Хлорорганічні сполуки

Дисципліна – Хлорорганічні сполуки
Викладач – д.т.н., професор Курта С.А.
Дисципліна викладається для студентів-бакалаврів спеціальності 6.040101 – Хімія.
Форма контролю – екзамен.
Навантаження – 20 год. лекційних, 24 год. лабораторних, 46 год. самостійна робота.
Мета курсу: Метою викладання даного курсу є вивчення студентами основ хімії і технології процесів хлорування та гідрохлорування вуглеводнів різної природи, відпрацювання навиків, необхідних для практичного здійснення синтезу хлорорганічних сполук, набуття уявлень про можливості і області застосування хлорорганічних продуктів.
Модульний контроль: одна модульна контрольна робота і реферат.
Тема 1. Синтез, фізичні і хімічні властивості та області застосування хлорпохідних алканів.
Тема 2. Методи одержання, фізичні і хімічні властивості та області використання хлорпохідних алкенів і алкінів.
Тема 3. Способи отримання, фізичні і хімічні властивості та області застосування хлорпохідних алкадієнів і карбонових кислот.
Тема 4. Одержання, фізичні і хімічні властивості та області застосування хлорпохідних ароматичних та гетероциклічних продуктів.
Тема 5. Способи синтезу, фізичні і хімічні властивості та області використання поліциклічних хлорпохід-них
Тема 6. Утилізація та переробка хлорорганічних відходів виробництва хлорвмісних сполук.
Рекомендована література:
1.Курта С.А. Хімія і технологія хлорорганічних сполук. Монографія. Видавництво “Плай” ЦІТ Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Підп. до друку 30.12.2008., опуб. 12.03.2009 р.,-264 с. тираж 300, 76000, м. Івано-Франківськ, вул. С. Бандери. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 30576 від 08.10.2009, Міністерсво освіти і науки України, державний департамент інтелектуальної властності.
2.Курта С.А.,Лучкевич Є.Р., Матківський М.П. Хімія органічних сполук. Підручник для вищих навчальних закладів. – Івано-Франківськ: Прикарпат. нац.ун-т ім. В.Стефаника, 2013. – 599 с. вид-во. Прикарпат. нац. у-ту. Авторські права захищені свідоцтвом про реєстрацію авторського права на твір № 52578 від 13.12.2013 р. державним департаментом інтелектуальної власності МОН України.
3.Курта С.А. Будова речовини, навчально-методичний посібник, ВДВ ЦІТ Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника м.Івано-Франківськ-Калуш,.2007 р.,162 с. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір.. № 25395,від 20.08.2008р. Міністерсво освіти і науки України, державний департамент інтелектуальної властності.
4. Ошин Л.А. Промышленные хлорорганические продукты. Справочное пособие. М.: Химия, 1978. 456с.
5. Лебедев Н.Н. Химия и технология основного органического и нефте-химического синтеза. М.: Химия, 1979. -845 с.