nanomaterials” (nano-2014) Yaremche-Lviv, Ukraine: 2014
  5. V.Z.Barsukov, V.G. Khomenko, V.I. Mandzyuk, I.F. Myronyuk,V.M. Sachko. Lithium power sources based on porous carbon material // Матеріали ХV міжнародної конференції “Фізика і технологія тонких плівок та наносистем”. – 11-16 травня, Івано-Франківськ, Україна, 2015. – С. 158.
  6. L.S.Myronyuk, V.M. Sachko, M.V. Karpets, V.I. Mandzyuk, I.F. Myronyuk. The synthesis of Ті(ОН)3Сl∙2Н2О crystal hydrate precursor // Матеріали ХV міжнародної конференції “Фізика і технологія тонких плівок та наносистем”. – 11-16 травня, Івано-Франківськ, Україна, 2015. – С. 370.
  7. F. Myronyuk, V.I. Mandzyuk, V.M. Sachko. Structure and morphology of alumina materials prepared by aluminum nitrate nonahydrate decomposition // Матеріали ХV міжнародної конференції “Фізика і технологія тонких плівок та наносистем”. – 11-16 травня, Івано-Франківськ, Україна, 2015. – С. 371.
  8. I.F. Myronyuk, V.I. Mandzyuk, V.M. Sachko. Formation of C4, C5, and C9clusters on carbon material surface and their thermo-desorption removal // International research and practice conference “Nanotechnologies and nanomaterials NANO-2015”. – 26-29 August, Lviv, Ukraine, 2015. – P. 9.
  9. І.F. Myronyuk, V.M. Sachko, V.I. Mandzyuk, V.M. Gun’ko. Structural and morphological features of disperse alumina synthesized using aluminum nitrate nonahydrate // International research and practice conference “Nanotechnologies and nanomaterials NANO-2015”. – 26-29 August, Lviv, Ukraine, 2015. – P. 11.
  10. I.F. Myronyuk, V.I. Mandzyuk, Yu.O.Kulyk, V.M. Sachko. SAXS-investigation of porous structure of carbon materials derived from sugars // Ukrainian-German symposium on physics and chemistry of nanostructures and on nanobiotechnology. – 21-25 October, Kyiv, Ukraine, 2015. – P. 99.
  11. І.F. Myronyuk, V.I. Mandzyuk, V.M. Sachko, V.M. Gun’ko. Structural features of carbons produced using glucose, lactose, and saccharose // International research and practice conference “Nanotechnologies and nanomaterials NANO-2016”. – 24-27 August, Lviv, Ukraine, 2016. – P. 609.
  12. Mandzyuk V.І., Мyronyuk І.F., Bezruka N.A., Kulyk Yu.О. Structure, morphology and conductive properties of С-Al2O3 composites // Матеріали ХVI міжнародної конференції “Фізика і технологія тонких плівок та наносистем”. – 15-20травня, Івано-Франківськ, Україна, 2017. – P.
  13. I. Mandzyuk, I.F. Myronyuk, V.M. Sachko, I.M. Mykytyn. Template synthesis of mesoporous carbon material // International research and practice conference “Nanotechnologies and nanomaterials NANO-2017”. – 23-26 August, Chernivtsi, Ukraine, 2017. – P. 207.
  14. F. Myronyuk, V.I. Mandzyuk, L.I. Myronyuk, H.V. Vasylyeva. The ion exchange properties of nanocrystalline anatase with grafted phosphate groups // International research and practice conference “Nanotechnologies and nanomaterials NANO-2017”. – 23-26 August, Chernivtsi, Ukraine, 2017. – P. 632.
  15. Myslin M.V., Myronyuk I.F., Tatarchuk T.R. Influence of Synthesis Method on the Structure and Morphological Properties of Magnesium Ferrite Nanoparticles // Physics and Technology of Thin Films and Nanosystems. Materials of XVI International Conference, ICPTTFN-XVI 2017, May, 15-20 – Ivano-Frankivsk. – 2017. – 236 с.
  16. Ivan Myroniuk, Hanna Vasylyeva. Sorptional removal of strontium and yttrium ions from aqueous solutions by a TiO2 – based sorbent. Sixth international conference on radiation and applications in various fields of research 18.06-22.06 (RAD conference, 2018) Ohrid, Macedonia. Book of abstracts, p.56
  17. Мислін М. В., Миронюк І.Ф., Татарчук Т. Р. Синтез та дослідження властивостей магнітокерованих магнійвмісних шпінельних адсорбентів. // Хімічні проблеми сьогодення (ХПС-2018): збірник тез доповідей І Міжнародної (ХІ Української) наукової конференції студентів, аспірантів і молодих учених, 27–29 березня 2018 р., м. Вінниця / Донецький національний університет імені Василя Стуса; редколегія: О. М. Шендрик (відп. ред.) [та ін.]. – Вінниця, ТОВ “Нілан-ЛТД”, 2018. – 106 с.

   

   

  Авторські свідоцтва і патенти на винаходи

  1. А.с. 1365609 (СССР). Способ получения кристаллического волокнистого диоксида кремния / И.Ф. Миронюк, В.М. Огенко, А.А. Чуйко (без права опубликования в открытой печати).
