Федорченко Софія Володимирівна

Доцент, кандидат технічних наук

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Федорченко Софія Володимирівна народилася 7 червня 1978 року в м. Долина Івано-Франкіської області. У 2000 р. закінчила Прикарпатський університет імені Василя Стефаника за спеціальністю «хімія», здобувши кваліфікацію хімік, викладач хімії. У 2000–2003  рр. навчалась у аспірантурі Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. У 2005 році захистила кандидатську дисертацію на тему: “Вдосконалення технології одержання карбамідоформальдегідних смол з моно- та диметилолкарбаміду – форконденсату” за спеціальністю – 02.00.06 – хімія високомолекулярних сполук.  Робота виконана під керівництвом д.т.н., проф. Хабера М.В., завідувача кафедри органічної та аналітичної хімії Інституту природничих наук Прикарпатський університет імені Василя Стефаника; захищена у спеціалізованій вченій раді Д 35.052.07 при Національному університеті “Львівська політехніка”. У 2015 році отримала вчене звання доцента кафедри органічної та аналітичної хімії.

Список опублікованих наукових та науково-методичних праць

Статті

 1. Курта С.А., Хабер М.В., Федорченко С.В., “Синтез карбамідоформальдегідних смол на основі форконденсату”. “Хімічна промисловість України”, 2001 р., №6 (47), ст. 40-44.
 2. Курта С.А., Хабер М.В., Федорченко С.В., “Дослідження технологічного процесу одержання карбамідоформальдегідних смол”. “Вісник Прикарпатського університету. Хімія”, 2002р., випуск 1, ст. 57-61.
 3. Курта С.А., Федорченко С.В., Хабер М.В. “Модифікація карбамідоформальдегідних смол на стадії поліконденсації”. “Питання хімії та хімічної технології”, 2002 р., №3, ст. 77-80.
 4. Федорченко С.В., Курта С.А., Хабер М.В. Дослідження процесу утилізації відходів виробництва карбамідоформальдегідних смол // Питання хімії та хімічної технології. – 2002 . –  № 6. – С. 179-183.
 5. Федорченко С.В., Курта С.А.. Хабер Н.В Изучение особенностей получения карбамидоформальдегидних смол на основе форконденсата // „Вопросы химии и химической технологии”, №6, 2003 г. – С.106-111.
 6. A.Kurta, S.V.Fedorchenko, M.V.Chaber. Investigation of the stability of the modified urea-formaldehyde resin // Polimery. – 2004, 49. – № 1. – P.53-55.
 7. Курта С.А., Федорченко С.В. Синтез і властивості емульсійних поліролей//Вісник Прикарпатського національного університету ім. В.Стефаника, Серія: Хімія. – Вип. VI .- С. 28-35.
 8. С.В. Федорченко, С.А. Курта, M. Горланова, М.С. Курта. Дослідження синтезу форконденсату для карбамідоформальдегідних смол // Вісник Прикарпатського національного університету імені В. Стефаника. Серія Хімія. – Випуск VII, 2009 р. – С.13-18.
 9. Федорченко С.В., Курта С.А. Синтез низькотоксичних карбамідоформальдегідних смол з використанням доконденсації // Вісник Прикарпатського національного університету імені В. Стефаника. Серія Хімія. – Випуск XIII, 2011. – C. 134-140.
 10. В. Федорченко. Синтез малотоксичних карбамідоформальдегідних смол // – Технологический аудит и резервы производства. – № 6/2(8), 2012р. – С. 43-44.
 11. R. Tatarchuk, E.V. Boyko, I.P.Yaremiy, B.І. Rachiy, S.V. Fedorchenko
  Synthesis, Crystal Chemistry and Antistructure Modelling of CoFe2O4 Nanoparticles Prepared by Citrate Sol-Gel Method // Фізика і хімія твердого тіла. – Т. 15, № 4, 2014. – С. 792-797.
 12. Федорченко С.В. Розробка експрес-методу визначення метаналю в стічних водах підприємств деревообробної промисловості // Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Серія Хімія. Випуск ХІХ. – Івано-Франківськ, 2015. – C. 93-99.
 13. Рібун В.С., Федорченко С.В., Курта С.А. Властивості моторного палива з активаторами згоряння // Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Серія Хімія. Випуск ХІХ. – Івано-Франківськ, 2015. – C. 88-92.
 14. Oleksandra Voronych, Sergiy Kurta, Sofiya Fedorchenko. Technology of recycling, properties and use of polyvinylchloride-coated paper waste // Сhemistry & chemical technology. Vol. 10, No. 2, 2016 .р.219-226.
 15. Kurta S.A., Ribun V.S., Fedorchenko S.V. Dewaxing of motor fuels is the complex method of increasing the octane and cetane numbers of gasoline and diesel // Deutscher Wissenschaftsherold • German Science Herald, N 3/2017-23, р. 76-92.athttp://dnb.de. Germany.
 16. O. Kotsyubynsky, I.F. Myronyuk, V.L. Chelyadyn, A.B. Hrubiak, V.V. Moklyak , S.V. Fedorchenko. The Effect of Sulphate Anions on the Ultrafine Titania Nucleation // Nanoscale Research Letters. – 2017. – V.12. – P. 369-373. (Scopus)
 17. Kotsyubynsky, I. Myronyuk, V. Chelyadyn, A. Hrubiak, V. Moklyak, S. Fedorchenko Rod-like rutile nanoparticles: synthesis, structure and morphology // Journal of Nano Research.– 2017.–V.50.–P.32-40.

