Опис спеціальностей

Кафедра хімії здійснює підготовку фахівців освітніх рівнів “бакалавр” і “магістр” спеціальності 102 “Хімія”

Мета освітньої програми “бакалавр”: підготовка висококваліфікованих фахівців у галузі лісового господарства, що володіють знаннями з методологічних і лісівничих аспектів планування та організації лісогосподарських, лісовпорядних, лісокультурних, лісомеліоративних, лісомисливських заходів, охорони і захисту лісу із широким доступом до працевлаштування, практичного застосування сучасних методів ведення лісового господарства на засадах безперервного, раціонального і невиснажливого використання лісових ресурсів із врахуванням екологічних, економічних та соціальних чинників,  підготовка  студентів  із  особливим  інтересом  до  певних напрямків лісового господарства для подальшого навчання у магістратурі.

Після закінчення бакалаврату студентам присвоюється кваліфікація “інженер лісового господарства”.

Випускники повинні мати здатність використовувати  нормативно-довідкові  та  планово-картографічні матеріали для проведення польових лісовпорядних, лісотаксаційних, лісогосподарських, лісомисливських та лісомеліоративних робіт; складати проекти організації і ведення лісового господарства; організовувати заходи з ведення лісового господарства: рубки головного користування, заходи сприяння природному поновленню, рубки формування і оздоровлення лісів відповідно до чинної нормативно-правової бази; використовуючи фітопатологічні та ентомологічні довідково-методичні матеріали, проводити визначення основних ентомошкідників і збудників фітозахворювань та оцінювати санітарний стан лісостанів відповідно до санітарних правил; на  основі  діючих  положень  із  лісового  насінництва проводити   селекційну оцінку лісостанів і дерев, виділяти  в  натурі  плюсові  дерева  і  деревостани  із занесенням даних на них у картки попереднього відбору; організовувати різні способи селекційних щеплень в теплицях, розсадниках, натурних посадках, використовуючи спеціальні інструменти, матеріали та розроблені рекомендації; розробляти схеми висівання насіння та ефективні агротехнічні прийоми вирощування садивного матеріалу в теплицях, розсадниках, відкритих площах відповідно до нормативних вимог; на основі “Проекту лісових культур” забезпечити підготовку лісокультурної площі для висаджування садивного матеріалу чи висівання насіння; проводити заходи з охорони лісу від пожеж згідно з нормативними документами та забезпечувати гасіння лісових пожеж спеціальними технічними засобами; відповідно до діючих положень та інструкцій проводити аналіз виробничої діяльності та складати звіти з типовими формами.

Після закінчення бакалаврату випускники можуть працювати на таких посадах:

 • помічник лісничого;
 • старший майстер лісу;
 • начальник лісорозсадника;
 • технічний керівник дільниці з підсочування лісу;
 • технічний керівник виробничої дільниці;
 • технічний керівника лісомеліоративної дільниці;
 • інспектор з контролю якості та використання лісоматеріалів;
 • інспектор з охорони природи;
 • інженер з лісозаготівель;
 • інженер-лісопатолог;
 • інженер з лісових культур;
 • інженер з охорони і захисту лісу;
 • інженер з мисливствознавства;
 • таксатор;
 • начальники (інші керівники) та майстри  виробничих підрозділів у лісовій

промисловості.

Мета освітньої програми магістр: підготовка  висококваліфікованих фахівців в галузі лісового господарства, що володіють знаннями з теоретичних основ та практичних методів ведення лісового господарства, з основних проблем у веденні лісового господарства, методами проведення наукових досліджень в галузі, знають способи організації лісового та лісомисливського господарства на підприємствах різного призначення і форм власності, вміють обґрунтовувати і готувати поточні і перспективні плани з ведення лісового господарства, а також – базові фінансові документи та звіти.

Після закінчення магістратури студентам присвоюється кваліфікація “професіонал лісового господарства”.

Випускники повинні мати здатність до створення програм вирощування лісів в різних типах лісу; вміння розробляти та реалізовувати технологічні проекти для виробництва високоякісної продукції лісового господарства з врахуванням особливостей ґрунтового покриву та економічної ефективності підприємств; розуміння підходів до проектування лісогосподарських заходів та етапів їх впровадження; уміння проводити пошук та консультації з питань інноваційних технологій у сфері лісового господарства.