  2. А.с. 871474 (СССР). Способ получения кварцевой керамики / И.Ф. Миронюк, П.С. Кислый, А.А. Чуйко, В.М. Огенко, М.И. Хома, И.З. Давыдов, Ю.Г. Горячковский, В.Н. Прилепский (без права опубликования в открытой печати).
  3. А.с. 845399 (СССР). Керамический материал / И.Ф. Миронюк, П.С. Кислый, Ю.С. Тарасевич, А.А. Чуйко, Ю.Г. Горячковский, В.М. Огенко, М.И. Хома, В.Н. Прилепский, Р.В. Сушко, И.З. Давыдов (без права опубликования в открытой печати).
  4. А.с. 962262 (СССР). Керамический материал / И.Ф. Миронюк, П.С. Кислый, Ю.С. Тарасевич, А.А. Чуйко, Ю.Г. Горячковский, В.М. Огенко, М.И. Хома, В.Н. Прилепский, Р.В. Сушко, И.З. Давыдов, (без права опубликования в открытой печати).
  5. А.с. 1238300 (СССР). Катализатор для очистки отходящих газов от токсичных выбросов / М.Г.Марценюк-Кухарук, С.Н. Орлик, В.Г. Высоченко, Ю.И. Пятницкий, Г.П. Корнейчук, И.Ф. Миронюк, В.М. Огенко (без права опубликования в открытой печати).
  6. А.с. 1332796 (СССР). Полировальный состав / М.И. Хома, И.Ф. Миронюк, А.А. Чуйко, В.М. Огенко, Н.М. Кравец (без права опубликования в открытой печати).
  7. А.с. 1238525 (СССР). Проявитель для контроля герметичности / И.Ф. Миронюк, М.Л. Козакевич А.М. Сабадаш, Л.И. Бударин, А.А. Чуйко, В.М. Огенко (без права опубликования в открытой печати).
  8. А.с. 827385 (СССР). Способ получения поверхностно-активного кремнезема / А.А. Чуйко, П.С. Кислый, И.Ф. Миронюк, Ю.С. Тарасевич, Н.В. Хабер, М.М. Батиг и Ю.И. Потоцкий – Опублик. в Б.И., 1981, № 17.
  9. А.с. 846537 (СССР). Способ получения керамического материала / И.Ф. Миронюк, П.С. Кислый, Ю.С. Тарасевич, А.А. Чуйко, М.И. Хома, В.М. Огенко, Н.В. Хабер – Опублик. в Б.И., 1981, № 26.
  10. А.с. 996389 (СССР), М. Кл3. С 04 В 35/14. Способ получения керамики / Миронюк И.Ф., Чуйко А.А., Хома М.И., Хабер Н.В., Кислый П.С., Смык Л.П, Бойчук Б.И. – Опубл. 15.02.83. Бюл. № 6.
  11. А.с. 998339 (СССР), М.Кл3.С01 В 33/16. Способ получения аэросилогеля / И.Ф.Миронюк, А.А.Чуйко, В.М.Огенко, М.И.Хома, П.С.Кислый и Л.П.Галкина. – Опубл. 23.02.83. Бюл.№ 7.
  12. А.с. 998339 (СССР). Способ получения аэросилогеля / И.Ф. Миронюк, А.А. Чуйко, В.М. Огенко, М.И. Хома, П.С. Кислый Л.П. Галкина – Опублик. в Б.И., 1983, № 33.
  13. А.с. 1044598 (СССР). Способ получения пустотелых микросферических частиц окислов металлов и металлоидов / И.Ф. Миронюк, А.А. Чуйко, В.М. Огенко, М.И. Хома, И.Г. Черныш, Р.В. Сушко, Л.П. Галкина – Опубл. в Б.И., 1983, № 36.
  14. А.с. 1044599 (СССР), МКИ С01 В 33/18. Способ получения дисперсных окислов кремния и титана / М.И.Хома, Н.В.Хабер, А.А.Чуйко, Б.М.Романюк, И.Ф.Миронюк, В.М.Огенко, Р.В.Сушко и И.П.Лыко. – Опубл. 30.09.83. Бюл. № 36.
  15. А.с. 963950 (СССР). Способ получения аэросилогеля / И.Ф. Миронюк, М.И. Хома, В.М. Огенко, В.И. Ватаманюк, Л.С. Салманова, Г.А. Ярмолюк, Л.П. Галкина – Опублик. в Б.И., 1983, № 37.
  16. А.с. 1090695 (СССР), МКИ С09 D3/68; C09 C1/30. Состав для матовой отделки изделий из древесины / Шиндак Б.М., Чуйко А.А., Романюк Б.М., Миронюк И.Ф., Сушко Р.В., Хома М.И., Горин Е.М., Агранова М.Н., Воронкова Ж.И. – Опубл. 07.05.84. Бюл. № 17.
  17. А.с. 1238525 (СССР), МКИ G01 М 3/20. Проявитель для контроля герметичности / И.Ф.Миронюк, М.Л.Козакевич, А.М.Сабадаш, Л.И.Бударин, А.А.Чуйко и В.М.Огенко. – Приоритет 27.11.84.