 

Тези конференцій

 1. Курти С.А., Хабера М.В., Федорченко С.В. “Синтез карбамідоформальдегідних смол на основі форконденсату”. Тези XV міжнародної наукової конференції “Модифікація полімерів”, Польща, с.Свірадов Здрой, 19-21 вересня 2001 р., ст. 314-318.
 2. Курта С.А., Хабер М.В., Федорченко С.В. “Дослідження процесу утилізації відходів виробництва карбамідоформальдегідних смол”. Збірка тез доповідей Всеукраїнської науково-технічної конференції “Хімія і хімічна технологія -2002”, Україна, м. Дніпропетровськ, 24-25 квітня 2002 р., ст. 100-101.
 3. Курта С.А., Федорченко С.В., Хабер М.В. “Модифікація карбамідоформальдегідних смол на стадії поліконденсації”. Збірка тез доповідей ІІ Українсько-польської наукової конференції “Полімери спеціального призначення”, Україна, м. Дніпропетровськ, 27-31 травня 2002 р., ст. 19.
 4. Федорченко С.В., Курта С.А., Хабер М.В. Дослідження технологічних особливостей одержання низькотоксичних карбамідоформальдегідних смол на основі форконденсату // Тези V Української конференції молодих вчених з високомолекулярних сполук , Київ, 20-21 травня 2003. – С.104.
 5. Курта С.А., Федорченко С.В., Романко О.Б. Екологічна оцінка та утилізація відходів виробництва карбамідо-формальдегідних смол // Тези міжнародної науково-практичної конференції “Сучасні проблеми охорони довкілля, раціонального використання водних ресурсів та очищення природних і стічних вод”, Україна, м.Миргород, 14-18 квітня 2008 року. – Київ: товариство “Знання” України. – С.70-71.
 6. Курта С.А., Федорченко С.В. Очищення питтєвої води від нафтопродуктів // Збірник наукових статей ІІІ міжнародної наукової  конференції “Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення”, АР Крим, Алушта, 8-12 вересня 2008 р. – Том ІІ. – С.24-27.
 7. Курта С.А., Федорченко С. В., Бащук М. Синтез та властивості каталізатора для процесу каталітичного окиснення метанолу у формальдегід // Тези ХII Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та  молодих вчених “Технологія-2009’” з міжнародною участю,  Сєвєродонецьк, 16-17 квітня 2009 р. – Сєвєродонецьк: ТІ СНУ ім. В. Даля. – Ч. 1. – С.32-34.
 8. Курта С.А., Федорченко С.В., Курта М.С. Екологічна безпека в агрохімії при використанні полімерних плівкоутворювачів для передпосівної обробки насіння сількогосподарських культур // Збірник наукових статей міжнародної наукової конференції “Проблеми екологічної безпеки довкілля та життєдіяльності людини”, Свалявський р-н, с. Солочин, “Квітка Полонини”, 24.02-28.02.2009 р. – Київ: товариство “Знання” України. – С.12.
 9. Курта С.А., Микитин І.М., Федорченко С.В. Екологічні ресурсозберігаючі технології синтезу органічних продуктів з рециклінгом відходів виробництва // Zbior raportow naukowych conferencji “Wplyw badan naukowych” 28-30.04.2013, Bydgoszcz, Polska p.99-100.
