1994-2017 рр.

Створення в 1992 році  Прикарпатського університету імені Василя Стефаника на базі Івано-Франківського державного педагогічного інституту, дало нові можливості якісного та кількісного переформатування освітнього поля.

Відкрит­тя у 1994 році спеціальності “Хімія” на базі фізико-математичного факультету диктувалося з одного боку, логічним продовженням формування структури класичного універ­ситету, а з іншого боку – потребами промисловості (хімічні підприємства Калуша, Івано-Франківська, Надвірної, Долини) та освіти (школи, професійні навчальні заклади) західного регіону України у високопрофесійних фахівцях-хіміках.

На той час у вищому навчальному закладі не було достатньої матеріальної бази та  спеціалістів для організації навчального процесу та науково-дослідних робіт із фахових хімічних дисциплін. Для будівництва та оснащення навчально-лабораторного корпусу необхідні були час та інвестиції (близько 45 млн. гривень). Тому тодішній ректор університету, професор Кононенко В. І. та головний інженер ВАТ “Оріана”,  доктор технічних наук  Хабер М.В. прийняли рішення використати для забезпечення навчання на хімічній спеціальності  навчально-лабораторну базу Калуського хіміко-технологічного технікуму (КХТТ)  і  лабораторії заводів ВАТ “Оріана”, НДІ «Галургія». З цією метою був залучений науково-технічний та педагогічний персонал із навчальних закладів та підприємств  Калуша та Івано-Франківська.

Рішенням Вченої ради Прикарпатського університету від 30 серпня 1994 року (протокол №1) у Калуші  на базі КХТТ була створена кафедра хімії. Першим завідувачем кафедри з 1994 до 2008 року був відомий хімік Прикарпаття, доктор технічних наук, професор Хабер Микола Васильович, який тоді був головним інженером найбільшого підприємства на Західній Україні в/о “Хлорвініл” в м. Калуші

Першими викладачами кафедри були: к.х.н., доценти Шийчук О.В., к.х.н.  Курганський В.С., к.т.н. Курта С.А., к.т.н. Хома М.І.,к.т.н. Беженар В.П., для роботи на кафедрі за сумісництвом були запрошені кращі викладачі Калуського хіміко-технологічного технікуму: Бойко В.П., Голубовська В.С., Корецька Г.Р. , інженери  Яців О.В та Бережницька І.С.

До процесу підготовки фахівців даної спеціальності долучилися викладачі кафедр  математики, металофізики, фізики твердого тіла, теоретичної і експериментальної  фізики Прикарпатського університету (зокрема, проф. Фреїк Д.М., проф. Кланічка В.М. та інші).

Вивчення загальноосвітніх дисциплін забезпечували викладачі кафедр  історії (проф. Грабовецький В.В.), української мови (проф. Ґрещук В.В.), психології  (проф. Орбан Л.Е.), філософії  (доц. Голянич М.Ю.) та деяких інших кафедр університету. Викладання дисциплін відбувалося згідно із затвердженим навчальним планом у аудиторіях, лабораторіях Прикарпатського університету та КХТТ. Проживали студенти-хіміки в гуртожитках Прикарпатського університету і КХТТ.

В 1997 році на кафедрі хімії була проведена акредитація спеціальностей 7.070301 “хімія” та 8.070301 “хімія” освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст» і  «магістр». Успішному результату процедури сприяли наявний кадровий потенціал, навчально-методичне забезпечення, матеріально-технічна база у вигляді навчальних та лабораторних приміщень Калуського хіміко-технологічного технікуму, інженерно-лабораторних приміщень ВАТ “Оріана”, бібліотеки Прикарпатського університету, КХТТ з наявною науково-хімічною літературою.

В 1994 році був розпочатий навчальний процес на кафедрі хімії, а в 1999 – здійснено перший випуск хіміків з кваліфікацією “хімік, викладач хімії”. Зі збільшенням навчального навантаження збільшувався й штат кафедри хімії.