  18. А.с. 1129192 (СССР), МКИ С 04 В 35/14, 21/00. Способ изготовления огнеупорных изделий / Миронюк И.Ф., Огенко В.М., Хома М.И., Ватаманюк В.И., Кислый П.С., Смык Л.П., Волк С.Т., Бойчук Б.И., Николаев А.С., Чуйко А.А. – Опубл. 15.12.84. Бюл. № 46.
  19. А.с. 1340134 (СССР), МКИ С 09 D 5/02, C 07 F 7/02. Способ получения загустителя / Хома М.И., Миронюк И.Ф., Чуйко А.А., Хабер Н.В. – Опубл. 18.12.84.
  20. А.с. 1139701 (СССР), МКИ С 01 В33/12. Способ получения пустотелых микросферических частиц двуокиси кремния / Миронюк И.Ф., Чуйко А.А., Хома М.И., Романюк Б.М., Сушко Р.В., Васько В.А. – Опубл. 15.02.85. Бюл. №6.
  21. А.с. 1154571 (СССР), МКИ G01 М 3/20. Способ контроля герметичности изделий // М.Л.Козакевич, Л.И.Бударин, А.В.Ананьин, Г.В.Токарев, А.А.Чуйко, В.М.Огенко, И.Ф.Миронюк, Е.П.Жученко и И.Я.Мулик. – Опубл. 07.05.85. Бюл. № 17.
  22. А.с. 1183482 (СССР) МКИ С 04 В 28/24. Композиция для изготовления покрытия / Миронюк И.Ф., Хома М.И., Вашкевич С.А., Лавришин Б.Н., Нестор В.П, Шемердяк Б.М., Лыс С.Н. – Опубл. 07.10.85. Бюл. № 37.
  23. А.с. 1227640 (СССР). Отделочный лак для матирования искусственной кожи / Чуйко А.А., Хома М.И, Сушко Р.В., Курта С.А, Богачук А.Д, Миронюк И.Ф., Пытов Г.К., Кайгермазов А.А, Ханукаева Ю.И. – Опубл. 30.04.86. Бюл. № 16.
  24. А.с. 1239094 (СССР). Способ получения аэросилогеля. /И.Ф. Миронюк, М.Т. Брык, А.М. Яковенко, М.И. Хома – Опублик. в Б.И., 1986, № 23.
  25. А.с. 1247340 (СССР), МКИ С01 В 33/18. Способ получения высокодисперсной поверхностно-активной двуокиси кремния / М.И.Хома, Б.М.Романюк, А.А.Чуйко, И.Ф.Миронюк, Р.В.Сушко, Н.В.Хабер, В.У.Шевчук, И.П.Лыко, Л.А.Ворона и В.А.Васько. –Опубл. 30.07.86. Бюл. № 28.
  26. А.с. 1420935 (СССР), МКИ С 09 G 1/02. Полировальный состав для химико-механической обработки кремниевых полупроводниковых материалов / Чуйко А.А., Хома М.И., Миронюк И.Ф., Огенко В.М., Черныщ И.Г., Тертых В.А., Кравец Н.М., Трахтман И.М., Щербатюк И.Д. – Опубл. 02.12.86.
  27. А.с. 1331826 (СССР). Способ получения микросферических частиц двуокиси кремния / И.Ф. Миронюк, В.М. Огенко, А.А. Чуйко, В.А. Сушко. – Опублик. в Б.И., 1987, № 31.
  28. А.с. 1430393 (СССР), МКИ С 07 F 7/02, C 01 B 33/145. Способ получения органофильных высокодисперсных окислов кремния и титана / И.Д. Щербатюк, И.Ф. Миронюк. – Опубл. 15.10.1988. Бюл. № 38.
  29. А.с. 1817273 (СССР), МКИ А 01 С 1/06. Состав для предпосевной обработки семян / А.А.Чуйко, И.Ф.Миронюк, В.И.Богомаз, Е.В.Юхименко, В.И.Томунь, Б.М.Романюк, Э.А.Бакай и А.П.Лисовал. – Приоритет 16.06.87.
  30. А.с. 1577247 (СССР), МКИ С01 В 33/16. Способ получения диоксида кремния / И.Ф.Миронюк, В.М.Огенко, А.А.Чуйко, В.И.Купцов, И.Д.Щербатюк и В.И.Богомаз. – Приоритет 5.02.88.
  31. А.с. 1437359 (СССР), МКИ С 04 В 35/14. Шихта для изготовления легковесного керамического материала / Миронюк И.Ф., Бойчук Б.И., Хома М.И., Смык Л.П. – Опубл. 15.11.88. Бюл. № 42.
  32. А.с. 1725436 (СССР), МКИ А 01 С 1/06, А 01 № 25/24. Состав для предпосевной обработки семян хлопчатника / А.А.Чуйко, В.И.Богомаз, Э.А.Абдушукуров, Х.К.Коршибаев, Д.К.Кунишев, Е.В.Юхименко, В.Д.Юхименко, И.Ф.Миронюк, В.К. Пикалов, Э.А.Бакай и Н.В.Коваленко. – Приоритет 03.03.89.