 10. Микитин І.М., Федорченко С.В., Курта С.А. Практичні наукові дослідження по очищенню питтєвої води //Zbior raportow naukowych conferencji “Teoria I praktyrf-znaczcenie badan naukowych”, 29-31.07.2013, Lublin, Polska, czesc 8, p.45-51.
 11. Курта С.А., Матківський М.П., Воронич О.Л., Федорченко С.В. Контроль за чистотою повітря у транскордонному регіоні Україна-Румунія // Матеріали І міжнародної науково-практичної інтернет-конференції студентів, аспірантів та молодих учених «Детермінанти сталого розвитку організацій в умовах глобалізації», 15-16 грудня 2014 р.,  Дніпропетровськ, Україна. – С.3-4.
 12. Kurta, O.Voronych, S.Fedorchenko. Environmental technologies deactivation, utilization and recycling of solid and liquid waste production wallpapers // Innovative researches for the future of agriculture and rural areas development: materials VIth Internation Scientific Symposium for PhD Students of Agricultural Colleges, Poland, Bydgoszcz, 17-19 September 2015. – Bydgoszcz, 2015. – P.82.
 13. A. Kurta, I.M. Mykytyn, S.V. Fedorchenko, O.M. Khatsevych// Features of the nanocatalysts structure the oxidative chlorination of ethylene. Theses of II Simposium “Modern problems of nanocatalysis NANO CAT 2017” 25-29.09.2017.
 14. Рібун В.С., Курта С.А., Федорченко С.В. Депарафінізація моторних палив, як один зі способів підвищення октанового числа бензину та метанового числа дизелю // IV наукова практична конференція з міжнародною участю, 18-21 травня 2017, Чернівці. – Вид. БДМУ,  с.142.
 15. Kotsyubynsky, A. Hrubiak, V. Moklyak L. Mohnatska S. Fedorchenko Nanostructured γ-Fe2O3: the Correlation between Physical Characteristic and Synthesis Conditions// Збірник тез Міжнародної наукової конференції “Оксидні матеріали електронної техніки – отримання, властивості, застосування” (OMEE-2017) / упор. В. Швед. –– Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. – С.204.
 16. Kotsyubynsky, A. Hrubiak, V.V. Moklyak, S.V. Fedorchenko The electrical conductivity and photocatalytic activity of nanodispersed γ-Fe2O3 / International Research and Practice Conference ” Nanotechnology and Nanomaterials (NANO-2017)” – 23-26 August 2017, Chernivtsi, Ukraine – P.97.
 17. Hrubiak, V. Kotsyubynsky, V. Moklyak, L.Mohnatska, P. Kolkovsky, S.Fedorchenko The Photooxidation Effect on β-FeOOH Electrode in Aqueous KOH Electrolyte / The 14th Workshop on Functional and Nanostructured Materials FNMA’17. – 25–29 September 2017 Lviv & Yaremche, Ukraine. – P. 77.
 18. Х.В. Бандура, В. О. Коцюбинський, А. Б. Груб’як, В.М. Бойчук, С.В. Федорченко, Ю. І. Андрусишин Електофізичні властивості нанокомпозиту β-Nі(OH)2/ відновлений оксид графену // Міжнародна наукова конференція «Матеріали для роботи в  екстремальних умовах – 7». – 30 листопада – 2 грудня 2017 р. –  С.123.

 