Після закінчення магістратури випускники можуть працювати на таких посадах:

 • – дослідник з лісознавства;
 • – фахівець лісогосподарського профілю;
 • – провідний фахівець лісогосподарського профілю;
 • – лісничий;
 • – помічник лісничого;
 • – головний фахівець (лісничий, природознавець);
 • – керівник лісогосподарських підприємств;
 • – консультант в галузі лісового господарства в органах державного управління і місцевого самоврядування;
 • – експерт у банкаїх з оцінки лісів та лісопродукції;
 • – в системі карантинних служб і митного контролю України на посадах, які пов’язані з оцінкою лісів та лісопродукції;
 • – в екологічних інспекціях і в системі охорони природи на посадах, які пов’язані з оцінкою лісів та лісопродукції.

   Кафедра анатомії і фізіології людини та тварин здійснює підготовку фахівців освітньго рівня “Бакалавр” спеціальності 091 Біологія. Освітньо-професійна програма “Лабораторна діагностика біологічних систем”.

   Мета освітньої програми:  надати  студентам теоретичні знання та практичні навички щодо організації лабораторної служби, одержання та підготовки біологічного матеріалу для лабораторних, гематологічних, загальноклінічних та цитогістологічних методів дослідження.

Навчальна робота. Протягом навчання студенти опановують дисципліни, які спрямовані на вивчення морфофункціональної організації біологічних систем людини в нормі та при різних патологічних станах, відвідуючи такі курси як загальна цитологія, гістологія, анатомія людини, фізіологія людини та тварин. Класичні методи  в лабораторній діагностиці студенти опановують на таких спецкурсах: гематологія, цитологічна техніка та діагностика мікропрепаратів, ендокринологія, цитологія сперматогенезу, цитогістологічні методи в біології, лабораторна та цитогістологічна діагностика пухлин тощо.

Студентська наукова діяльність.  Науковий потенціал студенти вдосконалюють, відвідуючи роботу наукових гуртків та семінарів, які організовані доцентами та викладачами кафедри, де  вони працюють над дослідженнями, зокрема наукового напрямку кафедри, які присвячені вивченню питань репродукції людини.   Результатом тісної співпраці студентів  та викладачів  є їхня участь  у науково-практичних конференціях  Всеукраїнського та Міжнародного рівнів.

   Особливості програми. Студенти проходять навчальну та виробничу практику в лабораторіях Центральної міської та Обласної клінічної лікарні, міських поліклінік,  Обласного онкологічного диспансеру, ДУ «Івано-Франківський лабораторний центр МОЗ України», Івано-Франківської Обласної станції переливання крові, Обласного бюро судово-медичної експертизи, а також лабораторіях Івано-Франківському національному медичному університеті.

      Працевлаштування випускників.  Наші випускники  мають можливість працевлаштування в лабораторії медико-біологічного спрямування: клініко-діагностичні лабораторії медичних установ; станції переливання крові; приватні медичні заклади.

Кафедра біохімії та біотехнології готує фахівців за спеціальністю “Біологія” (освітня програма “Біохімія” за освітніми рівнями «бакалавр» (інженер-лаборант, біохімік) та «магістр» (науковий співробітник (біологія, біохімія), біохімік). Майбутні спеціалісти будуть мати повноцінну біологічну освіту з поглибленим знанням біохімії, молекулярної біології, імунології, вірусології, мікробіології, біотехнології, біології клітини. Студенти-біохіміки також мають більше годин англійської мови, ніж студенти інших спеціальностей факультету природничих наук. Студенти отримують навички роботи в лабораторії, опановують сучасні аналітичні підходи – спектрофотометрію, полярографію, хроматографію, імуноблотинг та інші. Вони вчаться також якостям науковця – вмінню обґрунтовувати свою позицію, вести дискусію, формулювати запитання, планувати експерименти, керувати проектами, робити доповіді перед аудиторією. Наші студенти перебувають у тісному контакті із сучасною наукою, спілкуючись із ровесниками на конференціях і слухаючи доповіді видатних вчених зі світовим ім’ям.

Майбутніми місцями роботи для випускників можуть бути кафедра біохімії та біотехнології Прикарпатського університету, а також інших університетів світу; біохімічні лабораторії санітарно-епідеміологічних станцій, карантинних служб, поліклінік, діагностичних центрів, експертно-криміналістичних центрів; мікробіологічні та біохімічні лабораторії закладів громадського харчування, приватні підприємства, які спеціалізуються на біотехнологічних розробках. Вже сьогодні більшість наших випускників працює за спеціальністю в лабораторіях державних і приватних медичних установ, у школах Івано-Франківської області. Деякі з них проводять дослідження в університетах та науково-дослідних інститутах України, Канади, США і Великої Британії.