  33. А.с. 1649801 (СССР), МКИ С09 Д 5/02, С09 С 1/28. Способ получения загустителя водных сред / А.А. Чуйко, И.Ф. Миронюк, Е.М. Пахлов, В.А. Касперский, В.В. Брей, Е.Ф. Воронин и Р.В. Сушко.– Приоритет 25.04.89.
  34. А.с. 1514741 (СССР), МКИ С04 В38/02. Газообразователь для ячеистого бетона и способ его получения / Сушко В.А., Андреева И.А., Миронюк И.Ф. – Опубл. 15.10.89. Бюл. № 38.
  35. А.с. 1815997 (СССР), МКИ С 12 Н 1/02. Адсорбент для осветления и стабилизации виноградных напитков «laquo;Флотосорб-1» /  И.Ф.Миронюк, А.А.Чуйко, В.М.Огенко, В.С.Беляков, В.А.Загоруйко и Г.Г.Валуйко.  Приоритет 21.03.90.
  36. А.с. 1706206 (СССР), МКИ С 12 Н 1/02. Адсорбент для осветления и с табилизации виноградных напитков «Флотосорб-3» / И.Ф.Миронюк, А.А.Чуйко, В.М.Огенко, В.С.Беляков, В.А.Загоруйко и Г.Г.Валуйко.  Приоритет 21.03.90.
  37. А.с. 1700936 (СССР). Адсорбент для осветления и стабилизации яблочных напитков “Флотосорб-4” / И.Ф.Мирронюк, А.А.Чуйко, В.М.Огенко, В.С.Беляков, В.А.Загоруйко и Г.Г.Валуйко. – Приоритет 21.03.90.
  38. А.с. 1556683 (СССР), МКИ А 61 L 9/00, 2/00, 2/16. Состав для дезинфекции / А.А.Чуйко, В.К.Пикалов, А.Д.Куниевич, В.А.Мотузенко, Э.А.Бакай, И.Ф.Миронюк, В.И.Богомаз, Т.Л.Островский и Н.В.Коваленко. – Опубл.. 15.04.90. Бюл. № 14.
  39. А.с. 1556683 (СССР), МКИ А 61 L 9/00, 2/00, 2/16. Состав при дезинфекции / А.А.Чуйко, В.К.Пикалов, А.Д.Куцевич, В.А.Мотузенко, Э.А.Бакай, И.Ф.Миронюк, В.И.Богомаз, Т.Л.Островский и Н.В.Коваленко. –Опубл. 15.04.90. Бюл.№ 14.
  40. А.с. 1760760 (СССР), МКИ С 12 Н 1/02. Способ осветления сусла и виноматериала / Г.Г.Валуйко, В.А.Загоруйко, И.Г.Калдаре, А.Н.Сидоренко, Б.Л.Паршин, А.А.Чуйко, И.Ф.Миронюк, В.С.Беляков и Г.Г.Сейкаш. – Приоритет 12.07.90.
  41. А.с. 1588437 (СССР), МКИ В 01 J 20/12. Способ получения сорбента на основе палыгорскита / Андреева И.А., Стрельчин В.Л., Сушко В.А., Миронюк И.Ф. – Опубл. 30.08.90. Бюл. № 32.
  42. А.с. 1599395 (СССР), МКИ С08 L9/00, C08 K13/06. Композиция для получения эбонитового покрытия / Якымив В.В., Матишак А.Ф., Марусяк Р.А., Гуцал П.П., Миронюк И.Ф., Чуйко А.А., Купцов В.И. – Опубл. 15.10.90. Бюл. № 38.
  43. А.с. 1683748 (СССР), МКИ А 61 К 6/02. Состав для лечения пародонтита / Н.А.Кодола, А.А.Чуйко, Г.К.Сидорчук, В.И.Богомаз, Э.А.Бакай, В.Н.Тяпкина, И.Ф.Миронюк, М.С.Иванова и Н.В.Коваленко. –Опубл.15.01.91. Бюл.№ 38.
  44. А.с. 1634691 (СССР), МКИ С 09 D 175/06. Полиуретановая композиция для изготовления покрытий / Гуцал П.П., Марусяк Р.А., Купцов В.И., Матишак А.Ф., Чуйко А.А., Миронюк И.Ф., Матишак Я.Н., Якымив В.В. – Опубл. 15.03.1991. Бюл. № 10.
  45. А.с. 1683748 (СССР), МКИ А 61 К 6/02. Состав для лечения пародонтита / Н.А.Кодола, А.А.Чуйко, Г.К.Сидорчук, В.И.Богомаз, Э.А.Бакай, В.Н.Тяпкина, И.Ф.Миронюк, М.С.Иванова и Н.В.Коваленко. – Опубл. 15.10.91. Бюл. № 38.
  46. А.с. 1701681 (СССР), МКИ С 04 В26/12, В 28 В 7/38. Способ приготовления композиции для покрытия металлических форм / Сушко В.А., Марон И.Э., Васильев В.В., Марон О.И., Паньков П.П., Мулик Д.В., Миронюк И.Ф. – Опубл. 30.12.91. Бюл. № 48.
