Хімія і технологія мінеральних добрив

Дисципліна – Хімія і технологія мінеральних добрив
Викладач – к.т.н., доцент Хацевич О.М.
Дисципліна викладається для студентів-бакалаврів спеціальності 102 – Хімія.
Форма контролю – залік.
Навантаження – 14 год. лекційних, 16 год. лабораторних, 60 год. самостійна робота.
Мета курсу: освоєння фундаментальних знаннь основ перероблення природних ресурсів на добрива, формування достатніх знань для розробки і реалізації в процесі практичної діяльності виробничих, технічних та наукових заходів і рішень з питань переробки природної сировини на мінеральні добрива і побічні продукти; формування теоретичних знання з основ виробництва мінеральних добрив, огляд існуючих промислових методів перероблення сольової сировини; систематизація основних реакцій, що лежать в основі отримання мінеральних добрив.
Модульний контроль: одна модульна контрольна робота і реферат.
Тема 1. Нітратні добрива.
Тема 2. Фосфатні добрива.
Тема 3. Калійні добрива.
Тема 4. Комплексні мінеральні добрива.
Тема 5. Мікродобрива.
Тема 6. Засоби захисту рослин та їх класифікація.
Тема 7. Особливості отримання калійних добрив. Схеми перероблення полімінеральних калійних руд Прикарпаття.

Рекомендована література:
1. Переработка природних солей и рассолов. Справочник. Под ред. И.Д. Соколова. – Л.: Химия, 1985.-
2. М.Е. Позин. Технология минеральних удобрений и солей. Т. 1, Т. 2. – Л.: Госхимиздат, 1970.-567 с.
3. О.Д. Кашкаров, И.Д. Соколов. Технология калийних удобрений. – Л.: Химия, 1987– 248 с.
4. Лунькова Ю.Н. Производство концентрированных калийных удобрений из полиминеральных руд / Ю.Н. Лунькова, Н.В. Хабер. – К.: Техника, 1980. – 158 с.
5. Кутепов А.М., Бондарева Т.И., Беренгартен М.Г. Общая химическая технология—М.: Высшая школа, 1990. – 520 с.