Підручники, навчальні посібники

 1. Курта С.А.,Сіренко Г.В., Шийчук А.В., Федорченко С.В. “Хімія. Збірник тестів для абітурієнтів, які поступають на спеціальності хімія і агрохімія та ґрунтознавство”. – Івано-Франківськ: видавництво “Плай”, 2005 р. – 184 с.
 2. Хома М.І. Амінопласти: навчальний посібник / Хома М.І., Федорченко     С.В. – Івано-Франківськ: видавничо-дизайнерський відділ Прикарпатського нац. ун-ту ім. В. Стефаника, 2008. –156 с.
 3. Хома М.І. “Карбамідо- і меламіноформальдегідні олігомери”: навчальний посібник / Хома М.І., Федорченко С.В. – Івано-Франківськ: видавничо-дизайнерський відділ Прикарпатського нац. ун-ту ім. В. Стефаника, 2011. –156 с.
 4. Федорченко С.В., Курта С.А. Хроматографічні методи аналізу. – Івано-Франківськ: Прикарп. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2012. –146 с.
 5. Хацевич О.М., Федорченко С.В., Стецьків А.О. Методичні вказівки до лабораторних робіт з аналітичної хімії: методичні вказівки / Хацевич О.М., Федорченко С.В., Стецьків А.О. – Івано-Франківськ: Територія А, 2014. – 190 с.
 6. Федорченко С.В., Хацевич О.М. Методичні вказівки до лабораторних робіт з аналітичної хімії (фізико-хімічні методи аналізу) / Федорченко С.В., Хацевич О.М., Стецьків А.О. – Івано-Франківськ: Територія А, 2015. – 172 с.
 7. Федорченко С.В. Методичні вказівки до самостійної робіти з органічної хімії: [текст] / Федорченко С.В., Микитин І.М., Курта С.А. / Факультет природничих наук; ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”. – Івано-Франківськ, 2016. – 125 с.
 8. Федорченко С.В. Тестові завдання з кількісного аналізу: Посібник / А.О.Стецьків, Л.В Стецьків, В.Я. Тимошенко, С.В. Федорченко. – Іівано-Франківськ, 2016. – 63 с.
 9. Федорченко С.В. Тестові завдання з якісного аналізу: Посібник / А.О.Стецьків, Л.В Стецьків, В.Я. Тимошенко, С.В. Федорченко. – Івано-Франківськ, 2016. – 63 с.
 10. Методичні вказівки до самостійної роботи з аналітичної хімії : [текст] / Хацевич О.М., Федорченко С.В. / Природничий факультет; Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2016. – 176 с.
 11. Федорченко С.В. Фізико-хімічні методи аналізу. Курс лекцій: [Електронний ресурс] / Софія Володимирівна Федорченко /Факультет природничих наук; ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”. – Івано-Франківськ, 2017. – 390 с.
 12. Федорченко С.В. Методичні вказівки до лабораторних робіт з органічної хімії на тему “Методи очищення органічних речовин”: [текст] /Федорченко С.В., Рібун В.С., Курта С.А. /Факультет природничих наук; ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”. – Івано-Франківськ, 2017. – 62 с.

 

Патенти

 1. Федорченко С.В., Курта С.А, Курта О.С. Спосіб одержання низькотоксичних карбамідоформальдегідної смоли. Заявка u 2008 06828 від 19.05.2008. Патент України на корисну модель №37272, опубл. 25.11.2008 р., бюл.№22.
 2. Курта С.А., Миронюк І.Ф., Куцела О.Я., Федорченко С.В., Курта М.С. Полімерна композиція для передпосівної обробки насіння. Заявка u 2009 04832 від 18.05.2009. Патент України на корисну модель № 45057, опубліковано 26.10.2009 р., бюл. № 20.
 3. Патент України № 100848. Курта С.А, Миронюк І.Ф., Федорченко С.В., Старчевський В.Л., Кисленко В.М., Курта О.С. Спосіб деполімеризації поліорганосилоксанів, заявка а200901535, подано 25.08.2010р., опуб.11.02. 2013 р. Бюл. №3, МПК С08J11/28, C08F8/50, заявник і патент. власник Прикарпатський нац. університет ім. В.Стефаника.

 

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір

 1. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 41640 – Навчальний посібник “Карбамідо- і меламіноформальдегідні олігомери”, автори: Хома М.І., Федорченко С.В, дата реєстрації 04.01.2012.
 2. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 52697 – Навчальний посібник “Хроматографічні методи аналізу”, автори: Федорченко С.В, Курта С.А., дата реєстрації 19.12.2013.

Направленість педагогічної діяльності:

 • фізико-хімічні методи аналізу, аналітична хімія,
 • моніторинг і методи вимірювання хімічних параметрів,
 • амінопласти,
 • галогеновмісні полімери,
 • хімія високомолекулярних сполук,
 • органічна хімія.

 

Наукові інтереси: синтез низькотоксичних карбамідоформальдегідних смол;  техології одержання пінматеріалів на основі аміноолігомерів;  очищення стічних вод виробництва амінопластів.