Освітні компоненти ОП 2022

ОК 1-Укр. мова (за проф. спрямуванням)

ОК 2-Історія України

ОК 3-Історія української культури

ОК 4-Філософія

ОК 5-Фізична культура

ОК 6-Політологія

ОК 7-Безпека життєдіяльності та цивільний захист

ОК 8-Загальна та хімічна екологія

ОК 9-Вища математика

ОК 10-Фізика

ОК 11-Іноземна мова (перша)

ОК 12-Іноземна мова (англійська)

ОК 13-Комп’ютерні технології в хімії

ОК 14-Загальна хімія

ОК 15-Неорганічна хімія

ОК 16-Кристалохімія

ОК 17-Аналітична хімія

ОК 18-Основи квантової хімії

ОК 19-Органічна хімія

ОК 20-Фізико-хімічні методи аналізу

ОК 21-Фізична хімія

ОК 22-Фізичні методи дослідження речовин

ОК 23-Хімія високомолекулярних сполук

ОК 24-Колоїдна хімія

ОК 25-Координаційна хімія

ОК 26-Будова речовини

ОК 27-Математичне моделювання в хімії

ОК 28-Основи хімічної технології

ОК 29-Статистичні методи в хімії

ОК 30-Хімія наноматеріалів

ОК 31-Спектроскопічні методи аналізу

ОК 32-Курсова робота

ОК 33-Курсова робота

ОК 34-Підготовка бакалаврської роботи

ОК 35-Навчальна практика

ОК 36-Виробнича практика

ВК 37-Біонеорганічна хімія

ВК 38-Хімія харчових продуктів

ВК 39-Процеси і апарати хімічних виробництв

ВК 40-Хімія лакофарбових матеріалів

ВК 41-Хімія неорганічних продуктів

ВК 42-Корозія та антикорозійний захист

ВК 43Лабораторний практикум з неорганічного синтезу

ВК 45-Хімія наповнювачів та пігментів

ВК 46-Основи сучасної нафтохімії

ВК 47-Неорганічне матеріалознавство

ВК 48-Хімія сорбентів та фотокаталізаторів

ВК 51-Матеріали сучасної електроніки

ВК 53-Хімія неорганічних волокон

ВК 54-Нові полімери та композиційні матеріали

ВК 55-Електрохімічні процеси

ВК 56-Хімія та біохімія води

ВК 57-Хімія і технологія поверхнево-активних речовин

ВК 58-ІЧ-спектроскопія в аналізі харчових продуктів

ВК 59-Фізико-хімія процесів переробки полімерів

ВК 60-Полімеризаційні процеси

ВК 61-Методи синтезу органічних сполук

ВК 62-Хімія амінопластів

ОК 63-Атестація (екзамен)

ОК 64-Атестація (кваліфікаційна робота)

Лабораторний практикум з органічного синтезу

Хімічна експертиза

Фізика і хімія поверхні наноматеріалів

Молекулярні механізми здорового харчування

Хімія природних сполук

Техногенні системи та екологічні ризики

Процеси органічного синтезу

Криміналістична експертиза

Зелена хімія

Методи дослідження неорганічних матеріалів

Хімія силікатних матеріалів

Токсикологія харчових добавок

Хімія атмосфери

Харчова хімія

Хімія мінеральних добрив

Хімія косметичних засобів

Хімія та аналіз води

Процеси і апарати органічного синтезу

Наповнювачі і пігменти для полімерних композиційних матеріалів

Хімія і технологія біоетанолу і біодизеля

Хімія і технологія хлорорганічних сполук і полімерів

Смарт-фотометричні методики аналізу води

Моделювання органічних молекул