У 2000 році Прикарпатський університет  обладнав  хімічні лабораторії  та аудиторії у приміщеннях, орендованих в ДП «ВО «Карпати» (м. Івано-Франківськ).  Так була створена друга кафедра хімічного профілю – кафедра біоорганічної хімії.  Для навчального процесу були задіяні  лабораторії та технологічні установки ПАТ “Завод ТОС “Барва”. Завідувачем цієї кафедри став д.х.н., проф. Шийчук О.В., який у 1999 році захистив докторську дисертацію.

У 2005 році на базі факультету природничих наук почав діяти однойменний інститут, а хімічні кафедри провели перерозподіл навчального навантаження та змінили назви: кафедра в Івано-Франківську отримала назву кафедри теоретичної та прикладної хімії (ТПХ), у Калуші – органічної та аналітичної хімії (ОАХ).

Впродовж 1994-2017  років викладацький колектив кафедри ОАХ розробив і впровадив у навчальний процес  значну кількість навчальних програм з базових дисциплін хімії і хімічної технології, спеціальних курсів  хімії, технології органічних і  неорганічних речовин та полімерів; були підготовлені навчально-методичні комплекси для цих дисциплін. Колектив кафедри ОАХ забезпечував викладання  наступних фахових дисциплін:  аналітична хімія, будова речовини, органічна хімія, хімія високомолекулярних сполук, хімія мінеральних добрив і пестицидів, хімія нафти та газу, електрохімія, колоїдна хімія, хімія координаційних сполук, хімічна технологія, організація і економіка хімічної промисловості; були впроваджені спеціальні курси з хімії хлорорганічних сполук, амінопластів, природних вуглеводів та полісахаридів, виробництва полімерних композиційних матеріалів, тощо; здійснював курсове й дипломне проектування; керував виробничою та педагогічною  практиками.

Студенти-хіміки мають змогу проходити практику на 11-ти хмічних заводах різного профілю, які знаходяться у Калуші, Івано-Франківську та інших містах області, у виробничих, дослідницьких та контрольно-діагностичних лабораторіях різного підпорядкування.

За час існування хімічної спеціальності – з 1994 по 2019 рік – здійснено випуск понад 500 фахівців, у тому числі 360 магістрів, частина з яких продовжила навчання в аспірантурі Прикарпатського університету або інших вищих навчальних, науково-дослідних закладах. У 2005 році за результатами вдосконалення процесу синтезу аміносмол захистила кандидатську дисертацію студентка та аспірантка кафедри хімії Федорченко С.В, яка стала доцентом кафедри органічної та аналітичної хімії. У 2007 році за результатами дослідження конверсії нерозчинних мінералів у каїніт захистила дисертацію студентка та аспірантка кафедри хімії Хацевич О.М., яка працює доцентом на кафедрі хімії. У 2009 році захистив дисертацію і став кандидатом технічних наук випускник кафедри хімії  Микитин І.М., працює доцентом кафедри хімії.  У 2011 році став кандидатом наук випускник кафедри Закржевський О.Ю. Всі вони народились і проживали в м. Калуш.

Викладачі кафедри постійно працюють з обдарованими студентами, учнями шкіл, що неодноразово брали участь і ставали переможцями в конкурсах Малої академії наук України, очно-заочної школи Інституту природничих наук “Юний хімік”, беруть участь у підготовці та проведенні обласних і всеукраїнських олімпіад, наукових конференцій.

Серед професорсько-викладацького складу кафедри ОАХ році були два лауреати Державної премії України в галузі науки і техніки, два дійсні члени (академіки), один член-кореспондент Академії технологічних наук України та один дійсний член Академії технологічних наук Росії.

Д.т.н., проф. Хабер М.В., 1961-1999 рр. –  головний інженер ВО «Хлорвініл» і  ВАТ «Оріана»,  в 1981 р. – заслужений працівник промисловості, 1972 р. – лауреат Державної премії України. Двічі нагороджений орденом Трудового Червоного прапора, орденом Дружби народів і медалями. У 2005 р. Асамблеєю ділових кіл відзначений нагородою “Інтелект нації”. Під керівництвом професора підготовлено 7 кандидатів наук. Керував кафедрою і аспірантурою, читав курси: «Хімія добрив і пестицидів», «Нафтохімія», «Хімія поліолефінів»,  «Організація та економіка хімічної промисловості». Помер в 2008 році. Творчий здобуток Хабера М.В. – понад 200 друкованих наукових праць та одна монографія.

