Наповнювачі і пігменти

Дисципліна – Хімія наповнювачів і пігментів
Викладач – д.т.н., професор Курта С.А.
Дисципліна викладається для студентів-бакалаврів спеціальності 102 – Хімія.
Форма контролю – екзамен.
Навантаження – 20 год. лекційних, – год. практичних, 40 год. лабораторних, 120 год. самостійна робота.
Мета курсу: дати студенту необхідні знання про хімічні властивості, особливості будови, класифікацію, походження назв, одержання, застосування, використання, поширення наповнювачів і пігментів для полімерних композиційних матеріалів; систематизувати і узагальнити матеріал про наповнювачів і пігментів для полімерних композиційних матеріалів, вивчений протягом попередніх років навчання; навчити студентів правил роботи в хімічній лабораторії, техніки безпеки; набути навиків самостійної роботи з синтезу, виділення, вивчення властивостей і встановлення будови наповнювачів і пігментів для полімерних композиційних матеріалів;
Модульний контроль: одна модульна контрольна робота і залік.
Тема 1. Основні види наповнювачів та пігментів, їх класифікація за хімічною природою, призначенням, зовнішнім видом і т.п. Загальні характеристики і методи аналізу. Дисперсні, волокнисті, лускатні, мікросферичні і спеціальні. Питома поверхня, форма частинок і характер упаковки наповнювача в полімері. Бімодальна упаковка і комбінування в підборі різних за природою і формою наповнювачів
Тема 2. Загальні підходи при створенні і застосуванні наповнювачів для відповідних класів полімерів. Шляхи впливу на оптичні, теплофізичні електротехнічні та інші властивості наповнених полімерів.
Тема 3. . Природні і синтетичні мінеральні наповнювачі. Солі: карбонати, силікати, сульфіди і сульфати та інші найбільш поширені наповню¬вачі і пігменти. Оксиди і гідроксиди.
Тема 4. Особливе місце і роль порошків металів при створенні полімерних магнітів та інших композиційних матеріалів. Зростаюча роль карбідів, нітридів та ін. сполук .
Тема 5. Органічні наповнювачі синтетичного та природного походження. Технічний вуглець, деревна мука, крохмад, порошки полімерів, целюлоза, джут, бавовна, кононля, сизаль, синтетичні і штучні волокна
Рекомендована література:
1. Курта С.А., Курганський В.С. Хімія і технологія ВМС, навчальний посібник, рекомендовано МОН України, Івано-Франківськ:Видав. «Плай» ЦІТ Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2010. –291 с,. ISBN 966-640-164-9. ІІ доповнене видання. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір в Україні, № 25394 від 20.08.2008р.
2. Курта С.А. Наповнювачі- синтез, властивості і використання.Видав. «Плай» університет. Ів-Франк. 2012. -296 с.
3. Кац Г.С., Милевски Д.В. Наполнители для полимерннх компози ционньїх материалов М: Химия стр.981.
4. Годовский Ю.К. Теплофизика полимеров. М.:Химия,1982. 345 стр.
5. Брик М.Т. Полімеризація на твердій поверхні неорганічних речовин.Київ: Наукова думка, 1991. -с. 289.
6. Липатов Ю.С. Физическая химия наполненньїх полимеров. М: Химия , 1987. -586с.