  47. А.с. 1809626 (СССР), МКИ С 12 Н 1/02. Адсорбент для осветления и стабилизации яблочных напитков «Флотосорб-2» / И.Ф.Миронюк, А.А.Чуйко, В.М.Огенко, В.С.Беляков, В.А.Загоруйко и Г.Г.Валуйко. – Приоритет 10.10.92.
  48. А.с. 1815997 (СССР), МКИ С12 Н 1/2. Адсорбент для осветления и стабилизации виноградных напитков «Флотосорб-1» / И.Ф. Миронюк, А.А. Чуйко, В.М. Огенко, В.С. Беляков, В.А. Загоруйко и Г.Г. Валуйко. – Приоритет 11.10.92.
  49. А.с. 1833971 (СССР), МКИ А 01 С 1/06. Состав для предпосевной обработки семян / А.А.Чуйко, В.И.Богомаз, Э.А.Бакай, И.Ф.Миронюк, Б.М.Романюк, Р.В.Сушко, М.И.Хома, В.К.Пикалов, Н.В.Коваленко и И.А.Мельник. – Приоритет 13.10.92.
  50. Пат. 3138 (Україна), МКВ С 12 Н 1/02. Адсорбент для освітлення і стабілізації виноградних напоїв „Флотосорб-3” / І.Ф. Миронюк, О.О. Чуйко, В.М. Огенко, В.С. Бєляков, В.О. Загоруйко, Г.Г. Валуймо. – Заявл. 21.03.90. Опубл. 26.12.94. Бюл. № 5-1.
  51. Пат. 3139 (Україна), МКВ С 12 Н 1/02. Адсорбент для освітлення і стабілізації яблучних напоїв „Флотосорб-4” / І.Ф. Миронюк, О.О. Чуйко, В.М. Огенко, В.С. Бєляков, В.О. Загоруйко, Г.Г. Валуйко. – Заявл. 21.03.90. Опубл. 26.12.94. Бюл. № 5-1.
  52. Пат. 3523 (Україна), МКВ С 12 Н 1/02. Адсорбент для освітлення і стабілізації виноградних напоїв „Флотосорб-1” / І.Ф. Миронюк, О.О. Чуйко, В.М. Огенко, В.С. Бєляков, В.О. Загоруйко, Г.Г. Валуйко. – Заявл. 21.03.90. Опубл. 27.12.94. Бюл. № 6-1.
  53. Пат. 3321 (Україна), МКВ С 12 Н 1/02. Адсорбент для освітлення і стабілізації яблучних напоїв „Флотосорб-2” / І.Ф. Миронюк, О.О. Чуйко, В.М. Огенко, В.С. Бєляков, В.О. Загоруйко, Г.Г. Валуйко. – Заявл. 21.03.90. Опубл. 27.12.94. Бюл. № 6-1.
  54. Пат. 2058779 (РФ), МКИ6А 61 К 31/695, 31/00. Состав для профилактики и лечения желудочно-кишечных заболеваний сельскохозяйственных животных / А.А. Чуйко, И.Ф. Миронюк, Н.Б. Луцюк, В.И. Богомаз, Э.А. Бакай, В.М. Огенко и др. – Заявл. 16.02.87. Опубл. 27.04.96. Бюл. № 12.
  55. Пат. 11843 (Україна), МКВ С 01 В 33/12. Спосіб одержання мікросферичних частинок двоокису кремнію / І.Ф. Миронюк, В.М. Огенко, О.О. Чуйко, Р.В. Сушко. – Заявл. 22.10.85. Опубл. 25.12.96. Бюл. № 4.
  56. Пат. 12951 (Україна), МКВ А 61 К 31/695. Склад для профілактики і лікування шлунково-кишкових захворювань сільськогосподарських тварин / О.О. Чуйко, І.Ф. Миронюк, М.Б. Луцюк, В.І. Богомаз, Е.А. Бакай, В.М. Огенко та ін. – № 4217412. Заявл. 16.02.87. Опубл. 28.02.97. Бюл. № 1.
  57. Пат. 20050 (Україна), МКВ С 01 39/36. Спосіб одержання цеоліту ZSМ 5 / В.В. Брей, К.М. Хоменко, І.Ф. Миронюк, О.О. Чуйко. – Заявл. 27.10.94. Опубл. 06.09.99.
  58. Пат. 10223 (Україна), Спосіб одержання цеоліту ТS-1 /В.В. Брей, К.М. Хоменко, І.Ф. Миронюк, О.О. Чуйко. – Заявл. 26.04.95. Опубл. 26.01.2000.
  59. Пат. 28438А (Україна), 6 С02F1/52. Спосіб очищення води і пристрій для його реалізації / Кузема О.С., Миронюк І.Ф., Помазановський О.С., Огенко В.М., Чуйко О.О. – Опубл. 16.10.2000. Бюл. № 5-ІІ.
  60. Електродний матеріал для літієвого електрохімічного джерела струму та спосіб його одержання / І.Ф. Миронюк, Б.К. Остафійчук, І.І. Григорчак, Р.В. Ільницький, В.Л. Челядин. – № u200707842; Заявлено 11.07.07. Опубл. 11.08.08. Бюл. №15.