Д.х.н. проф. Шийчук О.В. в 1994-1999 р. працював доцентом кафедри хімії,  у 1999 році захистив докторську дисертацію.  2000-2004 рр. працював на посаді завідувача новоствореної кафедри біоорганічної хімії університету в м. Івано-Франківську. З 2005-2017 рр. працював за сумісництвом професором та завідувачем кафедри Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej, Zakład Technologii i Inżynierii Przemysłu Spożywczego  Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy  в Польщі. Тепер професор кафедри хімії з 2017 р. Шийчук О.В.. – автор 175? наукових публікацій, серед яких  в тому числі 67 статей в н.м.б. Scopus.

К.т.н., доц. Хома М.І., 1978-1995 рр. – працював у системі АН України директором дослідно-експериментального підприємства Інституту хімії поверхні. Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки за 1992 р., заслужений винахідник і раціоналізатор. На посаді професора читав курси : «Аналітичної хімії», «Колоїдної хімії», «Електрохімії», проводив практичні, лабораторні заняття на кафедрі з 1995 р.,  помер в 2011 році.  Хома М.І. – автор 175 наукових публікацій, серед яких – 133 авторські свідоцтва й патенти на винаходи,

Д.т.н, проф. Курта С.А., працює на посаді професора кафедри хімії вже більше 25 років. Заслужений винахідник і раціоналізатор України, академік АТН України, нагороджений медалями та  відзнаками України. Курта С.А. в 1986 році був учасником ліквідації аварії на ЧАЕС в складі експедиціїї ІХП НАН України. З 1995  року читає лекції з курсів: «Органічна хімія», «Будова речовини», «Хімії ВМС», проводить лабораторні та практичні заняття із спецкурсів: «Хлорорганічних та елементорганічні сполуки», «Хімія високомолекулярних сполук».   Курта С .А. з 2008 по 2011 року завідував кафедрою органічної та аналітичної хімії Інституту природничих наук.  В  2011-2012 рр.   Курта С.А. виграв конкурс на виконання міжнародного н/д гранту з Китайською народною республікою на тему «Стимулюючі полімерні плівкоутворюючі композиції для агрохімічної технології передпосівної обробки насіння», який було успішно виконано на кафедрі органічної та аналітичної хімії. В період 2013-2015 років Курта С.А. був керівником міжнародного європейського гранту HUSCROUA, CLAMROUA 1102/127: «Контроль та аналіз чистоти  повітря в Транскордонному регіоні Україна-Румунія» на суму в 40 тис. Євро.  В 2014 Курта С.А. був організатором (спів.голова оргкомітету) Polsko-Ukraińskiej VIII Międzynarodowej Konferencji “Polimery specjalnych zastosowań “, 01-04.10.2014 на гірсько-лижному курорті «Буковель», в Івано-Франківській обл. України. Під його науковим керівництвом успішно захистилось 2 кандидати наук (к.т.н. Микитин І.М., 2009 р., к.т.н. Закржевський О.Ю., 2012 р.) У 2015 році Курта С.А. докторську дисертацію на тему «Удосконалення технології синтезу 1,2-дихлоретану і вінілхлориду з утилізацією хлорорганічних відходів» на спеціалізованій вченій раді 05.17.04 – технологія продуктів органічного синтезу в університеті «Львівська політехніка», членом якої був обраний в 2016 році. У 2018 році д.т.н. Курті С.А. було присвоєно вчене звання професора кафедри хімії.  Курта С.А. є автором понад 200 наукових публікацій, монографій, підручників, патентів та винаходів,  в т. ч. 79 статей у фахових наукових виданнях України, Росії, Польщі, США та інших країн. 12 статей знаходяться в науково- метричній базі «Scopus» з імпакт-фактором, має індекс Хірша 4.

К.т.н., доц. Беженар В.П. працював в Державному науково-дослідному інституті галургії, а з  1997 до 2016 року на кафедрі хімії читав курси: «Загальна хімічна технологія», «Координаційна хімія», «Хімія силікатів», «Процеси і апарати хімічної технології», спецкурс  «Корозія металів» «Плівкоутворюючі та лакофарбові матеріали». Доцент Беженар В.П. є автором понад 50 наукових праць.

