Хімія гетероциклічних сполук

Дисципліна – Хімія гетероциклічних сполук
Викладач – Тарас Т.М.
Дисципліна викладається для студентів-бакалаврів спеціальності 102 – Хімія.
Форма контролю – залік.
Навантаження – 16 год. лекційних, 14 год. лабораторних, 60 год. самостійна робота.
Мета курсу: створення основ для розуміння будови і перетворень хімії гетероциклічних сполук. Вивчення принципів класифікації гетероциклічних сполук, методів їх синтезу з урахуванням принципових реакцій органічної хімії та розуміння загальних синтетичних шляхів та особливостей перебігу реакцій, що притаманні гетероциклічним сполукам. Формування у студентів знань, умінь та навичок, що дозволяють планувати складні синтезі гетероциклічних сполук та розуміння їх ролі у живій природі.
Модульний контроль: Дві модульні роботи, домашня контрольна робота
Тема 1. Гетероароматичність. Концепція π-надлишкових та π-дефіцитних гетероаренів.
Тема 2. Типи хімічних реакцій, що приводять до формування гетероциклічних сполук.
Тема 3. Малі гетероцикли.
Тема 4. П’ятичленні ароматичні гетероцикли.
Тема 5. Шестичленні гетероцикли.
Рекомендована література:
1. Джоуль Дж., Смит Г. Основы химии гетероциклических соединений. – М.: Мир, 1975. – 399 с.
2. Иванский В.И. Химия гетероциклических соединений: Учеб. пособие для ун-тов. – М.: Высш. школа, 1978. – 559 с.
3. Джилкрист Т. Химия гетероциклических соединений. – М., 1976. – 463 с.
4. Пожарский А.Ф. Теоретические основы химии гетероциклов. – М.: Химия, 1985. – 280 с.
5. Ластухін Ю.О., Воронов С.А. Органічна хімія. – Л., 2001. -864 с.
6. Чирва В.Я. Органічна хімія: Підручник / В.Я. Чирва, С.М. Толкачова, Н.В. Земляков. – Львів.: БаК, 2009. – 996 с.
7. Черных В. П. Лекции по органической химии / В. П. Черных. – Харьков : Золотые страницы, 2005. – 479 с.
8. Р. Эльдерфильд. Гетероциклические соединения. М.: Иностр. лит. – 1961.