Координаційна хімія

Дисципліна – Координаційна хімія
Викладач – к.т.н., доцент Хацевич О.М.
Дисципліна викладається для студентів-бакалаврів спеціальності 102 – Хімія.
Форма контролю – залік.
Навантаження – 18 год. лекційних, 16 год. лабораторних, 56 год. самостійна робота.
Мета курсу: вивчення комплексних сполуки, тобто хімічних сполуки, що складаються з центрального атома, йона і пов’язаних з ним молекул або лігандів, а також методів синтезу та будову комплексних сполук, їхні фізико-хімічні властивості, реакційну здатність, природу хімічного зв’язку, особливості перебігу реакцій комплексоутворення. Формування знання основних питань важливої галузі сучасної хімії, яка займає проміжний стан між суто неорганічними та органічними сполуками – координаційної хімії.
Модульний контроль: одна модульна контрольна робота і реферат.
Тема 1. Тема 1. Вступ. Предмет, об’єкт і завдання координаційної хімії. Загальні поняття про комплексні сполуки.
Тема 2. Початкові основи координаційної теорії.
Тема 3. Методи синтезу координаційних сполук.
Тема 4. Природа хімічного зв’язку в координаційних сполуках.
Тема 5. Найважливіші групи координаційних сполук.
Тема 6. Практичне значення координаційних сполук.
Рекомендована література:
1. Скопенко В.В., Савранський Л.І. Координаційна хімія. -К.: Либідь. – 1997. – 336 с.
2. Скопенко В.В. Зуб. В.Я. Практикум з координаційної хімії. – К.: Вид. КНУ. – 2003. – 300 с.
3. Костромина Н.А., Кумок В.Н., Скорик Н.А. Химия координационных соединений. М.: Высшая школа, 1990. – 432 с.
4. Умланд Ф., Янсен А., Тириг Д., Вюнш Г. Комплексные соединения в аналитической химии. М.: Мир, 1975. – 531 с.
5. Биологические аспекты координационной химии / Под ред. К.Б. Яцимирского. – К.: Наук. Думка, 1979. – 266 с.