К.т.н., доц. Костів І.Ю., директор  ДП «НДІ Галургія»,  працював на кафедрі ОАХ з 2004 року до 2014 року і читав курси: «Неорганічна хімія», «Неорганічний синтез», «Методи переробки полімерів», керував науковою роботою аспірантів, троє з яких  стали кандидатами наук. Доцент Костів І.Ю  є автором понад 60 наукових праць.

К.т.н., доц. Федорченко С.В., студентка (випуск 2000 р.) і аспірантка кафедри хімії,  в 2005 році захистила кандидатську дисертацію і працює на кафедрі хімії.  Читає дисципліни “Аналітична хімія (фізико-хімічні методи аналізу)”, “Галогеновмісні полімери”, “Амінопласти”, “Хроматографічний аналіз”,  “Моніторинг і методи вимірювання хімічних параметрів”  та ряд інших курсів,  є  керівником  курсових, бакалаврських та магістерських робіт, педагогічної практики. Федорченко С.В. опублікувала 60 наукових праць.

К.т.н., доц. Хацевич О.М. студентка (випуск 2002 р.) і аспірантка кафедри  хімії, в 2006 році захистила дисертацію і працює на кафедрі хімії.  Читає дисципліни «Основи квантової хімії»,  «Галургія»,  “Аналітичний контроль оточуючого середовища”, “Хімії мінералів” та ряд інших курсів, є  керівником  курсових, бакалаврських та магістерських робіт, педагогічної практики. Хацевич О.М.  опублікувала 27 наукових праць.

К.т.н., доц. Микитин І.М., аспірант кафедри ОАХ,  у 2009 році захистив кандидатську дисертацію під керівництвом Курти С.А. і почав працювати на кафедрі з 2011 року викладачем. Читає курси з основ хімічної технології, електрохімію та  ряд інших хімічних дисциплін. Микитин І.М. опублікував  67 наукових праць, в тому числі 8 статей в н.м.б.  Scopus .

За період 1994-2017 рр. на кафедрі забезпечували  навчальний процес лаборанти, інженери та асистенти: лаборант Яковина Я.М. – випускник кафедри хімії, інженер Воронич О.Л. – аспірант кафедри хімії, інженер Джура Ю.Я. – аспірант кафедри хімії,  інженер Курта Н.С. – працює на кафедрі з 2004 року, лаборант Якубяк М.Р. – магістрант кафедри хімії.

1 вересня 2010 р. За розпорядженням ректора кафедра хімії була переведена з Калуського політехнічного коледжу, та завдки зусиллям завідувача кафедри проф.Курти С.А. та декана факультету професора Кланічни В.М. була розміщена, обладнанна та підготовлена для навчання студентів на 3 поверсі в корпусі Інституту природничих наук, вул. Галицька, 201, Івано-Франківськ.

В 2010 р. кафедра органічної та аналітичної хімії була переведена з приміщення ХТТ в м. Калуші у приміщення Інституту природничих наук університету в м. Івано-Франківськ . Тодішній завідувач кафедри  доц. Курта С.А. проявив себе як талановитий керівник, швидко організував та наладив навчальний та науково-дослідний процес у Івано-Франківську з введенням у роботу 3-х нових навчальних  хімічних лабораторій університету, з відповідним обладнанням, хімічними реактивами та персоналом