  61. Пат. № 28090 (Україна), H01M 4/06. Гальванічний елемент / І.Ф. Миронюк, Р.В. Ільницький, В.Л. Челядин. – № u200707843; Заявлено 11.07.07. Опубл. 26.11.08. Бюл. №15.
  62. Пат. № 85677 (Україна), Н01М 4/06. Гальванічний елемент та спосіб одержання для нього катодного матеріалу / І.Ф. Миронюк, Б.К. Остафійчук, В.Л. Челядин, Б.М. Яремчук, І.М. Будзуляк, Р.В. Ільницький. – № а200512239; Заявлено 19.12.05. Опубл. 25.02.09. Бюл. № 4.
  63. Пат. № 80761 (Україна), Н01М 4/10 – 4/36. Джерело електричного струму / І.Ф. Миронюк, Б.К. Остафійчук, В.І. Мандзюк, І.М. Будзуляк, І.І. Григорчак, В.Л. Челядин, (Україна). – Пат. 40201А (Україна), 7А61К35/78, А61Р1/02. Спосіб лікування парадонтиту / В.Ю. Катеринюк, А.О. Клименко, Г.М. Мельничук, М.М. Рожко, І.Ф. Миронюк, О.Г. Катеринюк. – Опубл. 16.07.2001. Бюл. № 6.
  64. Пат. 45576А (Україна), 7Н01G2/00, H01G4/00, H01G5/00, H01G7/0. Молекулярний накопичувач енергії / І.І. Григорчак, І.М. Будзуляк, Б.К. Остафійчук, І.Ф. Миронюк. – Опубл. 15.04.2002. Бюл. № 4.
  65. Пат. 47094А (Україна), 7А61К31/00. Спосіб лікування пародонтиту / Г.М. Мельничук, Б.М. Зузук, А.М. Політун, А.О. Клименко, І.Ф. Миронюк, С.С. Мельничук. – Опубл. 17.06.2002. Бюл. № 6.
  66. Пат. 46973А (Україна), НО1М 4/10, 4/36. Джерело електричного струму / І.І. Григорчак, І.М. Будзуляк, Б.К. Остафійчук, В.Б. Орлецький, І.Ф. Миронюк, Р.В. Ільницький, Р.П. Лісовський. – Заявл. 23.01.2001. Опубл. 17.06.2002. Бюл. № 6.
  67. Пат. 37444 (Україна), 7С01В33/18, 33/12, В01J20/10. Спосіб одержання кремнеземного адсорбенту / І.Ф. Миронюк, О.О. Чуйко, Б.М. Яремчук, В.М. Огенко – Опубл. 15.08.2002. Бюл. № 8.
  68. Пат. 30347 (Україна), МКІ С01В33/18, В01J19/00. Спосіб одержання високодисперсного діоксиду кремнію та пристрій для його здійснення / І.Ф. Миронюк, О.О. Чуйко, Б.М. Яремчук, В.М. Огенко. –Опубл. 16.09.2002. Бюл. № 9.
  69. Пат. 50295А (Україна), 7А61К47/02, А61К47/46. Ентеросорбент “Фібросил” / Я.І. Гонський, І.Ф. Миронюк, Н.Я. Гонська – Опубл. 15.10.2002. Бюл. № 10.
  70. Пат. 50036А (Україна), 7В04С5/107. Циклон / Б.М. Яремчук, І.Ф. Миронюк, М.О. Поважняк – Опубл. 15.10.2002. Бюл. № 10.
  71. Пат. 31280 (Україна), МКІ С01В33/00, В01F3/06. Спосіб коагулювання високодисперсного діоксиду кремнію та пристрій для його здійснення / І.Ф. Миронюк, О.О. Чуйко, Б.М. Яремчук, В.М. Огенко. – Опубл. 15.01.2003. Бюл. № 1.
  72. Пат. 52893А (Україна), 7С01В33/18. Вертикальний десорбер / І.Ф. Миронюк, О.О. Чуйко, Б.М. Яремчук, В.М. Огенко, М.О. Поважняк. – Опубл. 15.01.2003, Бюл. № 1.
  73. Пат. 54904А (Україна), НО1М4/10, НО1М4/36. Гальванічний елемент / В.В. Брей, І.М. Будзуляк, І.І. Григорчак, Р.В. Ільницький, В.І. Мандзюк, І.Ф. Миронюк, Б.К. Остафійчук, К.М. Хоменко. – Заявл. 07.05.2002. Опубл. 17.03.2003.Бюл. № 3.
  74. Пат. 56694А (Україна), 7А61К35/78. Косметична маска “Клеопатра” / Я.І. Гонський, І.Ф. Миронюк, Н.Я. Гонська. – Опубл. 15.05.2003. Бюл. №5.
  75. Пат. 60981А (Україна), 7А61К6/00. Стоматологічна паста для лікування захворювань парадонту і гіперестезії / В.Ю.Катеринюк, Г.М.Мельничук , М.М.Рожко, І.Ф.Миронюк, О.Г.Катеринюк – Опубл. 15.10.2003. Бюл. № 10.
