Хімічні процеси в багатокомпонентних сольових системах

Дисципліна – Хімічні процеси в багатокомпонентних сольових системах
Викладач – к.т.н., доцент Хацевич О.М.
Дисципліна викладається для студентів-магістрів спеціальності 102 – Хімія.
Форма контролю – екзамен.
Навантаження – 30 год. лекційних, 30 год. лабораторних, 120 год. самостійна робота.
Мета курсу: формування знань про закономірності та особливості перероблення природних ресурсів (солей), набуття достатніх знань для розробки і реалізації в процесі практичної діяльності виробничих, технічних та наукових заходів і рішень з питань переробки галургійної сировини на калійні добрива, хлорид натрію і магнезіальні продукти. Ознайомити з існуючими промисловими методами перероблення полімінеральної сировини, з основними законами перетворення в складних сольових системах та їх розчинах, засвоїти знання про властивості мінералів, солей, їх розчинів.
Модульний контроль: одна модульна контрольна робота і реферат.
Тема 1. Вступ. Природні мінерали, як сировина для виробництва калійних добрив. Калій, магній, їх вплив на урожай та здоров’я людини.
Тема 2. Фізико-хімічний аналіз сольових систем. Зображення водно-сольових систем. Принципи відповідності та неперервності.
Тема 3. Особливості хімічного аналізу багатокомпонентних сольових систем. Перерахунки з йонної форми в сольовий та мінеральний склад.
Тема 4. Особливості хімічних процесів при отриманні калійних добрив: флотаційним, галургійним, конверсійним способами.
Тема 5. Отримання безхлоридних калійних добрив з полімінеральних калійних руд Прикарпаття. Сучасні підходи та нові способи перероблення.
Тема 6.. Особливості перероблення та хімічні процеси при переробленні важкорозчинних мінералів (полігаліту, кізериту, лангбейніту) на калійні добрива.
Тема 7. Перероблення каїнітових руд Сицілії на сульфатні калійні добрива.
Тема 8. Алуніти Закарпаття, як сировина для отримання калійних добрив.
Тема 9. Особливості отримання хлориду натрію: приготування розсолів, їх очищення. Сорти солі, йодування солі.
Тема 10. Натрій сульфат, як сировина для зв`язування хлоридмагнієвих солей та отримання добрив.
Тема 11. Перероблення хлормагнієвих відходів. Синтез карналіту, його застосування. Хімічні процеси при отриманні бішофіту та його застосування.
.
Рекомендована література:
1. Широков Ю.Г. Теоретические основы технологии неорганических веществ: Учебное пособие для высших учебных заведений. – Иваново, 1999. – 330 с.
2. Здановський А.Б. Л.:Галургия. – Химия, 1972- 432 с.
3. Галургия. Теория и практика. Под ред. И.Д. Соколова. – Л.: Химия, 1983.- 342 с.
4. Переработка природних солей и рассолов. Справочник. Под ред. И.Д. Соколова. – Л.: Химия, 1985.-
5. М.Е. Позин. Технология минеральних удобрений и солей. Т. 1, Т. 2. – Л.: Госхимиздат, 1970.-567 с.
6. О.Д. Кашкаров, И.Д. Соколов. Технология калийних удобрений. – Л.: Химия, 1987– 248 с.