В 2011 році завідувачем кафедри ОАХ був призначений д.х.н. Миронюк І.Ф.  В 1977-2005 рр. працював на  Калуському дослідно-експериментальному заводі Інституту хімії поверхні НАН України, де велися наукові дослідження спрямовані на розробку медичних препаратів сорбційної дії, створення пристроїв генерування і накопичення електричної енергії нового покоління. В  2005-2012 роках працював проректором Прикарпатського національного університету з наукової роботи. Наукові здобутки проф. Миронюка І. Ф. відзначені Державною премією України в галузі науки і техніки за 1992 рік. Вчений є переможцем всеукраїнського конкурсу “Винахід року-2006”, “Винахід року-2009”, лауреатом Івано-Франківського обласного конкурсу винахідників імені Терсенова (2010) та конкурсу “Галицькі кмітливці” (2006, 2009). Науковець є членом Товариства винахідників і раціоналізаторів України, Спілки наукових та інженерних організацій України. Працюючи на кафедрі органічної та аналітичної хімії розробив та читає лекційні курси з дисциплін: «Хімія неорганічних продуктів» ,«Електрохімія» «Організація і економіка хімічного виробництва», «Хімія поверхні твердого тіла, «Хімія наноматеріалів», «Хімічна та екотехнологія» ,«Колоїдна хімія» . Під його науковим керівництвом ведуться дослідження, спрямовані на створення пристроїв генерування і накопичення електричної енергії нового покоління на основі нанодисперсних матеріалів з використанням інтеркаляційних технологій. Є керівником науково-дослідної держбюджетної теми МОН України: «Наукові основи створення наноструктурованих композиційних матеріалів для катод високо енергоємних та потужних літієвих джерел струму». Бере участь у держбюджетній темі МОН України на тему: «Створення сорбентів нового покоління для вилучення важких металів та стронцію з водного середовища».  В 2018 році Миронюку І.Ф. було присвоєно вчене звання професора кафедри хімії. Миронюк І. Ф. є автором 254 публікацій, з них 154 наукового та 2 навчально-методичного характеру, у тому числі 153 наукові праці, опубліковані у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях, у т.ч. 24 публікацій, опубліковані англійською мовою у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science; 102 охоронних документи.

Основними напрямками наукової роботи кафедри органічної та аналітичної хімії в 1995-2017 року були:

 • Технологія переробки полімінеральних калійних руд, сольових розчинів та магнезіальної карбонатної сировини, з метою одержання калійних і калійно-магнієвих добрив, хлориду натрію, хлориду та оксиду магнію.
 • Удосконалення хімічних процесів промислового синтезу хлорорганічних сполук дихлоретану та вінілхлориду з екологічною утилізацією і переробкою хлорорганічних відходів.
 • Синтез та переробка високомолекулярних сполук, зокрема полівінілхлориду.
 • Хімія і технологія синтезу високодисперсних вихідних та модифікованих оксидів, в.т.ч. пірогенного кремнезему.
 • Синтез  нанодисперсних матеріалів на основі високодисперсного кремнезему-аеросилу та інших компонентів.
 • Створення пристроїв генерування і накопичення електричної енергії нового покоління на основі нанодисперсних матеріалів з використанням інтеркаляційних технологій.
 • Полімеризація ВХ на поверхні дисперсних окислів з отриманням високонаповнених ПВХ композицій.
 • Біохімічні копозиції для агрохімічної технології передпосіної обробки насіння сільськогосподарських культур з мінімальним використанням мінеральних добрив.
 • Екологічні чисті технології сепарації та рециклінгу паперових відходів-макулатури із вмістом полімерів.
 • Спеціальні оксиген генеруючі присадки для моторних палив.
 • Улосконалення технології виробництва поро- та пінопластів на основі карбамідо-формальдегідних смол.
 • Удосконалення процесів обсмажування та екстрагування пахучих речовин з натуральної кави.
 • Карамелізація меду з виділенням біологічно активних речовин для лікування та профілактики стоматогічних захворювань.

На основі цих науково-технічних розробок працівниками кафедри органічної та аналітичної хімії  з 1994 року до 2017 року було підготовлено та опубліковано понад 700 публікацій, у тому числі 300 статей у науково-технічних журналах України, Росії та інших країн, які входять до науково-метричних баз даних в т.ч. 50 статей в Scopus, і Web of Science.  Одержано понад 375 авторських свідоцтв, патентів на винаходи та зроблено більше 1000 доповідей на українських та міжнародних науково-технічних конференціях із публікаціями тез виступів.

Крім того, учені та викладачі  кафедри взяли активну участь у розробці галузевих програм, підготовці техніко-економічного обґрунтування та вихідних даних для проектування хімічних виробництва в м. Калуші, м. Івано-Франківську , залучались до екологічних експертиз та розробки заходів щодо захисту довкілля, вирішення інших проблем регіону.