  76. Пат. 61107(Україна), 7С01В33/18, 33/12 від 29.11.1999. Спосіб очищення високодисперсного діоксиду кремнію / І.Ф.Миронюк, О.О.Чуйко, Б.М. Яремчук, В.М.Огенко. – Опубл. 17.11.2003. Бюл. № 11.
  77. Деклараційний патент на корисну модель №3371 (Україна) (19) (UA) (51) 7 C01В33/18 Установка для одержання високодисперсних оксидів металів / І.Ф. Миронюк, В.Л. Челядин, Б.М. Яремчук, І.М опубл. 15.11.2004. Бюл № 11
  78. Пат. 65041А (Україна), 7С01В33/18, В01J19/00. Прямоструминний пальник / І.Ф.Миронюк, Б.М.Яремчук, М.О.Поважняк. – Опубл. 15.03.2004. Бюл. № 3.
  79. Пат. 65042А (Україна), 7C01B33/18, B01J19/00. Пальниковий пристрій / І.Ф. Миронюк, Б.М. Яремчук. – Опубл. 15.03.2004, Бюл. № 3.
  80. Пат. 3371 (Україна), 7С01В33/18. Установка для одержання високодисперсних оксидівметалів / І.Ф. Миронюк, Б.М. Яремчук, В.Л. Челядин. – Заявл. 31.01.2004. Опубл. 15.11.2004. Бюл. № 11.
  81. Пат. 3788 (Україна), 7СО1В33/18. Спосіб одержання високодисперсного кремнезему з підвищеною загущуючою здатністю / І.Ф. Миронюк, М.Л. Данилюк, П.М. Левицький. – Заявл. 16.03.2004. Опубл. 15.12.2004. Бюл. № 12.
  82. Пат. 72816 (Україна), 7F23D14/02, C01B13/24. Пальник для одержання високодисперсних оксидів металів / І.Ф. Миронюк, Б.М. Яремчук, М.О. Поважняк. – Заявл. 10.12.2002. Опубл. 15.04.2005.Бюл. № 4.
  83. Пат. № 6352 (Україна), 7 С01В33/18.  Спосіб одержання високодисперсного пірогенного кремнезему малої питомої поверхні / Миронюк І.Ф., Яремчук Б.М., Мандзюк В.І., Данилюк М.Л., Середюк Б.В., Левицький П.М. №20040604894; Заявлено 21.06.2004; Опубл. 16.05.2005, Бюл. № 5.
  84. Пат. № 14716 (Україна), МПК С01В33/00. Апарат для очищення високодисперсних оксидів металів від хлористого водню / І.Ф. Миронюк, Б.М. Яремчук. Опубл. 15.0.2006. Бюл. №5.
  85. Пат. № 76477 (Україна), МПК С01B33/18 С01G1/00. Установка для пірогенного синтезу оксидів металів / І.Ф. Миронюк, Б.М. Яремчук. Опубл. 01.08.2006. Бюл. №8.
  86. Пат. № 85677 (Україна), Н01М4/06. Гальванічний елемент та спосіб одержання для нього катодного матеріалу / І.Ф. Миронюк. Б.К. Остафійчук, В.Л. Челядин, Б.М. Яремчук, І.М. Будзуляк, Р.В. Ільницький. №а200512239; Заявлено 19.12.2005; Опубл. 25.02.2009. Бюл. № 4.
  87. Пат. №88174 (Україна), H01G 2/00, H01G 4/008. Спосіб отримання нанопористого вуглецю для електродів суперкондинсаторів / І.І. Аврамов, Б.К. Остафійчук, І.Ф. Миронюк, М.В. Вишиванюк, І.М. Будзуляк, Р.І. Мерена. Заявлено 06.03.2007. Опубл. 25.09.2009. Бюлетень №18.
  88. Пат. № 80761 (Україна), H01M 4/10 – 4/36. Джерело електричного струму / І.Ф. Миронюк, Б.К. Остафійчук, В.І. Мандзюк, І.М. Будзуляк, І.М. Григорчак, В.Л. Челядин. № u200511901. Заявлено 12.12.2005. Опубл. 25.10.2007. Бюл. №17.
  89. Пат. № 29669 (Україна), C01B 33/00. Пірогенний синтез голкоподібних частинок кремнезему / І.Ф. Миронюк, Б.М. Яремчук. – № u200709651; Заявлено 27.08.07. Опубл. 25.01.08. Бюл. №1.
  90. Пат. № 34215 (Україна), H01M 4/02. № u200511901; Заявлено 12.12.05. Опубл. 25.10.09. Бюл. №17.
  91. Пат. №88174 (Україна), H01G 2/00, H01G 4/008. Спосіб отримання нанопористого вуглецю для електродів суперконденсаторів / Аврамов І.І., Остафійчук Б.К., Миронюк І.Ф., Вишиванюк М.В., Будзуляк І.М., Мерена Р.І. Заявлено 06.03.2007. Опубліковано 25.09.2009. Бюл. № 18.
  92. Пат. № 24159 (Україна), H01G 2/00, 4/00, 5/00. Накопичувач електричної енергії / Остафійчук Б.К., Мерена Р.І., Беркещук М.В., Будзуляк І.М., Лісовський Р.П., Миронюк І.Ф., Рачій Б.І.; Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника. Опубл. 25.06.2007. Бюл. № 9.
