Хімія азо- та діазосполук

Дисципліна – Хімія азо- та діазосполук
Викладач – кандидат хімічних наук, доцент Лучкевич Є.Р.
Дисципліна викладається для студентів-бакалаврів спеціальності 102 – Хімія.
Форма контролю – екзамен.
Навантаження – 20 год. лекційних, 10 год. лабораторних, 60 год. самостійна робота.
Мета курсу: теоретичне вивчення та практичне засвоєння поглибленого курсу органічної хімії, зокрема хімії ароматичних азо- та діазосполук. Модульний контроль: одна модульна контрольна робота і реферат.
Тема 1. Номенклатура діазосполук і споріднених структур.
Тема 2. Механізм реакції діазотування.
Тема 3. 3. Практика проведення реакції діазотування.
Тема 4. Кислотність катіону діазонію у водному середовищі.
Тема 5. Схема кислотних і стереоізомерних перетворень діазосполук.
Тема 6. Будова діазоній-катіону.
Тема 7. Розклад діазосполук.
Тема 8. Реакції солей діазонію без виділення азоту.
Тема 9. Реакції солей діазонію з виділенням азоту.
Тема 10. Механізм реакції азосполучення.
Тема 11. Практика проведення азосполучення.
Тема 12. Діазоаміносполуки.
Рекомендована література:
1. H.Zollinger. Diazo Chemistry I. Aromatic and Heteroaromatic Compounds. – Weinheim; New York; Basel; Cambridge; Tokyo: VCH, 1994. – 453 p.
2. Саундерс К. Ароматические диазосоединения и их техническое применение: Пер. с англ.- Ред. хим. л-ры ГОНТИ-НКТП, М.: – 1938. – 260 с.
3. Лучкевич Є.Р. Хімія ароматичних азосполук. – Івано-Франківськ: Видавництво Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. 2013. – 289 с.
4. Лучкевич Є.Р., Матківський М.П. Хімія органічних барвників
5. Гордон П., Грегори П. Органическая химия красителей: Пер. с англ.– М.: Химия, 1987.– 344 с.
Хімія азо- та діазосполук