Більше 500 випускників спеціальності «Хімія»,  які завершили навчання на кафедрі органічної та аналітичної хімії в 1999-2017 роках, одержали знання та практичні навики, які відкрили дорогу до широкого спектру професій  наступних галузей:

 • Хімічна промисловість.
 • Металоплавильна та металопереробна промисловість.
 • Нафтохімічна промисловість.
 • Харчова промисловість.
 • Фармацевтична галузь.
 • Виноробна та лікеро-горілчана промисловість.
 • Виробництва деревообробної та паперової промисловості.
 • Агрохімічна галузь.
 • Сільськогосподарська галузь.
 • Цукрова та олійна галузь.
 • Виробництва хлібо-булочної та кондитерської продукції.
 • Парфумерна промисловість.
 • Народні промисли.
 • Видобуток нафти газу та інших корисних копалень.
 • Аналітичні лабораторії медичних та санітарно-екологічних установ.
 • Школи, технікуми, коледжі, професійно-технічні училища, вищі та середні навчальні заклади.
 • Науково-дослідні інститути та заклади АН України.
 • Аналітичні лабораторії міністерства внутрішніх справ та СБУ.
 • Видавництва та поліграфічна промисловість.

Наших випускників, бакалаврів, спеціалістів і магістрів, цінують роботодавці за високу фахову підготовку хіміка та  вміння пристосовуватися до сучасних умов, тому вони мають реальну перспективу  працевлаштування та профксійного удосконалення. Випускники спеціальності 102 «Хімія» (хімік, викладач хімії) є працівниками:

 • Вищих навчальних та наукових закладів: Інститут хімії поверхні НАН України, ДНДУ “Галургія”, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Івано-Франківський національний медичний університет, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу (де працюють на посадах викладачів, асистентів, доцентів та наукових співробітників, методистів з хімії).
 • ТзОВ «Фірма «Барва», ВАТ «Укрнафта», ЗАТ «Лукор», ДП «Калійний завод» ТОВ «Карпатнафтохім”, ЗАТ «Поліком», «Крона+», ТОВ «Карпатсмоли», ТОВ «Синтра», Калуський трубний завод, ТОВ «Орісіл», (де працюють на посадах інженерів-хіміків у хімічних лабораторіях).
 • Середніх, технічних та навчальних закладів, шкіл, училищ, технікумів, коледжів, ліцеїв (де працюють на посадах вчителів та майстрів).

На кафедрі хімії було підготовлено 7 кандидатів наук, 2 доктори наук, отримано 2 вчені звання професорів кафедри хімії:

 •  1999 р. – д.х.н. Шийчук Олександр Васильович, працює професором кафедри хімії, наук. консультант – д.т.н. проф. Хабер М.В.
 • 2005 р. – к.т.н. Федорченко Софія Володимирівна, працює доцентом кафедри хімії Прикарпатського університету, наук. керівники – д.т.н. Хабер М.В. та к.т.н. Курта С.А.
 • 2007 р. – к.т.н. Хацевич Ольга Мирославівна, працює доцентом кафедри хімії Прикарпатського університету, наук. керівник – к.т.н. Костів І.Ю.
 • 2009 р. – к.т.н. Карпець Марія Василівна, працює викладачем ІФДНМУ, наук. керівник – к.т.н. Костів І.Ю.
 • 2009 р. – к.т.н. Микитин Ігор Михайлович, працює доцентом кафедри хімії Прикарпатського університету, наук. керівник – к.т.н. Курта С.А.
 • 2011 р. – к.т.н. Закржевський Олександр Юрієвич, працює головним технологом заводу “Хімпром” (Дзержинськ, Росія), наук. керівник – к.т.н. Курта С.А.
 • 2017 р. – к.т.н. Артус (Самборська) Марія Ігорівна, працює викладачем ІФУНГ, наук. керівник – к.т.н. Костів І.Ю.
 • 2015 р. – д.т.н. Курта Сергій Андрійович, працює професором кафедри хімії, науковий консультант – д.х.н. Миронюк І.Ф.
 • 2018 р. – проф. Миронюк Іван Федорович, працював завідувачем кафедри органічної та аналітичної 2011-2017 рр., тепер – завідувач кафедри хімії.
 • 2018 р. – проф. Курта Сергій Андрійович, працював завідувачем кафедри органічної та аналітичної  хімії 2008-2011 рр., тепер – професор кафедри хімії.