  93. Пат. № 88362 (Україна). Пневмосепаратор / І.Ф. Миронюк, Б.М. Яремчук. № а200711908. Заявлено 29.10.2007. Опубл. 12.05.2009. Бюл. №19.
  94. Пат. № 37273 (Україна), C09K 3/18, C08L 83/00. Композиція для гідрофобізації. / О.С. Курта, І.Ф. Миронюк, В.Л. Старчевськи, В.М. Кисленко, С.А. Курта, В.С. Луців. (Україна). – № u200806831; Заявлено 19.05.2008. Опубл. 25.11.2008. Бюл. № 22.
  95. Пат. № 45057 (Україна), A01C 1/06. Полімерна композиція для передпосівної обробки насіння / С.А. Курта, І.Ф. Миронюк, О.Я. Куцела, С.В. Федорченко, М.С. Курта. (Україна). – № u200904832; Заявлено 18.05.2009; Опубл. 26.10.2009. Бюл. № 20.
  96. Пат. № 46723 (Україна), C01B 33/00. Реактор для одержання пірогенних оксидів металів / І.Ф. Миронюк, Б.М. Яремчук. – № u200812757. Заявлено 31.10.2008. Опубл. 11.01.2010. Бюл. № 1.
  97. Пат. № 91103 (Україна), F23D 14/00, F23D 14/02, B01J 19/00, C01B 33/18. Прямопотоковий пальник великої продуктивності для одержання високо­дисперсних оксидів металів / І.Ф. Миронюк, Б.М. Яремчук. – № a200809558. Заявлено 21.07.2008. Опубліковано 25.06.2010. Бюл. № 12.
  98. Пат. на винахід № 98142 (Україна), С01G23/04. Спосіб одержання ортотитатнової кислоти / І. Ф. Миронюк, В. Л. Челядин, В. О. Коцюбинський, У. Я. Джура. – № a200912173. Заявлено 26.11.2009. Опубліковано 25.04.2012. Бюл. № 8.
  99. Деклараційний патент на корисну модель № 68101 (Україна), A61M 9/00. Спосіб проведення комбінованої гідроколонотерапії (гкт) для профілактичних і лікувальних процедур / Лесін Альберт Іванович; Миронюк Іван Федорович; Паливода Анатолій Петрович. – № Заявлено 28.09.2011. Опубліковано 12.03.2012. Бюл. № 5.
  100. Курта С.А., Воронич О.Л., Миронюк І.Ф., Курта М.С. Спосіб утилізації та переробки целюлозовмісних та паперових відходів з лакофарбовим покриттям. Заявка; u2011 10426 від 29.08.2011. Патент на корисну модель № 68408, опб. 26.03.2012 р. Бюл.№ 6.
  101. Пат. на винахід № 98142 (Україна), С01G23/04. Спосіб одержання ортотитатнової кислоти / І. Ф. Миронюк, В. Л. Челядин, В. О. Коцюбинський, У. Я. Джура. – № a Заявлено 26.11.2009. Опубліковано 25.04.2012. Бюл. № 8.
  102. Патент України №100848. Курта С.А., Миронюк І.Ф., Федорченко С.В., Старчевський В.Л., Кисленко В.М., Курта О.С. Спосіб де полімеризації поліорганосилоксанів, заявка а200901535, подано 25.08.2010р., опубл. 11.02.2013р. Бюл. №3, МПК С08J11/28, С08F8/50, завн. і патент. Власник Прикарпатський нац. університет ім.. В.Стефаника

Під його науковим керівництвом ведуться дослідження, спрямовані на створення пристроїв генерування і накопичення електричної енергії нового покоління на основі нанодисперсних матеріалів з використанням інтеркаляційних технологій.

Миронюк І.Ф. є автором понад 106 наукових публікацій та 97 винаходів.

Наукові здобутки Миронюка І.Ф. відзначені Державною премією України в галузі науки і техніки за 1992 рік. І.Ф.Миронюк є переможцем всеукраїнського конкурсу “Винахід року-2006”, “Винахід року-2009”, лауреатом Івано-франківського обласного конкурсу винахідників імені Терсенова (2010) та конкурсу “Галицькі кмітливці” (2006, 2009).

Спільно з колегами-краєзавцями І.Ф. Миронюк також є автором ряду гуманітарно-просвітницьких видань з питань краєзнавства та популяризації Прикарпаття, лауреатом Городенівської районної премії імені Леся Мартиновича та видання книги історико-етнографічних нарисів “Покуття”.

І.Ф.Миронюк є членом Товариства винахідників і раціоналізаторів України, Спілки наукових та інженерних організацій України, Почесним членом Івано-Франківської обласної організації Всеукраїнської спілки краєзнавців.

Відданість ідеї наукового пошуку та багаторічна праця стали життєвим кредо Івана-Федоровича і запорукою його успіхів в усіх сферах діяльності-від фізики та хімії поверхні і розробки нових матеріалів до краєзнавчо-історичних студій.