Хімія природніх сполук

Дисципліна – Хімія природніх сполук
Викладач – Тарас Т.М.
Дисципліна викладається для студентів-магістрів спеціальності 102 – Хімія.
Форма контролю – екзамен.
Навантаження – 30 год. лекційних, 60 год. самостійна робота.
Мета курсу: вивчення хімічної структури, реакцій та біологічних функцій природних органічних сполук, які є основними компонентами клітин живих організмів та формування у студентів знань, що дозволяють планувати синтези різних класів природних сполук та прогнозувати їх властивості.
Модульний контроль: Модульна робота, захист лабораторних робіт
Тема 1. Речовини первинного метаболізму.
Тема 2. Амінокислоти, пептиди і білки.
Тема 3. Нуклеозиди, нуклеотиди і нуклеїнові кислоти.
Тема 4. Вуглеводи і глікокон’югати.
Тема 5. Ліпіди.
Тема 6. Речовини вторинного метаболізму. Найпростіші біфункціональні природні сполуки.
Тема 7. Вітаміни і вітаміноподібні речовини.
Тема 8. Алкалоїди.
Тема 9. Фенольні та інші природні сполуки.
Рекомендована література:
1. Ластухін Ю.О. Хімія природних органічних сполук: Навч. посібник. – Львів: Національний університет «Львівська політехніка», «Інтелект-Захід», 2005. – 560 с.
2. Кочетков Н.К. Химия природных соединений: углеводы, нуклеотиды, стероиды, белки / Н.К. Кочетков, И.В.Торгов, М.М. Ботвинник. – М.: Химия, 1961. – 561 с.
3. Племенков В.В. Введение в химию природных соедиений. – Казань.: ГУП «Марийский полиграфическо-издательский комбинат», 2001. – 376 с.
4. Очерки химии природных соединений / А.А. Семенов. – Новосибирск.: Наука. Сибирская издательская фирма РАН, 2000 – 664 с.
5. Чирва В.Я. Органічна хімія: Підручник / В.Я. Чирва, С.М. Толкачова, Н.В. Земляков. – Львів.: БаК, 2009. – 996 с.