Термокаталітичні процеси в органічному синтезі

Дисципліна – Термокаталітичні процеси в органічному синтезі
Викладач – д.т.н., професор Курта С.А.
Дисципліна викладається для студентів-магістрів спеціальності 102 – Хімія.
Форма контролю – залік.
Навантаження – 20 год. лекційних, 10 год. лабораторних, 60 год. самостійна робота.
Мета курсу: формування у студентів знань основ хімії і технології одержання термокаталітичного синтезу органічних продуктів: роль органічних сполук в господарстві та їх класифікацію, властивості органічних сполук та області їх застосування, характеристики вихідної сировини для одержання органічних сполук, фізико-хімічні основи переробки сировини і одержання органічних продуктів, технології виробництва, основні технологічні схем промислових установок, основне обладнання установок та контрольно-вимірні прилади виробництва органічних продуктів.
Модульний контроль: одна модульна контрольна робота і реферат.
Тема 1. Класифікація хлорорганічних сполук та їх роль в народному господарстві. Особливості процесів галогенування. Реакції йонно-каталітичного хлорування. Теоретичні основи процесів радикально-ланцюгового хлорування.
Тема 2. Хлорування насичених вуглеводнів. Хлорметани, процеси ініціювання та схема розділення. Процес рідкофазного хлорування алканів. Процес газофазного хлорування алканів.
Тема 3. Способи одержання, властивості (фізичні, пожежонебезпечні, токсичні, хімічні) та використання хлористого метилу CH3Cl, метиленхлориду СH2CI2, хлороформу СHCI3, чотирьоххлористого вуглецю CCI4 та етилен- хлоргідрину С2H5CIО.
Тема 4. Способи одержання, властивості (фізичні, пожежонебезпечні, токсичні, хімічні) та використання 1,2-дихлоретану C2H4Cl2, 1,1,2-трихлоретану C2H3Cl3, 1,1,2,2-тетрахлоретану C2H2Cl4 та гексахлоретану C2CI6.
Тема 5. Хлорування алкенів, хімія і теоретичні основи процесу. Гідрохлорування. Співвідношення процесів високотемпературного хлорування з процесами розщеплення.
Тема 6. Способи одержання, властивості (фізичні, пожежонебезпечні, токсичні, хімічні) та використання вінілхлориду C2H3Cl та вініліденхлориду C2H2Cl2.
Тема 7. Синтез, властивості (фізичні, пожежо-небезпечні, токсичні, хімічні) та використання трихлоретилену C2HCl3 та перхлоретилену C2Cl4.
Тема 8. Способи одержання, властивості (фізичні, пожежонебезпечні, токсичні, хімічні) та використання гексахлорбутадієну-1,3 С4СІ6 та гексахлорциклопентадієну С5СІ6.
Тема 9. Одержання, властивості (фізичні, пожежонебезпечні, токсичні, хімічні) та використання монохлороцтової кислоти C2HCI3О2 та трихлороцтової кислоти C2H3CIО2.
Тема 10. Методи синтезу, властивості (фізичні, пожежонебезпечні, токсичні, хімічні) та застосування дихлораміну ХБ С6Н4СІ3NO2S, хлораніліну С6CI4O2 та бензоїлхлориду С7H5CIO.
Тема 11. Синтез, властивості (фізичні, пожежонебез-печні, токсичні, хімічні) та застосування моно- хлораміну T С7Н7СІNNaО2S•3H2O, бензаль-хлориду C7Н6СI2 та галоваксу C10H8-nCIn, [n=3-4].
Тема 12. Визначення вмісту хлору та азоту в органічних хлорпохідних. Способи одержання, власти-вості (фізичні, пожежонебезпечні, токсичні, хімічні) та використання гептахлору С10H5CI7, мірексу 10СI12 та соволу C12H10-nCIn [n=4-5].
Тема 13. Утилізація та переробка хлорорганічних відходів виробництва хлорвмісних сполук. Промислові викиди виробництва вінілхлориду, дихлоретану та інших галагенопохідних. Технологічна блок-схеми виробництва 1,2 – дихлоретану і вінілхлориду. Ректифікація дихлоретану.. Піроліз дихлоретану.
Тема 14. Властивості хлорорганічних відходів. Методи утилізації хлорорганічних відходів. Нові методи переробки та утилізації хлорорганічних відходів.

Рекомендована література:
1.Курта С.А. Хімія і технологія хлорорганічних сполук. Монографія. Видавництво “Плай” ЦІТ Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Підп. до друку 30.12.2008., опуб. 12.03.2009 р.,-264 с. тираж 300, 76000, м. Івано-Франківськ, вул. С. Бандери. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 30576 від 08.10.2009, Міністерсво освіти і науки України, державний департамент інтелектуальної властності.
2.Курта С.А.,Лучкевич Є.Р., Матківський М.П. Хімія органічних сполук. Підручник для вищих навчальних закладів. – Івано-Франківськ: Прикарпат. нац.ун-т ім. В.Стефаника, 2013. – 599 с. вид-во. Прикарпат. нац. у-ту. Авторські права захищені свідоцтвом про реєстрацію авторського права на твір № 52578 від 13.12.2013 р. державним департаментом інтелектуальної власності МОН України.
3.Курта С.А. Будова речовини, навчально-методичний посібник, ВДВ ЦІТ Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника м.Івано-Франківськ-Калуш,.2007 р.,162 с. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір.. № 25395,від 20.08.2008р. Міністерсво освіти і науки України, державний департамент інтелектуальної властності.
4. Ошин Л.А. Промышленные хлорорганические продукты. Справочное пособие. М.: Химия, 1978. 456с.
5. Лебедев Н.Н. Химия и технология основного органического и нефте-химического синтеза. М.: Химия, 1979. -845 с.