Хімія неорганічних продуктів

Дисципліна – Хімія неорганічних продуктів
Викладач – д.х.н., професор Миронюк І.Ф.
Дисципліна викладається для студентів-бакалаврів спеціальності 014.06 Середня освіта (хімія).
Форма контролю – залік (4 семестр).
Навантаження –10год. лекційних, 20 год. лабораторних, 60 год. самостійна робота.
Мета курсу: формувати у студентів навики та вміння самостійної роботи при використанні основних методів отримання неорганічних речовин.
Модульний контроль: дві модульні контрольні роботи.
Тема 1. Предмет і завдання хімії неорганічних продуктів. Основні напрямки дослідження та сучасні тенденції в хімії неорганічних продуктів.
Тема 2. Гомогенні та гетерогенні процеси. Отримання неорганічних сполук з розчинів. Загальні характеристики процесів розчинення та кристалізації речовин.
Тема 3. Класи неорганічних сполук. Способи одержання, хімічні властивості та застосування найважливіших сполук.
Тема 4. Хімізм і отримання сульфатної кислоти.
Тема 5. Виробництво та використання соди.
Тема 6. Хімічні процеси, що супроводжують виробництво фосфору та фосфорної кислоти.
Тема 7. Хлор. Отримання, очищення та хімічні властивості хлору. Теоретичні основи електролізу натрій хлориду. Хлорид на кислота.
Тема 8. Оксиген, кисень, озон, гідроген пероксид. Хімічні властивості та способи одержання кисню, озону та пероксидів. Отримання газів, металів, пероксидів електрохімічними методами..
Тема 9. Отримання азоту. Зв’язаний азот та його значення. Амоніак. Хімічні властивості, способи одержання. Нітратна кислота.
Тема 10. Водень: властивості та сфери використання. Способи отримання водню.
Тема 11. Хімічні процеси, що лежать в основі отримання простих та складних добрив. Фосфорні, нітратні та калійні добрива.
Рекомендована література:
1. В.М. Смирнов. Химия наноструктур. Синтез, строение, свойства. – СПб, 1996.
2. В.В. Свиридов и др.. Неорганический синтез. Мн.: Университетское, – 1996.
3. М.А. Якимов. Основы неорганического синтеза. – М.: Химия, 1978.
4. М.Е. Позин, Р.Ф. Зинюк. Физико-химические основы неорганической технологии. – Л.: Химия, 1985. – 380с.
5. Кутепов А.М., Бондарева Т.И., Беренгартен М.Г. Общая химическая технология – М.: Высшая школа, 1990. – 520с.